2023 Algemene beschouwingen

Begroting 2023

Algemeen.

In de aanbiedingsbrief schrijft het college “Duidelijk is dat er de komende tijd veel onzekerheden blijven aan onze inkomsten- én uitgavenkant. Wij leggen u daarom de begroting voor 2023 ter vaststelling voor, inclusief een OZB-verhoging”.

Alvorens expliciet in te gaan op de OZB verhoging merken wij op dat de gemeenten in 2026 eenmalig 1 miljard euro extra van het kabinet krijgen. Bij brief d.d. 13 oktober heeft de provincie, na overleg met het IPO, de VNG en het Ministerie, de gemeenten bericht dat de omvang van het inkomstenniveau van gemeenten, als gevolg van de toekomstige nieuwe financieringssystematiek, minimaal zo hoog zal zijn als het niveau van 2026.

Voor 2023 is bovendien het accres van het gemeentefonds, als gevolg van de loon- en prijscompensatie, 400 miljoen euro hoger dan waar dit voorjaar nog vanuit werd gegaan. 

Met betrekking tot de voorgestelde OZB-verhoging van 10% in 2023 vragen wij ons dan ook af waarom die verhoging nodig is en waarop deze is gebaseerd en wachten het antwoord met belangstelling af.

Onderwijs.

AWB hecht aan een goede huisvesting van ons basisonderwijs. Wij zijn dan ook blij met de afronding en vaststelling van het Integraal huisvestingsplan (IHP) inclusief de haalbaarheidsonderzoeken in 2023. Evenals met de start van de bouwplannen voor de nieuwe duurzame basisschool in Waalre-dorp, de realisatie van de tijdelijke huisvesting bij de Wilderen en de afronding van de interne verbouwing van de Brede School Ekenrooi.

Sport, cultuur en recreatie.

Wij hechten aan een deugdelijke exploitatie van de sporthallen in het belang van alle gebruikers. De inkoopprocedure die moet leiden tot een overeenkomst met de exploitant die vanaf 1 augustus 2023 de sporthallen ’t Hazzo en de Pracht gaat exploiteren, dient dan ook te zijn gericht op de exploitatie van deze sporthallen in de volle omvang ten dienste van de gebruikers.

Cultuuraanjager.

Het college heeft aangegeven dat de organisatie van de viering “100 jaar Waalre” niet tot de taak van de cultuuraanjager behoort. We horen graag van het college hoe de organisatie van een gezamenlijke manifestatie door deze cultuuraanjager in 2023 daarmee valt te rijmen. De gemeenteraad heeft immers € 110.000,00 uitgetrokken voor een projectleider. Graag horen wij van het college wie nu, wat doet.   

Lokale omroep.

AWB verzoekt het college om voordat er een nieuw contract met een lokale omroep wordt gesloten de huidige lokale omroep 040 te evalueren en de uitkomsten met de raad te delen.  

Sociaal Domein.

De lasten binnen het sociaal domein bedragen bijna € 15 miljoen. Dit is circa 36% van de totale begroting.  Voor dat geld willen wij o.a. dat iedereen kan meedoen en dat waar nodig kwalitatief goede zorg wordt geleverd. Het abonnementstarief leidt echter tot een toename van de zorgvraag o.a. doordat ook inwoners die de zorg en/of voorzieningen zelf goed kunnen betalen een beroep doen op zorggelden. Ook bij doorverwijzing naar specialisten dient in eerste instantie veel beter te worden gekeken naar de onderliggende oorzaak van de (psychische) klachten. In de praktijk blijkt dat psychische klachten vaak worden veroorzaakt door schulden en/of armoede. Door de oorzaak aan te pakken kan dure specialistische zorg worden voorkomen en kunnen de kosten worden beperkt.

Minimabeleid.

AWB is blij met de door ons al lang bepleite aandacht voor huishoudens die door stapeling van kortingen op toelagen en verhoging van energie- en kosten van levensonderhoud  in de problemen komen. Wij willen van het college vernemen hoe het die aandacht gaat vertalen in concrete maatregelen. Het extra verhogen van de lokale lasten valt hiermee in ieder geval niet te rijmen. 

Visie gemeenschapshuizen.

AWB vindt het van belang dat er gestart wordt met een inventarisatie van de bestaande capaciteit aan mogelijkheden tot ontmoeten in de kerkdorpen Aalst en Waalre alvorens een integrale visie wordt ontwikkeld. Vervolgens dient te worden gekeken naar de vraag naar ontmoetingsruimten in beide kerkdorpen en dient vraag en aanbod met elkaar te worden vergeleken en daar waar nodig structureel te worden aangepast. 

Volksgezondheid en milieu.

AWB verzoekt het college te willen aangeven op welke wijze het aardgasvrij maken van woningen en gebouwen voor 2050 alsmede het verduurzamen van gebouwen in 2030 in zijn werk gaat en op  welke wijze het college de burgers daarbij concreet gaat helpen.

Ontwikkeling buitengebied.

Zoals bekend is AWB tegen de aanleg van zonneweiden voor het grootschalig opwekken van energie in ons waardevol buitengebied. Wij zien het als een industriële laag die geen kwaliteit toevoegt, doch daaraan alleen afbreuk doet. Los daarvan vragen wij ons af in hoeverre een kleine zonneweide spoort met het grootschalig opwekken van energie.

Wat AWB betreft zijn er voldoende alternatieven voor het opwekken van zonne-energie, zoals panelen op daken, op reststroken en op de geluidschermen langs de snelwegen. Aan  de realisering van een zonneweide binnen het zoekgebied op het Achtereind zullen wij dan ook geen medewerking verlenen.

Verder willen wij van het college horen op welke wijze inwoners die moeite hebben met het betalen van de energierekening in 2023 concreet worden ondersteund. 

Transitie in de landbouw.

De transitie in de landbouw is één van de belangrijke opgaven waar we voor staan. Die transitie moet leiden tot een beter milieu, meer natuur en een waardevoller landschap. De  aanwezige beekdalen en bossen die al jarenlang feitelijk de ecologische en  groene hoofdstructuur binnen ons landschap vormen en de daaraan grenzende (landbouw)gronden behoeven wat AWB betreft versterking en geen verdere aantasting. 

Wij  roepen het college op om te onderzoeken  hoe met lokale  stakeholders en regionale partijen coalities kunnen worden gesloten. Met als doel om binnen het kader van versterking van de bestaande natuur- en landschapswaarden ambities te formuleren die een gezamenlijk belang dienen. Wij dienen een daartoe strekkende motie in (1).

Wonen en bouwen.

De vraag naar betaalbare woningen is groot. Naast de versnelling  van woningbouwontwikkelingen op regionaal niveau wil de landelijke overheid dat er tot en met 2030, 900.000 woningen worden gebouwd. Minstens 250.000 woningen dienen sociale huurwoningen te zijn (minder dan € 750,00 huur per maand en 350.000 betaalbare woningen met een maandhuur minder dan € 1.000,00 of een koopprijs onder de  € 335.000,00. Uiteindelijk dient 30% van de hele woningvoorraad te bestaan uit sociale woningen. Voor Waalre betekent dit werk aan de winkel.

AWB houdt dan ook onverkort vast aan het verkiezingsprogramma waarin wij hebben aangegeven dat, in deze overspannen woningmarkt, 50% van alle te bouwen woningen in Waalre dient te worden gerealiseerd in de (betaalbare) sociale huur- en/of koopsector. Temeer omdat dit past in de hiervoor genoemde doelstelling van de landelijke overheid. Wij dienen daartoe een motie in (2).

Binnenstedelijk bouwen kan daarbij helpen. Voordelen hiervan zijn:

  • herstructurering van de bebouwde kom;
  • wonen dichtbij de voorzieningen en
  • het beperken van het gemotoriseerd verkeer.

Dit uiteraard in samenspraak met burgers. Deze burgerparticipatie moet wat ons betreft meer zijn dan een informatieavond voor omwonenden over een min of meer uitgewerkt plan. Daartoe dienen in de anterieure overeenkomsten met ontwikkelaars inhoudelijke bepalingen te worden opgenomen over het niveau van participatie met omwonenden. AWB dient een daartoe strekkende motie in (3).

De Visie op Goed Wonen en de Woonnotitie dienen op korte termijn, voordat nieuwbouwplannen, zoals Waalre-noord, fase 3,  worden ontwikkeld, te worden geëvalueerd en aangepast om aan te sluiten bij de actuele stand van zaken op de woningmarkt. En bij  de laatste inzichten en visies op o.a. ‘woon-zorg-combinaties”. Ook denken wij daarbij aan CPO-projecten, maatschappelijke projectontwikkeling, het toevoegen van collectieve voorzieningen  en het in erfpacht uitgeven van bouwgrond.

Voor onze jeugd die in Waalre wil blijven wonen dienen versneld betaalbare woningen beschikbaar te komen. Met de realisering van tiny houses aan de Meester Slootsweg en op het Boerenbondterrein dient vaart te worden gemaakt.  

Wat AWB betreft dient In de overeenkomsten met ontwikkelaars en/of grondeigenaren te worden opgenomen dat binnen een gemengd bouwplan met de bouw van de vrije sector woningen niet eerder mag worden begonnen dan nadat de sociale huur- en/of koopwoningen tot de eerste verdiepingsvloer zijn gevorderd. Wij dienen een daartoe strekkende motie in (4).

Bij de herijking van het grondbeleid en de nota kostenverhaal dienen we ons te focussen op de vraag in hoeverre financiële bijdragen mogelijk zijn voor landschap, infrastructuur, natuur, stedelijke herontwikkeling, recreatie en sociale woningbouw, bij gewenste ruimtelijke ontwikkelingen van (particuliere)initiatiefnemers. Wij dienen een daartoe strekkende motie in (5).

De realisering van de bouwplannen voor het nieuwe verpleegtehuis ’t Laar en voor de renovatie van de aangrenzende woonblokken en voor de renovatie van het verpleegtehuis De Hoevenakkers dienen wat AWB betreft te worden versneld.

Lokale heffingen.

OZB

Naar aanleiding van de september circulaire stelt het college voor om de OZB voor de periode 2O23 t/m 2026 jaarlijks te verhogen met 10%. Dit ondanks het feit dat het saldo van de begroting na verwerking van de circulaire in 2023 € 576.000,00 bedraagt en in de daarop volgende jaren oploopt tot € 991.000,00 in 2026. Het college kiest er echter  voor om jaarlijks de vrije reserve op te hogen met €  350.000,00 in plaats van de OZB verder te verlagen. AWB acht dit onnodig en is van mening dat met het jaarlijks toevoegen van het positief rekeningsaldo aan de vrije reserve kan worden volstaan.

Afvalstoffenheffing.

Naast de verhoging van de OZB  stijgen de gemiddelde tarieven voor de afvalstoffenheffing met 12% ten opzichte van 2022. Dit vanwege de meerkosten van diftar en de invoering daarvan maar ook vanwege de hoge inflatie. Nu de invoering is uitgesteld dient in dezen tenminste een herberekening plaats te vinden. Verder dienen de burgers ook rekening te houden met een geringe verhoging van de rioolheffing.

AWB stemt niet in met de verhoging van zowel de OZB als met de afvalstoffenheffing. Onze burgers hebben te maken met sterk gestegen kosten voor het levensonderhoud en de energiekosten. Het vrij besteedbaar inkomen van huishoudens met een  modaal  en middeninkomen wordt hierdoor geminimaliseerd. Het kabinet wringt zich in alle bochten om de burgers voor de gestegen kosten te compenseren en hen zo voor het vervallen in armoede te behoeden. Wij achten het onbegrijpelijk dat de overheid die het dichtste bij de burgers staat door het verhogen van de lokale lasten deze broodnodige compensatie teniet doet en de burgers alsnog in grote problemen brengt.

AWB vindt dan ook dat de lokale heffingen OZB en Afvalstoffenheffing op het niveau van 2022 dienen te worden gehandhaafd en dat de uitgaven van de gemeente daarop dienen te worden afgestemd. Mede gelet op het feit dat er geen sprake meer is van een ravijnjaar acht AWB het zeker in deze tijd, waarin een deel van onze burgers het water tot aan de lippen staat niet nodig en niet gerechtvaardigd, om de lokale lasten te verhogen. Indien er onverhoeds na 2027 als gevolg van de herijking van het Gemeentefonds toch tekorten gaan ontstaan zullen wij voor de dekking daarvan bij het Rijk moeten zijn en niet bij onze inwoners. Wij dienen met betrekking tot de lokale heffingen dan ook een amendement in en bij handhaving van de voorgenomen stijging van genoemde lokale lasten zullen wij niet instemmen met de voorliggende programmabegroting.

De Fractie Aalst Waalre Belang.

8 november 2022.

2023 Kaders begroting vastgesteld

Dinsdag 12 juli 2022 heeft de gemeenteraad de kaders voor het opstellen van de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 vastgesteld. AWB heeft daarbij aangegeven dat het desbetreffende voorstel door de positieve effecten van de meicirculaire geheel is achterhaald. AWB heeft daarbij het volgende overwogen.

Nu de effecten van de meicirculaire en van het coalitieprogramma op de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 zijn doorgerekend blijkt voor de zoveelste maal dat Waalre er financieel gezien de komende jaren veel beter voorstaat dan door het college is aangegeven. En dan moeten de resultaten van de septembercirculaire nog volgen.

De positieve effecten van de meicirculaire resulteren, nadat de kosten van alle in bijlage 1 vermelde noodzakelijke en gewenste opgaven zijn meegenomen, in positieve begrotingssaldi in de jaren 2023 tot en met 2025 van respectievelijk € 268.818,00,

€ 985.825,00 en € 1.427.358,00;

Voor 2026 (ravijnjaar) wordt een neerwaartse bijstelling verwacht. Om dit tekort te dekken stelt u voor om de OZB vanaf 2023 extra te verhogen. Wij vinden het speculatief om nu al rekening te houden met een mogelijk tekort in 2026 van € 1.230.508,00. Nu al valt te voorspellen dat wanneer deze korting zou worden doorgevoerd er zich in gemeenteland een financiële ramp gaat voltrekken. Dat gaat dan ook niet gebeuren.

Bovendien hebben de gemeenten op het VNG congres bij monde van hun voorzitter aan de  minister van Binnenlandse Zaken laten weten dat zij nu, onmiddellijk duidelijkheid willen over de hoogte van het gemeentefonds na 2025. De minister liet weten te werken aan een nieuw financieringsstelsel voor de decentrale overheden dat in 2026 moet ingaan. En scherp voor ogen te hebben dat de gemeenten op Prinsjesdag in september duidelijkheid willen hebben over de financiële toekomst na 2025.

Laten we ons dan ook weer niet onnodig druk maken over ongelegde eieren en de ontwikkelingen afwachten. Wij achten het gelet op het vorenstaande prematuur en onnodig om nu al het college als kader mee te geven de OZB extra te verhogen om een mogelijke neerwaartse bijstelling in 2026 te kunnen opvangen.

Het voorliggende voorstel betreft ondanks het vorenstaande een vrijbrief voor het college om de OZB de komende jaren ongelimiteerd te laten stijgen. AWB vindt dit, onnodig, ongewenst en ongepast. Reeds bij de behandeling van de begroting 2022, waarbij het college ook voorstelde om de OZB met 12% te verhogen  hebben wij hier tegen geageerd. De gemeente die als overheid het dichtste bij de burgers staat dient er alles aan te doen om de koopkracht van de burgers, die door de huidige energiecrisis en de daarmee gepaard gaande prijsstijgingen zwaar onder druk staat, op peil te houden. De vaste lasten nekken nu zelfs onze burgers met een middeninkomen.

Het coalitieakkoord vermeld enerzijds:  Het verhogen van de lokale lasten zetten we terughoudend in en alleen in het geval dat nut en noodzaak duidelijk zijn. Voor 2023 tot en met 2025 is de noodzaak daartoe duidelijk niet aanwezig. En voor 2026 is dit zeer onwaarschijnlijk. Verder vermeld het akkoord: We zetten in op oplossingen ter voorkoming van schulden, waaronder vroegsignalering, en van stapeling van schulden. Door de gemeentelijke belastingen niet dan wel niet extra te verhogen kan hiermee een begin worden gemaakt en blijft het niet bij goede bedoelingen, maar wordt de daad bij het woord gevoegd.   

Wij  kunnen ons ook niet vinden in het uitgangspunt om geen bezuinigingen door te voeren op de lopende programma’s. 

Uit de lijst van noodzakelijke opgaven 2023 blijkt dat

€ 679.000,– benodigd is voor de uitbreiding van de organisatie met coördinatoren. Wij gaan met deze uitbreiding akkoord indien in plaats van coördinatoren uitvoerende beleidsmedewerkers worden aangezocht en de kosten voor de externe inhuur van medewerkers verhoudingsgewijze worden verminderd. Met een stijging van de rioolheffing in 2023 met € 28,00 gaan wij niet akkoord. Te meer omdat bij de bespreking van het Programma Water, riolering en klimaat op 14 juni ll. als optie de keuze is genoemd voor een geleidelijke stijging van de lasten van € 200,00 naar € 400,00 van 2024 tot 2080.

Met de overige met “noodzakelijk aangeduide opgaven” gaan wij akkoord, Niet akkoord gaan wij met de anders dan met “noodzakelijk aangeduide  opgaven”. Dus ook niet met de externe ondersteuning van Boa’s. De noodzaak daarvan vinden wij onvoldoende aangetoond. De extra kosten voor klimaatadaptatie en biodiversiteit zijn ons inziens al meegenomen in het programma water, riolering en klimaat.

Uw voorstel om in te stemmen met het uitgangspunt om een eventueel negatief saldo in de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 100% sluitend te maken door het extra verhogen van de inkomsten uit de OZB is door de positieve effecten van de meicirculaire geheel achterhaald.

AWB vindt het dan ook onacceptabel en onnodig om aan het extra verhogen van de gemeentelijke belastingen, conform het voorstel mee te werken. Met als gevolg dat daarmee impliciet de toenemende armoede, niet alleen financieel maar ook sociaal gezien, van onze burgers wordt bevorderd.

Wij hebben dan ook een amendement ingediend om de kaders aan het vorenstaande aan te passen. Het amendement is met 13 stemmen tegen en 3 stemmen voor verworpen.

Waalre, 12 juli 2022.

Jo Claessen. Fractievoorzitter Aalst Waalre Belang.

Begroting 2020

Ontwerp Programmabegroting 2020

Voorzitter,

Aan de orde is de behandeling van de ontwerp programmabegroting 2020. Op zich een heldere begroting, die ons enerzijds dwingt op hoofdlijnen te acteren, doch anderzijds door het gemis aan informatie leidt tot vragen. Zo constateert AWB dat bij de Kadernota 2020 is gesteld dat de meeste opgaven uit het Waalres Akkoord 2018-2022 zijn meegenomen in de meerjarenramingen voor genoemde jaren. In de begroting is het vervolgens moeilijk zo niet onmogelijk om dat deel van de opgaven dat in 2020 wordt uitgevoerd terug te vinden. Zo vinden wij de studie naar de aanleg van een tweede Oost-West verbinding niet meer terug. Hiervoor vragen wij nadrukkelijk aandacht en horen graag wat de status van dit onderzoek is. Verder geven wij het college in overweging om na de vaststelling van de begroting iedere fractie een beheersbegroting te doen toekomen.

AWB kan zich in grote lijnen vinden in de voorliggende begroting voor 2020 en kijkt in deze algemene beschouwingen vooruit op een aantal in 2020 te nemen besluiten c.q. projecten.

Kunst en Cultuur.

Onlangs heeft de raad een bezoek gebracht aan het Kunstloc in Tilburg. Naast een bezichtiging van het pand heeft hij zich daar laten informeren over de Cultuur loper. Het programma helpt de scholen om vanuit hun eigen visie een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma te maken. Zo worden kinderen in het primair onderwijs en jongeren in het voortgezet onderwijs optimaal gestimuleerd in hun culturele groei. AWB zou graag zien dat de raad van Waalre zich uitspreekt voor deelname aan dit programma en met die positieve boodschap de basisscholen benadert met het verzoek hierbij te willen aansluiten. Wij hebben een daartoe strekkende motie voorbereid, die we bij deze indienen.

Afvalinzameling.

In het Waalres Akkoord is afgesproken om op zoek te gaan naar een gedragen en effectieve afvalinzameling, waarbij het scheiden van afval aan de bron vooralsnog als uitgangspunt van beleid wordt beschouwd. Het streven is daarbij gericht op het terugdringen van het restafval. Op 24 september heeft de raad in een eerste werksessie geconstateerd dat 78% van de inhoud van de grijze kliko herbruikbare afvalstromen betreffen die men in het huidige afvalinzamelsysteem nu al kwijt kan. Slechts 11% is echt restafval. Dit toont ons inziens aan dat met de huidige wijze van afvalinzameling wellicht kan worden volstaan en dat met een juist gebruik van de kliko’s gecombineerd met een daarop gerichte communicatie het restafval aanzienlijk kan worden beperkt. Zonder op de wensen van de burgers vooruit te willen lopen moet wat AWB betreft de afvalinzameling voor de burgers in ieder geval aantrekkelijk en gemakkelijk zijn.

Woningbouw.

Hoewel er in Waalre veel, gevarieerd en voor alle doelgroepen wordt gebouwd maken wij ons zorgen over de huisvesting van starters en ouderen. Zo is er bij ouderen die groot en zelfstandig wonen de behoefte aan de realisering van grondgebonden patiowoningen al dan niet in CPO-verband en bij jongeren, maar niet bij jongeren alleen, de behoefte aan goedkope huur- c.q. starterswoningen. Voor AWB is dit een punt van aandacht voor de Woonnotitie, zijnde de uitwerking van de inmiddels vastgestelde Visie op goed wonen.

Het Klooster.

Kort voor de eigendomsoverdracht van Het Klooster bereikten ons verontrustende berichten van verenigingen die zich geconfronteerd zagen met aanzienlijke verhogingen van de huurprijzen en met de sluiting van Het Klooster van 1 maart 2020 tot zeker 1 september. Verenigingen worden daardoor gedwongen elders onderdak te vinden. Wij verzoeken het college om de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten te houden en oog te blijven hebben voor de aan de eigendomsoverdracht liggende grondgedachte Het Klooster voor de komende 10 jaren open en toegankelijk te houden voor de Waalrese gemeenschap.

Nieuwe landgoederen.

Met de behandeling van het Landgoed Gildebosch nog vers in ons geheugen dringen wij aan op een spoedige behandeling van het door de raad gevraagde nieuwe landgoederenbeleid. Wat AWB betreft dient het verlenen van medewerking aan nieuwe landgoederen te worden bezien vanuit een historische achtergrond. De behandeling heeft ook bewezen dat de burgers rechtstreeks bij de raad een burgerinitiatief moeten kunnen indienen en dat de verordening, die in de vorige raadsperiode, tegen onze wil in, is ingetrokken opnieuw moet worden ingevoerd. AWB zal met een daartoe strekkend initiatiefvoorstel naar de raad komen.

AWB ziet o.a. met belangstelling uit naar de besluitvorming over o.a. de herinrichting van Den Hof en de Eindhovenseweg, de realisering van de tijdelijke sluipverkeer werende maatregelen in het kerkdorp Waalre, de nieuwe ontmoetingsruimte bij sporthal De Voldijn en het medisch centrum in Waalre.

Verpleeghuis.

Op 28 oktober informeerde u ons over de stand van zaken met betrekking tot de herontwikkeling ‘t Laar. Wij zouden graag zien dat nog deze raadsperiode de schop de grond in gaat voor de bouw van een nieuw verpleeghuis in Waalre. Wij verzoeken het college druk uit te blijven oefenen op RSZK/ Oktober om met een daartoe strekkend plan te komen en om bij het uitblijven daarvan op zoek te gaan naar een andere zorginstantie die in Waalre een verpleeghuis wil realiseren.

Duurzaamheid.

Bij de plannen voor het op te stellen Warmteplan dat in 2021 gereed moet zijn en waarin onder meer staat hoe woningen van het aardgas af kunnen en in welke wijken en buurten er kansen liggen om voor 2030 van het gas af te zijn zullen wij de vinger aan de pols houden. Enerzijds benadrukken wij dat de plannen haalbaar en betaalbaar moeten zijn. Anderzijds komt het nu aan op het nemen van maatregelen opdat noodzakelijke private investeringen ook aantrekkelijk worden. De transitie naar een duurzame economie en samenleving levert kansen op. De politiek is bij uitstek in de positie om concrete stappen te zetten op het gebied van wonen, bouwen, verkeer, vervoer, bedrijven energievoorziening en voedselaanbod. AWB vraagt zich dan ook af of met het wachten op de RES kan worden volstaan of moeten we nu al starten met wat we lokaal nu al zouden kunnen realiseren en met een intensieve bewustwordingscampagne richting onze burgers.

Financiën.

Voorgesteld wordt om de OZB naast een stijging van de afvalstoffenheffing van 3% met 7,5% te laten stijgen. In het Waalres Akkoord hebben wij afgesproken dat de OZB slechts gemotiveerd mag worden verhoogd. Het college schrijft dat de omstandigheden maken dat deze keuze op dit moment te verantwoorden is. Met name het tekort in de jeugdzorg is hier debet aan. Met een OZB verhoging wordt ook een beroep gedaan op de solidariteit van de burgers. De jeugd heeft de toekomst en verdient daar waar nodig onze zorg. Enerzijds is de voorgestelde extra verhoging van de OZB daarmee voldoende gemotiveerd en te rechtvaardigen.

Anderzijds is dit, in een tijd waarin met kortingen op de pensioenen wordt gedreigd, voor het hebben van spaargeld op de banken wellicht moet worden betaald, de provincie de opcenten op de wegenbelasting de komende jaren jaarlijks met 2,5% verhoogt en de zorgkosten blijven stijgen, slecht nieuws voor onze burgers en met name voor de burgers met een kleinere beurs.

AWB baart dit zorgen en zou dan ook liever zien dat het positief resultaat van de septembercirculaire niet aan de post onvoorzien wordt toegevoegd maar wordt ingezet voor de verlaging van de geplande verhoging van de OZB van 7,5 naar 4%. Graag horen wij van het college wat het hiervan vindt.

Armoede.

Tenslotte constateren wij en niet wij alleen dat de armoede in Nederland toeneemt en er steeds meer burgers in de schuldhulpverlening terecht komen. Burgers die in armoede leven kampen ook vaak met gezondheidsproblemen en voelen zich eenzaam. Ook in Waalre is er sprake van armoede. AWB doet een dringend beroep op het college om met name de verborgen dan wel stille armoede in beeld te krijgen, waardoor het mogelijk wordt om ook deze medeburgers de helpende hand te bieden.

Tenslotte onze dank voor de samenstelling van deze begroting en de beantwoording van de door onze fractie gestelde vragen, waarbij wij u verzoeken om onze dank ook aan de ambtelijke organisatie over te brengen.

Jo Claessen

Fractievoorzitter Aalst-Waalre Belang
De Mommers 43
5581 AK Waalre.
040-2215421.
06-51103544.

Kadernota 2020

Kadernota begroting 2020.

Op de eerste  plaats nogmaals en nu, for the record, onze dank aan de organisatie voor de beantwoording van de door ons ingediende schriftelijke technische vragen.

Aan de orde is de  Kadernota begroting 2020. De Kadernota is bedoeld om als raad het college financiële en beleidskaders mee te geven voor het opstellen van de Begroting 2020 en de daarbij behorende Meerjarenramingen 2021-2023. Anders dan in de afgelopen jaren  is deze Kadernota conform de wens van de raad minder financieel en meer beleidsmatig van opzet. Het goede nieuws is dat de meeste ambities, zoals opgenomen in het Waalres Akkoord al opgenomen zijn in de Meerjarenbegroting 2019-2022. Wij noemen o.a. het wegenonderhoud, Groenbeleidsplan, onderzoek naar een tweede Oost-West verbinding en een onderzoek naar varianten voor de stopgezette afvalproef. Minder goed nieuws is het feit dat de financiële positie van de gemeente, ondanks de positieve resultaten van de meicirculaire, op dit moment geen ruimte biedt voor het oppakken van nieuw beleid in 2020 en volgende jaren.

Los van het feit dat de gemeenten extra budget ontvangen voor de uitvoering van de Jeugdzorg blijven de kosten maar stijgen en blijkt het voor de gemeenten in zijn algemeenheid niet of nauwelijks mogelijk om daar grip op te krijgen. Dit is en blijft voor AWB een punt van aanhoudende zorg.

Wat Aalst Waalre Belang betreft zullen wij ons bij onverwachte financiële ruimte voor nieuw beleid bij voorkeur richten op voorzieningen met een structureel karakter ten behoeve van onze kwetsbare burgers. Om mee te kunnen  blijven doen en niet te vereenzamen.

Wij denken daarbij aan het ophogen van het re-integratiebudget, waarmee inwoners met een beperkt arbeidsvermogen kansen op regulier werk wordt geboden, uitbreiding van het aanbod dagopvang zoals nu nog alleen plaatsvindt Neffe de Kerk en in De Pracht, Sociale kaart, waarin burgers en hulpverleners informatie vinden over organisaties en hun aanbod van diensten, producten en activiteiten in het sociale domein. Een punt van zorg bij de invoering van de sociale kaart is daarbij wel het actueel houden van de digitale informatie. Er moet duidelijk zijn wie hiervoor verantwoordelijk is. In het licht van de inclusieve samenleving prioriteren wij Cliëntenondersteuning en opleidingskosten ten behoeve van vrijwilligers.

Voorzover het incidentele lasten betreffen denkt AWB aan de pilots domotica, waarmee ouderen door innovatieve technische hulpmiddelen langer thuis in hun eigen huis kunnen blijven en buurtbemiddeling. Ook aan een meetnet luchtkwaliteit om de omgevingskwaliteit te monitoren en te evalueren en aan de centrumontwikkeling Aalst kennen wij een hoge prioriteit toe. Ook het Kunst- en Cultuurbeleid, zoals benoemd in het Waalres Akkoord zouden wij graag handen en voeten willen geven.

Daarbij denkt AWB echter niet direct aan het verlenen van een bijdrage aan het Muziekcentrum in Eindhoven, maar wel aan kunst- en cultuurbeleid in relatie tot educatie, vrijetijdsbesteding, preventie in het kader van Jeugdzorg en ouderenbeleid, inpassing in de openbare ruimte en het bevorderen van toerisme.

Het beschikbaar stellen van een werkbudget voor een integrale studie naar de randvoorwaarden en mogelijkheden voor de aanleg van een Parkeer-HUB (transferium) in Waalre Noord t.b.v. ASML zou de indruk kunnen wekken dat wij als raad hieraan medewerking willen verlenen, terwijl wij zelfs nog geen verzoek daartoe hebben ontvangen en ASML in de pers laat weten dat de aanleg van een parkeer HUB in de natuur op Waalres grondgebied op een misverstand berust. Wij zijn dan ook blij dat ook het college desgevraagd heeft aangegeven pas op de plaats te maken en de voor deze beleidstoevoeging gevraagde middelen te laten vervallen. AWB is echter van mening dat de reeds gemaakte onderzoekskosten op ASML dienen te worden verhaald. Wij kunnen ons namelijk niet voorstellen dat het onderzoek zomaar, los van een serieus plan c.q. voornemen van ASML is ingesteld. In de vandaag ontvangen RIB wordt ons vermoeden bevestigd door het daarin gestelde dat op Waalre door de provincie en ASML een beroep is gedaan om binnen 1 jaar met een onderzoek te komen over een bijdrage aan mogelijke oplossingen.

Burgerparticipatie staat bij AWB hoog in het vaandel. Aan het structureel maken van de functie burgerparticipatie/strategisch communicatie adviseur verlenen wij dan ook de hoogste prioriteit.

Ten aanzien van de gewenste beleidstoevoegingen met incidentele lasten, zoals de uitvoering van de Regionale Energie Strategie, stellen wij voor om deze uit de algemene reserve te betalen. Wij hebben hieraan de pilot buurtbemiddeling toegevoegd.

Voorzitter van de resultaten van de meicirculaire hebben wij inmiddels kennis genomen en geconstateerd dat deze vooralsnog onvoldoende soelaas bieden om nieuw beleid te kunnen financieren. Prioritering zoals gevraagd is dan ook nog onverkort van toepassing. Hoewel wij alle beleidstoevoegingen belangrijk vinden hebben wij hieraan, gelet op het ontbreken van financiële ruimte, prioriteiten moeten toekennen.

Wij hebben een daartoe strekkend amendement opgesteld dat wij bij deze samen met de VVD en het CDA indienen. Het dictum van het amendement spreekt ons inziens voor zichzelf.

AWB verwacht van het college, de  prioriteiten van de raad gehoord hebbende,  een tussenrapportage waarin wordt aangegeven of er daadwerkelijk financiële ruimte beschikbaar is en zo ja welke prioriteiten uiteindelijk meegenomen kunnen worden in de programmabegroting 2020. Bij de behandeling van de tussenrapportage stellen wij ons dan een nadere prioritering voor.

Indien een en ander onverhoopt dient te leiden tot financieel ruimte scheppende maatregelen zien we daartoe strekkende voorstellen op dat moment tegemoet. Daarop vooruitlopende geven wij hierbij aan dat wat AWB betreft de lasten voor de burgers zo laag mogelijk dienen blijven en dat wij, zo u daaraan mocht denken, geen voorstander zijn van de invoering van betaald parkeren.

AalstWaalreBelang

Algemene Beschouwingen 2019 AWB

Klik op de link voor de:

Algemene Beschouwingen ontwerp programmabegroting 2019 

Deze begroting is een vertaling van het Waalres akkoord 2018-2022, dat na de gemeenteraadsverkiezingen door de nieuwe coalitie is opgesteld. Er is veel werk aan de winkel. We noemen o.a. de herontwikkeling van ‘t Hazzo en omgeving, de herinrichting van Den Hof, de Eindhovenseweg en de Traverse en het inlopen van het achterstallig onderhoud in de openbare ruimte. Mooi dat deze plannen uitgevoerd worden met een beperkte lastenstijging voor onze burgers.

Wij zijn blij met het feit dat de afvalproef is gestopt en deze, overeenkomstig de wens van de kiezers niet wordt uitgerold over de gehele gemeente.  De ervaringen van de bewoners in de proefwijk worden meegenomen in het onderzoek naar een breed gedragen alternatieve vorm voor afvalinzameling. In onze contacten met de burgers leerden wij dat het scheiden van afval gemakkelijk moet zijn en weinig of geen extra moeite mag kosten. Ook mag het aanzien van de gemeente er niet onder lijden. Kost het toch extra moeite, dan moet daar wat tegenover staan, bijvoorbeeld in de vorm van een lagere afvalstoffenheffing.

Iedereen hoort erbij
Wij staan voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen op voet van gelijkwaardigheid, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, gender, inkomen, talenten en beperkingen moet kunnen meedoen. Dat heeft invloed op veel beleidsterreinen. Zo moeten er voor alle doelgroepen betaalbare woningen beschikbaar zijn. Jongeren en/of ouderen met beperkingen verdienen extra ondersteuning. Door preventie en vroegsignalering kan worden voorkomen dat er problemen ontstaan. AWB rekent onder preventie ook het verenigingsleven en het ontmoeten. Een mooi voorbeeld is de beoogde oplossing voor Het Klooster: een ontmoetingsruimte voor iedereen gecombineerd met zorgwoningen voor kwetsbare ouderen en jongeren.

Samen doen met inwoners
Wat we beloofd hebben gaan we in deze raadsperiode samen met de burgers en met gebruikmaking van hun kennis en kunde realiseren. Soms gaat het college de samenwerking aan, soms ook de raad. Zo gaan we samen nadenken over een alternatieve vorm van afvalinzameling, het opstellen van een nota kunst en cultuur, de (her)inrichting van de openbare ruimte en uitvoeringsprogramma’s met betrekking tot de energietransitie. AWB gaat voor een gelijke behandeling van de gemeenschapshuizen. Wij zijn dan ook zeer verbaasd over het feit dat de Exploitatiestichting van Het Huis Van Waalre jaarlijks een subsidie ontvangt van € 110.000 en willen inzicht in de met de Stichting gesloten prestatieovereenkomst.

Behandeling begroting 2018

Centraal bij de begrotingsbehandeling stond de grote ambitie van het college in het laatste jaar van deze raadsperiode en de daarvoor ontoereikende financiële middelen. In plaats van de tering naar de nering te zetten werd voorgesteld om de OZB extra te verhogen met 2,5%. Voor AWB was dat niet acceptabel te meer omdat met name de inwoners met een klein inkomen en/of pensioen, naast de verhoging van de tarieven afvalstoffenheffing met 6 % en een stijging van de rioolheffing tot € 198,- daardoor in hun portemonnee worden geraakt. In eerste termijn had het college aangegeven er geen bezwaar tegen te hebben als de onderhoudskosten voor de N69 werden opgeschoven, de kosten voor de Omgevingswet werden getemporiseerd en ook met de kosten voor de herinrichting van Den Hof werd geschoven. Dit bleek in tweede termijn echter geen toezegging te zijn. Voor AWB moest de extra verhoging van de OZB van tafel. Als alternatief is vanuit de raad voorgesteld om het tarief van de Toeristenbelasting te verhogen van € 1,50 per persoon per nacht naar € 3,50. Uiteindelijk heeft de meerderheid van de raad de toeristenbelasting verhoogd en de extra verhoging van de OZB teruggebracht tot 0,5%.  Aanleiding voor AWB om tegen de begroting te stemmen. Ook hebben wij tegen de motie gestemd om clubs en verenigingen eenmaal per jaar gratis gebruik te laten maken van de zaal in het nieuwe gemeentehuis. Te meer omdat deze motie betekent dat op prijs door de gemeente wordt geconcurreerd met Het Klooster, De Pracht en ’t Hazzo, hetgeen wij niet acceptabel vinden. Moties van de coalitie met betrekking tot de stimulering van het gebruik van het Jeugdfonds en met betrekking tot de kosten voor de invoering van de Omgevingswet hebben op onze steun mogen rekenen.

Jo Claessen, fractievoorzitter Aalst Waalre Belang.

15-11-2017