2025 Kadernota

Op 18 juni vindt de oordeelvormende behandeling van de Kadernota 2025 in de gemeenteraad plaats.

De Kadernota 2025 is de opmaak voor de begroting 2025 die later in het jaar wordt vastgesteld. Het Rijk geeft in de Voorjaarsnota 2024 aan dat de gemeente in 2025 een korting op de uitkering van het Rijk krijgt. Deze korting noopt tot bezuinigingen.

Het college kiest ervoor om alleen wettelijke taken op te pakken en alleen extra taken met bewezen nut en noodzaak, op te pakken.

Aalst Waalre Belang heeft bij de begroting 2023 al aangegeven zich niet te kunnen vinden in de jaarlijkse verhoging van de OZB met 10% of meer en aangedrongen op bezuinigingen op de uitvoering van projecten dan wel het uitstellen ervan. Nu het water tot de lippen staat is ook het college doordrongen van de noodzaak tot bezuinigingen, naast het wederom verhogen van de OZB met 10%. De voorgestelde bezuinigingen bestempelen wij als “laaghangend fruit” die met name onze inwoners in min of meerdere mate direct treffen.

Zo wordt voorgesteld om:

 • het subsidie aan het Waalres Museum stop te zetten en het jongerencentrum in De Pracht niet voort te zetten.
 • ook is er geen geld meer beschikbaar voor cultuureducatie op de basisscholen en sportstimulering.

Daartegenover wordt er wel weer extra geld uitgetrokken voor de uitbreiding van het personeel.

Wat Aalst Waalre betreft zijn dit verkeerde keuzes. Keuzes die ook niet zijn te rijmen met de jaarlijkse fikse verhogingen van de lokale belastingen. Wij zullen bij de behandeling van de Kadernota dan ook inzetten op het zo mogelijk verlagen van de voorgestelde OZB-verhoging en op verantwoorde bezuinigingen, die onze inwoners dan wel groeperingen minder direct raken en die niet leiden tot nadelige financiële gevolgen voor onze inwoners op de langere termijn.

Bezuinigen op zaken met een preventieve werking, zoals het jongerencentrum, gaat zich in de nabije toekomst wreken. En wat nu wordt afgebroken, denk aan het Waalres Museum, gaat voorgoed voor Waalre verloren.

De besluitvorming over de Kadernota staat geagendeerd voor 2 juli a.s. Wij zullen bij de Kadernota op diverse onderdelen met amendementen komen en hopen daarbij op de steun van een meerderheid in de raad. Vooralsnog kijken we uit naar de financiële effecten van de mei- en septembercirculaires, waarbij het Rijk de werkelijke uitkeringen aan de gemeentes bekend maakt en bijstelt. Wellicht dat deze effecten het maken van uiteindelijke keuzes bij de vaststelling van de begroting vergemakkelijkt.

Jo Claessen,

Fractievoorzitter Aalst Waalre Belang.

2024 Algemene beschouwingen

Begroting 2024

Algemene beschouwingen programmabegroting 2024.

Voorzitter,
Inleiding.
Voor ons ligt de programmabegroting 2024. Na bestudering van deze begroting concludeert de fractie AWB dat deze inhoudelijk nauwelijks afwijkt van de programmabegroting 2023. Wederom een beleidsarme begroting die voortborduurt op bestaand beleid. De eerlijkheid gebied ons te zeggen dat er voor nieuw beleid ook onvoldoende financiële middelen voorhanden zijn. Als fractievoorzitter zou ik dan ook de in 2023 uitgesproken algemene beschouwingen opnieuw voor het voetlicht kunnen brengen. Dat gaan we echter niet doen omdat dit tekort doet aan onze volksvertegenwoordigende rol en aan de taak waar wij in het algemeen belang voor staan.
Onroerende Zaak Belastingen.
Op 4 juli heeft de gemeenteraad de kaders voor de begroting 2024 vastgesteld. Daarin is uitgegaan van een verhoging van de OZB met 10%. Ook heeft het college de vrijheid gekregen om bij eventuele negatieve saldi de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025- 2027 geheel sluitend te maken door het verder verhogen van de inkomsten uit de OZB.

AWB heeft daar niet mee ingestemd omdat onze inwoners aanhoudend minder geld in hun portemonnee overhouden om de boodschappen en vaste lasten te kunnen betalen. Door stijgende geldzorgen zijn onze inwoners in toenemende mate niet meer in staat om volwaardig in onze samenleving mee te doen. Wij hebben nadrukkelijk verzocht om bij tegenvallende financiële middelen de tering naar de nering te zetten door te bezuinigingen op de lopende programma’s en/of door het uitstellen van de uitvoering van voorgenomen projecten. AWB wil dan ook voorkomen dat nog meer inwoners in geldzorgen geraken. De jaarlijkse ongehoorde stijging van de OZB treft niet alleen de huiseigenaren, maar ook de huurders, die de lokale belastingen doorgerekend zien in o.a. de huurprijs.

Het resultaat van de door de raad vastgestelde kaders komt kort gezegd neer op het voorstel om de OZB in 2024 wederom fors te verhogen en wel met 15 %. Ondertussen is ook de landelijke politiek overtuigd van het feit dat een op de vijf burgers moeite heeft met het betalen van de vaste lasten. En dat is in Waalre niet anders. Het woord bestaanszekerheid doemt opeens in alle verkiezingsprogramma’s op. Wij roepen de landelijke partijen in onze gemeenteraad dan ook op “Doe er iets aan” en voorkom dat de positieve effecten van de gelden die, naar we hopen, door het Rijk worden uitgetrokken om geldzorgen te bestrijden lokaal door het verhogen van de OZB teniet worden gedaan. Toon ook jullie sociaal gezicht.

Wij waarschuwen al jaren voor groots en meeslepend nieuw beleid en blijven van mening dat de gemeente haar burgers niet kan blijven plukken. AWB blijft dan ook aandringen op bezuinigingen, en/of daar waar het kan het uitstellen en versoberen van de uitvoering van voorgenomen werkzaamheden. Maar ook op de noodzaak om nog reëler te begroten.

Regionaal beleid.

Bij gebrek aan financiële middelen zullen we keuzes moeten maken, zonder te tornen aan regionaal gemaakte afspraken, zoals onze bijdrage aan “Knoop XL” de herontwikkeling rond het station in Eindhoven. In de hoop dat ook de bereikbaarheid van het station met het openbaar vervoer vanuit Waalre daardoor wordt verbeterd. De herontwikkeling achten we verder van belang voor het verlagen van de druk op de regionale woningmarkt.

Sociaal domein.

Hoewel de uitgaven in het sociaal domein de pan uitreizen blijven we van mening dat diegenen die de zorg echt nodig hebben die ook moeten blijven krijgen. Dat geldt met name ook voor de jeugdzorg. Wat AWB betreft zetten we nog meer in op preventie. Wel willen we veel meer inzicht in de effecten van onze investeringen in het sociaal domein.

Woningbouw.

AWB maakt zich zorgen over de toenemende druk op onze voorzieningen en woningmarkt en ziet reikhalzend uit naar de bouw van veel meer sociale huur en betaalbare koopwoningen voor jongeren, starters en ouderen. Zoals reeds eerder door ons vermeld is de tijd dat de woningbouw als een verdienmodel kan worden gebruikt voorbij. Iedereen heeft recht op huisvesting en de overheid is daarvoor primair verantwoordelijk.
Wij zijn blij met het feit dat ASML gaat helpen met de bouw van betaalbare woningen voor niet eigen medewerkers. De bouwprojecten die ASML steunt moeten minimaal voor 70% uit betaalbare woningen bestaan. Ik breng daarbij in herinnering dat AWB streeft naar 50% en de meerderheid van deze raad genoegen neemt met 30%. Het zou dan ook fijn zijn als ook in Waalre ASML een woningbouwproject zou willen steunen.
In dat kader vindt AWB het dan ook bijzonder jammer dat de bouw van tijdelijke wooneenheden op het Boerenbondterrein, waarvan de plannen met verve zijn gepresenteerd en verdedigd, geen doorgang vindt.
Verder willen wij er nogmaals voor pleiten om sociale huur- en koopwoningen, gelet op de schaarste aan deze woningen, niet voor een bepaalde termijn van bijvoorbeeld 15 jaren, doch voor onbepaalde termijn als sociale huur- en koopwoningen in stand te houden en dat op een afdoende wijze te regelen.
Verder zouden wij graag zien dat anterieure overeenkomsten, die het college sluit voor de vaststelling van een exploitatieplan voor de ontwikkeling van een woningbouwproject worden gesloten onder voorbehoud van wijziging c.q. aanvulling door de gemeenteraad.
Zonneweide Achtereind.
Voorzitter, bij de vaststelling van het ontwikkelperspectief Buitengebied Aalst hebben wij een amendement ingediend om de locatie op het Achtereind ten behoeve van de grootschalige opwek van duurzame (zonne)energie te laten vervallen.

Op grond van ons verkiezingsprogramma is er op het grondgebied van Waalre geen plaats voor locaties voor het grootschalig opwekken van zonne- en windenergie, maar wel voor kleinschalige locaties, mits deze locaties bij onze inwoners op draagvlak kunnen rekenen en deze geen onomkeerbare nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid en leefomgeving van mens en dier en voor de natuur en het landschap.
Wij zijn dan ook bijzonder blij te lezen dat het kabinet nu ingrijpt en tot de conclusie komt dat er nog zo ongelofelijk veel ruimte op daken is, dat het doodzonde is om landbouwgrond te verspillen aan zonnevelden. ”Eerst daken en gevels, dan onbenutte terreinen in bebouwd gebied (bijvoorbeeld parkeerplaatsen of stortplaatsen), dan onbenutte terreinen in landelijk gebied (bijvoorbeeld stroken langs de snelweg), en als laatste pas landbouw- en natuurgronden. Gelet op het vorenstaande lijkt het AWB meer dan gewenst om de voorgenomen aanleg van een zonneweide op het Achtereind opnieuw tegen het licht te houden.
Traverse Noord, Heikantstraat en de Driehoek.
Voor de herinrichting van de Heikantstraat is een krediet van € 4 miljoen benodigd. Wat AWB betreft zouden wij deze herinrichting 10 jaren willen uitstellen en de levensduur door onderhoudswerkzaamheden, conform de aanpak van de Onze Lieve Vrouwe Dijk, willen verlengen. Het benodigde krediet kan daarmee komen te vervallen. De vrijkomende lasten kunnen deels worden ingezet voor het minder verhogen van de OZB en voor het opvullen van mogelijke tekorten op de begrotingen van de komende jaren. Na de termijn van 10 jaren wil AWB de herinrichting van de Heikantstraat tot het hoogst noodzakelijke beperken. Dat betekent o.a. dat de bomen, die het wegprofiel nu al smaller doen lijken en verkeersremmend werken, blijven staan. Het bestaande wegprofiel kan dan worden gehandhaafd. De met deze sobere uitvoering gemoeide kosten zullen aanzienlijk lager zijn dan € 4 miljoen.
Amendementen.
Voorzitter, AWB zou graag zien dat de voorgenomen verhoging van de OZB wordt beperkt tot de inflatiecorrectie van 6% en heeft daarbij gezocht naar ombuigingen die dit in 2024 mogelijk zouden moeten maken. Wij hebben daartoe een vijftal amendementen voorbereid met een gezamenlijke ombuiging van € 388.000,00.
Het betreft de volgende ombuigingen:

 • De geraamde inkomsten toeristenbelasting met € 25.000,00 te verhogen (voordeel
  € 25.000,00);
 • Het eenmalig budget voor het actualiseren van het beheersplan bossen ten bedrage van
  € 34.000,00 door te schuiven naar 2025 of later (voordeel € 34.000,00):
 • Het eenmalig budget voor het opstellen van een nieuw instrumentarium grondbeleid ten bedrage van € 40.000,00 door te schuiven naar 2025 of later (voordeel € 40.000,00);
 • de capaciteitsuitbreiding regio vooralsnog niet invullen (voordeel € 100.000,00) en
 • De financiële ruimte op basis van de septembercirculaire ten bedrage van € 189.000,00 niet toe te voegen/te onttrekken aan de post onvoorzien, doch eveneens in te zetten om de verhoging van de OZB te verminderen (voordeel € 189.000,00);
  Verder dienen wij nog een amendement in, zonder financiële consequenties, tot wijziging van het bepaalde in lid 1 van het voorgenomen concept besluit, waarbij de strekking van het besluit, zoals het hoort, wordt beperkt tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024.

Tenslotte.
Voorzitter, ondanks het feit dat dit college moeite heeft met het jaarlijks sluitend maken van de begroting is Waalre met een bedrag van in totaal ruim € 31 miljoen aan reserves en voorzieningen verre van armlastig en financieel gezien dan ook toekomstbestendig.
Wij zijn dan ook blij met de steun voor ons voorstel om gevolg te geven aan de oproep van zowel de provincie als van de VNG om reëel te begroten en bij gebrek aan inkomsten voor 2026 een niet sluitende begroting aan te bieden. Daarmee duidelijk een signaal af te geven dat door de bezuinigingen van het Rijk de gemeenten er niet meer in slagen om hun begrotingen sluitend te maken. Wat AWB betreft hoeft dit zich niet te beperken tot de begroting 2026, doch zonodig ook voor 2025.
Wij zien uw reactie op onze algemene beschouwingen en op de door ons ingediende amendementen met belangstelling tegemoet.

Waalre, 7 november 2023.
Fractie Aalst Waalre Belang,
Jo Claessen, fractievoorzitter.

2023 Algemene beschouwingen

Begroting 2023

Algemeen.

In de aanbiedingsbrief schrijft het college “Duidelijk is dat er de komende tijd veel onzekerheden blijven aan onze inkomsten- én uitgavenkant. Wij leggen u daarom de begroting voor 2023 ter vaststelling voor, inclusief een OZB-verhoging”.

Alvorens expliciet in te gaan op de OZB verhoging merken wij op dat de gemeenten in 2026 eenmalig 1 miljard euro extra van het kabinet krijgen. Bij brief d.d. 13 oktober heeft de provincie, na overleg met het IPO, de VNG en het Ministerie, de gemeenten bericht dat de omvang van het inkomstenniveau van gemeenten, als gevolg van de toekomstige nieuwe financieringssystematiek, minimaal zo hoog zal zijn als het niveau van 2026.

Voor 2023 is bovendien het accres van het gemeentefonds, als gevolg van de loon- en prijscompensatie, 400 miljoen euro hoger dan waar dit voorjaar nog vanuit werd gegaan. 

Met betrekking tot de voorgestelde OZB-verhoging van 10% in 2023 vragen wij ons dan ook af waarom die verhoging nodig is en waarop deze is gebaseerd en wachten het antwoord met belangstelling af.

Onderwijs.

AWB hecht aan een goede huisvesting van ons basisonderwijs. Wij zijn dan ook blij met de afronding en vaststelling van het Integraal huisvestingsplan (IHP) inclusief de haalbaarheidsonderzoeken in 2023. Evenals met de start van de bouwplannen voor de nieuwe duurzame basisschool in Waalre-dorp, de realisatie van de tijdelijke huisvesting bij de Wilderen en de afronding van de interne verbouwing van de Brede School Ekenrooi.

Sport, cultuur en recreatie.

Wij hechten aan een deugdelijke exploitatie van de sporthallen in het belang van alle gebruikers. De inkoopprocedure die moet leiden tot een overeenkomst met de exploitant die vanaf 1 augustus 2023 de sporthallen ’t Hazzo en de Pracht gaat exploiteren, dient dan ook te zijn gericht op de exploitatie van deze sporthallen in de volle omvang ten dienste van de gebruikers.

Cultuuraanjager.

Het college heeft aangegeven dat de organisatie van de viering “100 jaar Waalre” niet tot de taak van de cultuuraanjager behoort. We horen graag van het college hoe de organisatie van een gezamenlijke manifestatie door deze cultuuraanjager in 2023 daarmee valt te rijmen. De gemeenteraad heeft immers € 110.000,00 uitgetrokken voor een projectleider. Graag horen wij van het college wie nu, wat doet.   

Lokale omroep.

AWB verzoekt het college om voordat er een nieuw contract met een lokale omroep wordt gesloten de huidige lokale omroep 040 te evalueren en de uitkomsten met de raad te delen.  

Sociaal Domein.

De lasten binnen het sociaal domein bedragen bijna € 15 miljoen. Dit is circa 36% van de totale begroting.  Voor dat geld willen wij o.a. dat iedereen kan meedoen en dat waar nodig kwalitatief goede zorg wordt geleverd. Het abonnementstarief leidt echter tot een toename van de zorgvraag o.a. doordat ook inwoners die de zorg en/of voorzieningen zelf goed kunnen betalen een beroep doen op zorggelden. Ook bij doorverwijzing naar specialisten dient in eerste instantie veel beter te worden gekeken naar de onderliggende oorzaak van de (psychische) klachten. In de praktijk blijkt dat psychische klachten vaak worden veroorzaakt door schulden en/of armoede. Door de oorzaak aan te pakken kan dure specialistische zorg worden voorkomen en kunnen de kosten worden beperkt.

Minimabeleid.

AWB is blij met de door ons al lang bepleite aandacht voor huishoudens die door stapeling van kortingen op toelagen en verhoging van energie- en kosten van levensonderhoud  in de problemen komen. Wij willen van het college vernemen hoe het die aandacht gaat vertalen in concrete maatregelen. Het extra verhogen van de lokale lasten valt hiermee in ieder geval niet te rijmen. 

Visie gemeenschapshuizen.

AWB vindt het van belang dat er gestart wordt met een inventarisatie van de bestaande capaciteit aan mogelijkheden tot ontmoeten in de kerkdorpen Aalst en Waalre alvorens een integrale visie wordt ontwikkeld. Vervolgens dient te worden gekeken naar de vraag naar ontmoetingsruimten in beide kerkdorpen en dient vraag en aanbod met elkaar te worden vergeleken en daar waar nodig structureel te worden aangepast. 

Volksgezondheid en milieu.

AWB verzoekt het college te willen aangeven op welke wijze het aardgasvrij maken van woningen en gebouwen voor 2050 alsmede het verduurzamen van gebouwen in 2030 in zijn werk gaat en op  welke wijze het college de burgers daarbij concreet gaat helpen.

Ontwikkeling buitengebied.

Zoals bekend is AWB tegen de aanleg van zonneweiden voor het grootschalig opwekken van energie in ons waardevol buitengebied. Wij zien het als een industriële laag die geen kwaliteit toevoegt, doch daaraan alleen afbreuk doet. Los daarvan vragen wij ons af in hoeverre een kleine zonneweide spoort met het grootschalig opwekken van energie.

Wat AWB betreft zijn er voldoende alternatieven voor het opwekken van zonne-energie, zoals panelen op daken, op reststroken en op de geluidschermen langs de snelwegen. Aan  de realisering van een zonneweide binnen het zoekgebied op het Achtereind zullen wij dan ook geen medewerking verlenen.

Verder willen wij van het college horen op welke wijze inwoners die moeite hebben met het betalen van de energierekening in 2023 concreet worden ondersteund. 

Transitie in de landbouw.

De transitie in de landbouw is één van de belangrijke opgaven waar we voor staan. Die transitie moet leiden tot een beter milieu, meer natuur en een waardevoller landschap. De  aanwezige beekdalen en bossen die al jarenlang feitelijk de ecologische en  groene hoofdstructuur binnen ons landschap vormen en de daaraan grenzende (landbouw)gronden behoeven wat AWB betreft versterking en geen verdere aantasting. 

Wij  roepen het college op om te onderzoeken  hoe met lokale  stakeholders en regionale partijen coalities kunnen worden gesloten. Met als doel om binnen het kader van versterking van de bestaande natuur- en landschapswaarden ambities te formuleren die een gezamenlijk belang dienen. Wij dienen een daartoe strekkende motie in (1).

Wonen en bouwen.

De vraag naar betaalbare woningen is groot. Naast de versnelling  van woningbouwontwikkelingen op regionaal niveau wil de landelijke overheid dat er tot en met 2030, 900.000 woningen worden gebouwd. Minstens 250.000 woningen dienen sociale huurwoningen te zijn (minder dan € 750,00 huur per maand en 350.000 betaalbare woningen met een maandhuur minder dan € 1.000,00 of een koopprijs onder de  € 335.000,00. Uiteindelijk dient 30% van de hele woningvoorraad te bestaan uit sociale woningen. Voor Waalre betekent dit werk aan de winkel.

AWB houdt dan ook onverkort vast aan het verkiezingsprogramma waarin wij hebben aangegeven dat, in deze overspannen woningmarkt, 50% van alle te bouwen woningen in Waalre dient te worden gerealiseerd in de (betaalbare) sociale huur- en/of koopsector. Temeer omdat dit past in de hiervoor genoemde doelstelling van de landelijke overheid. Wij dienen daartoe een motie in (2).

Binnenstedelijk bouwen kan daarbij helpen. Voordelen hiervan zijn:

 • herstructurering van de bebouwde kom;
 • wonen dichtbij de voorzieningen en
 • het beperken van het gemotoriseerd verkeer.

Dit uiteraard in samenspraak met burgers. Deze burgerparticipatie moet wat ons betreft meer zijn dan een informatieavond voor omwonenden over een min of meer uitgewerkt plan. Daartoe dienen in de anterieure overeenkomsten met ontwikkelaars inhoudelijke bepalingen te worden opgenomen over het niveau van participatie met omwonenden. AWB dient een daartoe strekkende motie in (3).

De Visie op Goed Wonen en de Woonnotitie dienen op korte termijn, voordat nieuwbouwplannen, zoals Waalre-noord, fase 3,  worden ontwikkeld, te worden geëvalueerd en aangepast om aan te sluiten bij de actuele stand van zaken op de woningmarkt. En bij  de laatste inzichten en visies op o.a. ‘woon-zorg-combinaties”. Ook denken wij daarbij aan CPO-projecten, maatschappelijke projectontwikkeling, het toevoegen van collectieve voorzieningen  en het in erfpacht uitgeven van bouwgrond.

Voor onze jeugd die in Waalre wil blijven wonen dienen versneld betaalbare woningen beschikbaar te komen. Met de realisering van tiny houses aan de Meester Slootsweg en op het Boerenbondterrein dient vaart te worden gemaakt.  

Wat AWB betreft dient In de overeenkomsten met ontwikkelaars en/of grondeigenaren te worden opgenomen dat binnen een gemengd bouwplan met de bouw van de vrije sector woningen niet eerder mag worden begonnen dan nadat de sociale huur- en/of koopwoningen tot de eerste verdiepingsvloer zijn gevorderd. Wij dienen een daartoe strekkende motie in (4).

Bij de herijking van het grondbeleid en de nota kostenverhaal dienen we ons te focussen op de vraag in hoeverre financiële bijdragen mogelijk zijn voor landschap, infrastructuur, natuur, stedelijke herontwikkeling, recreatie en sociale woningbouw, bij gewenste ruimtelijke ontwikkelingen van (particuliere)initiatiefnemers. Wij dienen een daartoe strekkende motie in (5).

De realisering van de bouwplannen voor het nieuwe verpleegtehuis ’t Laar en voor de renovatie van de aangrenzende woonblokken en voor de renovatie van het verpleegtehuis De Hoevenakkers dienen wat AWB betreft te worden versneld.

Lokale heffingen.

OZB

Naar aanleiding van de september circulaire stelt het college voor om de OZB voor de periode 2O23 t/m 2026 jaarlijks te verhogen met 10%. Dit ondanks het feit dat het saldo van de begroting na verwerking van de circulaire in 2023 € 576.000,00 bedraagt en in de daarop volgende jaren oploopt tot € 991.000,00 in 2026. Het college kiest er echter  voor om jaarlijks de vrije reserve op te hogen met €  350.000,00 in plaats van de OZB verder te verlagen. AWB acht dit onnodig en is van mening dat met het jaarlijks toevoegen van het positief rekeningsaldo aan de vrije reserve kan worden volstaan.

Afvalstoffenheffing.

Naast de verhoging van de OZB  stijgen de gemiddelde tarieven voor de afvalstoffenheffing met 12% ten opzichte van 2022. Dit vanwege de meerkosten van diftar en de invoering daarvan maar ook vanwege de hoge inflatie. Nu de invoering is uitgesteld dient in dezen tenminste een herberekening plaats te vinden. Verder dienen de burgers ook rekening te houden met een geringe verhoging van de rioolheffing.

AWB stemt niet in met de verhoging van zowel de OZB als met de afvalstoffenheffing. Onze burgers hebben te maken met sterk gestegen kosten voor het levensonderhoud en de energiekosten. Het vrij besteedbaar inkomen van huishoudens met een  modaal  en middeninkomen wordt hierdoor geminimaliseerd. Het kabinet wringt zich in alle bochten om de burgers voor de gestegen kosten te compenseren en hen zo voor het vervallen in armoede te behoeden. Wij achten het onbegrijpelijk dat de overheid die het dichtste bij de burgers staat door het verhogen van de lokale lasten deze broodnodige compensatie teniet doet en de burgers alsnog in grote problemen brengt.

AWB vindt dan ook dat de lokale heffingen OZB en Afvalstoffenheffing op het niveau van 2022 dienen te worden gehandhaafd en dat de uitgaven van de gemeente daarop dienen te worden afgestemd. Mede gelet op het feit dat er geen sprake meer is van een ravijnjaar acht AWB het zeker in deze tijd, waarin een deel van onze burgers het water tot aan de lippen staat niet nodig en niet gerechtvaardigd, om de lokale lasten te verhogen. Indien er onverhoeds na 2027 als gevolg van de herijking van het Gemeentefonds toch tekorten gaan ontstaan zullen wij voor de dekking daarvan bij het Rijk moeten zijn en niet bij onze inwoners. Wij dienen met betrekking tot de lokale heffingen dan ook een amendement in en bij handhaving van de voorgenomen stijging van genoemde lokale lasten zullen wij niet instemmen met de voorliggende programmabegroting.

De Fractie Aalst Waalre Belang.

8 november 2022.

2022-2026 Raadsprogramma

Raadsbreedakkoord, raadsprogramma of toch een coalitieakkoord.

Op 12 juli heeft de gemeenteraad het raadsprogramma 2022-2026 vastgesteld. Aalst Waalre Belang heeft het raadsprogramma geduid als een coalitieakkoord en aangegeven zich hierin als partij onvoldoende te herkennen. En wel om de volgende redenen.

In de inleiding van het voorliggende raadsprogramma staat dat vijf van de zeven partijen een grote gemeenschappelijke visie delen voor de komende bestuursperiode. Dit als variant op wat in het eindverslag van de informateur staat te lezen te weten: omdat bij deze partijen de meeste overlap is gebleken in voorkeur voor elkaar, die hun basis vindt in vertrouwen om zowel inhoudelijk als wat betreft de vorming van het college tot resultaat te kunnen komen. Daarmee was de nieuwe coalitie geformaliseerd en waren de onderlinge verhoudingen tussen coalitie en oppositie bevestigd.

Het vorenstaande is nogmaals benadrukt door het feit, dat het alleen aan de schrijvende partijen is voorbehouden om kandidaten voor het wethouderschap aan te dragen. Het heeft ons dan ook ten zeerste verbaasd hoe snel de voor de verkiezingen geuite lofzang over de onderlinge samenwerking  in de raad na de verkiezingen is vergeten. 

Ook heet het raadsbreed akkoord geen raadsbreed akkoord meer maar raadsprogramma. Dit raadsprogramma is echter niet meer en niet minder dan een coalitieakkoord. Schenk wat ons betreft dan ook klare wijn en noem het ook zo .

Inhoudelijk hebben de schrijvende partijen enerzijds veel water bij de wijn gedaan en daarmee de kool en de geit gespaard. Anderzijds biedt de inhoud veel ruimte, ook voor AWB, voor de nadere invulling en uitwerking van het akkoord. 

Wat AWB betreft hebben wij aangegeven ons te herkennen in de aandacht voor burgerparticipatie, voor vroegsignalering binnen het sociaal domein en het in beeld brengen van verborgen armoede en stapeling van schulden, voor het abonnementstarief, voor alternatieve bestemmingen voor stoppende boeren en voor het terughoudend verhogen van de lokale lasten. Punten waarop wij veel hebben gehamerd en zullen blijven hameren.

Daarmee in tegenstelling is ons inziens de instemming met een mogelijk voorstel van het college om met ingang van 2023 de OZB jaarlijks met stappen tussen de 5 en 10 % extra te verhogen om een mogelijk, doch niet realistisch, tekort in 2026 te kunnen dekken. 

Op punten, zoals het percentage voor de bouw van woningen, zowel huur als koop  in de sociale sector, voor locaties voor het grootschalig opwekken van energie en het verder reduceren van afval is het programma volstrekt niet in lijn met onze standpunten. Ook de afwijzing van een tweede oost-west verbinding is niet toekomstbestendig. De fractie denkt dat de noodzaak van deze tweede oost-west verbinding zich veel eerden zal doen voelen dan thans wordt vermoed. 

Kortom AWB herkent zich per saldo onvoldoende in het voorliggende akkoord en heeft de opstellers in overweging gegeven om dit coalitieakkoord niet door de raad te laten vaststellen maar voor kennisgeving te laten aannemen.

AWB heeft aangegeven de samenwerking met alle fracties onverkort te blijven zoeken en constructief mee te werken aan de uitvoering van het coalitieakkoord, voorzover dat niet strijdig is met onze visie op de samenleving en het welbevinden van onze burgers. Raadsvoorstellen, afkomstig van welk college dan ook, die in het belang zijn van Waalre en van haar inwoners hebben wij altijd gesteund. Wij zullen daarbij  het eigen verkiezingsprogramma, waaraan wij geen water hebben hoeven toevoegen, als leidraad en uitgangspunt hanteren.

Wij hebben de samenwerkende partijen en onszelf daarbij veel succes gewenst.

En wat AWB betreft “Goede wijn behoeft geen krans” . 

Jo Claessen, AWB

2023 Kaders begroting vastgesteld

Dinsdag 12 juli 2022 heeft de gemeenteraad de kaders voor het opstellen van de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 vastgesteld. AWB heeft daarbij aangegeven dat het desbetreffende voorstel door de positieve effecten van de meicirculaire geheel is achterhaald. AWB heeft daarbij het volgende overwogen.

Nu de effecten van de meicirculaire en van het coalitieprogramma op de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 zijn doorgerekend blijkt voor de zoveelste maal dat Waalre er financieel gezien de komende jaren veel beter voorstaat dan door het college is aangegeven. En dan moeten de resultaten van de septembercirculaire nog volgen.

De positieve effecten van de meicirculaire resulteren, nadat de kosten van alle in bijlage 1 vermelde noodzakelijke en gewenste opgaven zijn meegenomen, in positieve begrotingssaldi in de jaren 2023 tot en met 2025 van respectievelijk € 268.818,00,

€ 985.825,00 en € 1.427.358,00;

Voor 2026 (ravijnjaar) wordt een neerwaartse bijstelling verwacht. Om dit tekort te dekken stelt u voor om de OZB vanaf 2023 extra te verhogen. Wij vinden het speculatief om nu al rekening te houden met een mogelijk tekort in 2026 van € 1.230.508,00. Nu al valt te voorspellen dat wanneer deze korting zou worden doorgevoerd er zich in gemeenteland een financiële ramp gaat voltrekken. Dat gaat dan ook niet gebeuren.

Bovendien hebben de gemeenten op het VNG congres bij monde van hun voorzitter aan de  minister van Binnenlandse Zaken laten weten dat zij nu, onmiddellijk duidelijkheid willen over de hoogte van het gemeentefonds na 2025. De minister liet weten te werken aan een nieuw financieringsstelsel voor de decentrale overheden dat in 2026 moet ingaan. En scherp voor ogen te hebben dat de gemeenten op Prinsjesdag in september duidelijkheid willen hebben over de financiële toekomst na 2025.

Laten we ons dan ook weer niet onnodig druk maken over ongelegde eieren en de ontwikkelingen afwachten. Wij achten het gelet op het vorenstaande prematuur en onnodig om nu al het college als kader mee te geven de OZB extra te verhogen om een mogelijke neerwaartse bijstelling in 2026 te kunnen opvangen.

Het voorliggende voorstel betreft ondanks het vorenstaande een vrijbrief voor het college om de OZB de komende jaren ongelimiteerd te laten stijgen. AWB vindt dit, onnodig, ongewenst en ongepast. Reeds bij de behandeling van de begroting 2022, waarbij het college ook voorstelde om de OZB met 12% te verhogen  hebben wij hier tegen geageerd. De gemeente die als overheid het dichtste bij de burgers staat dient er alles aan te doen om de koopkracht van de burgers, die door de huidige energiecrisis en de daarmee gepaard gaande prijsstijgingen zwaar onder druk staat, op peil te houden. De vaste lasten nekken nu zelfs onze burgers met een middeninkomen.

Het coalitieakkoord vermeld enerzijds:  Het verhogen van de lokale lasten zetten we terughoudend in en alleen in het geval dat nut en noodzaak duidelijk zijn. Voor 2023 tot en met 2025 is de noodzaak daartoe duidelijk niet aanwezig. En voor 2026 is dit zeer onwaarschijnlijk. Verder vermeld het akkoord: We zetten in op oplossingen ter voorkoming van schulden, waaronder vroegsignalering, en van stapeling van schulden. Door de gemeentelijke belastingen niet dan wel niet extra te verhogen kan hiermee een begin worden gemaakt en blijft het niet bij goede bedoelingen, maar wordt de daad bij het woord gevoegd.   

Wij  kunnen ons ook niet vinden in het uitgangspunt om geen bezuinigingen door te voeren op de lopende programma’s. 

Uit de lijst van noodzakelijke opgaven 2023 blijkt dat

€ 679.000,– benodigd is voor de uitbreiding van de organisatie met coördinatoren. Wij gaan met deze uitbreiding akkoord indien in plaats van coördinatoren uitvoerende beleidsmedewerkers worden aangezocht en de kosten voor de externe inhuur van medewerkers verhoudingsgewijze worden verminderd. Met een stijging van de rioolheffing in 2023 met € 28,00 gaan wij niet akkoord. Te meer omdat bij de bespreking van het Programma Water, riolering en klimaat op 14 juni ll. als optie de keuze is genoemd voor een geleidelijke stijging van de lasten van € 200,00 naar € 400,00 van 2024 tot 2080.

Met de overige met “noodzakelijk aangeduide opgaven” gaan wij akkoord, Niet akkoord gaan wij met de anders dan met “noodzakelijk aangeduide  opgaven”. Dus ook niet met de externe ondersteuning van Boa’s. De noodzaak daarvan vinden wij onvoldoende aangetoond. De extra kosten voor klimaatadaptatie en biodiversiteit zijn ons inziens al meegenomen in het programma water, riolering en klimaat.

Uw voorstel om in te stemmen met het uitgangspunt om een eventueel negatief saldo in de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 100% sluitend te maken door het extra verhogen van de inkomsten uit de OZB is door de positieve effecten van de meicirculaire geheel achterhaald.

AWB vindt het dan ook onacceptabel en onnodig om aan het extra verhogen van de gemeentelijke belastingen, conform het voorstel mee te werken. Met als gevolg dat daarmee impliciet de toenemende armoede, niet alleen financieel maar ook sociaal gezien, van onze burgers wordt bevorderd.

Wij hebben dan ook een amendement ingediend om de kaders aan het vorenstaande aan te passen. Het amendement is met 13 stemmen tegen en 3 stemmen voor verworpen.

Waalre, 12 juli 2022.

Jo Claessen. Fractievoorzitter Aalst Waalre Belang.

01-06 Fractieoverleg

 • Datum: 01-06-2022
 • Tijdstip: 19:30-22:00uur
 • Huis van Waalre

Fractieoverleg. Wilt u deze ook een keer bijwonen – geef uzelf dan op voor “Gast van de Fractie”. Meer informatie op deze website.

Echt lokaal

Aalst Waalre Belang echt lokaal en een partij die doet wat ze belooft.

Lokaal hebben we een roerige bestuurlijke periode meegemaakt, die uiteindelijk heeft geleid tot het vertrek van zowel de burgemeester als de wethouders. Wij zijn er nooit op uit geweest om personen te beschadigen of hen het werk onmogelijk te maken. In de raad bleek er echter geen houden meer aan en hebben wij als AWB onze volledige medewerking verleend aan het zoeken naar een passende oplossing.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 voerden we campagne met als speerpunten Het open houden van gemeenschapshuis Het Klooster en het niet uitrollen van het onzalige experiment met de afvalfiets.

We zijn er uiteindelijk in geslaagd om Het Klooster open te houden. Ook de afvalfiets is bij het vuilnis gezet. We hebben wegen en pleinen heringericht, woningen gebouwd voor alle doelgroepen en gewerkt aan het wegwerken van het achterstallig onderhoud in de openbare ruimte. We hebben gewerkt aan het weren van het sluipverkeer door de woonstraten in het kerkdorp Waalre. En de nadelige gevolgen daarvan voor de eigen inwoners geminimaliseerd. In natuurgebied De Hogt hebben we prachtige fiets- en wandelpaden gerealiseerd. We hebben de basisscholen de mogelijkheid geboden om cultuureducatie in het lesprogramma op te nemen met gebruikmaking van de Cultuurloper. 

Op de heringerichte Traverse-zuid en op aangrenzende straten doen zich ongewenste situaties voor, die we nauwlettend volgen en bij het college onder de aandacht brengen. We hebben de verhoging van de OZB beperkt tot 1,7%. En natuurlijk hebben we dit niet alleen maar met wisselende meerderheden in de raad gerealiseerd.

We hebben in 2012 al gepleit voor het instellen van een vrachtwagenverbod en een maximum snelheid van 30 km op de Eindhovenseweg en op de Traverse. Onlangs is daartoe besloten voor zover het de Eindhovenseweg betreft. Wij willen dit alsnog ook gerealiseerd zien voor de Traverse in Waalre-dorp.

We hebben o.a. niet meegewerkt aan de aanleg van het landgoed Achtervoorde, aan het opnemen van de locaties voor het grootschalig opwekken van zonne- en windenergie nabij respectievelijk het Achtereind en De Hogt, het verhogen van de OZB met 3,2%, de verkoop van het openbaar parkeerterrein bij het winkelcentrum De Voldijn, aan het voornemen om  de Hutdijk te verleggen en aan het opzeggen van de samenwerking met Geldrop-Mierlo met betrekking tot het PlusTeam.  

We hebben bij het nemen van besluiten goed geluisterd naar de input van onze inwoners tijdens onze maandelijkse spreekuren op Het Plein, bij de behandeling van voorstellen in de raad en bij het ontwerpen van plannen en zijn daar waar mogelijk aan hun wensen en opmerkingen tegemoet gekomen. Al met al mogen we niet ontevreden zijn over onze inbreng. Met de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen voor de deur staan we wederom voor nieuwe uitdagingen. Ook hebben we nog niet alles uitgevoerd zoals wij dat graag hadden gezien. In de openbare ruimte is nog steeds sprake van achterstallig onderhoud, dat ingelopen moet worden. Ook een tweede weg Oost-West tussen de beide kerkdorpen staat, nu de nieuwe N69 (Westparallel) gereed is, weer hoog op de agenda.

Toch willen wij de inwoners nog meer aan de voorkant bij het lokaal bestuur betrekken en daarbij meer gebruik maken van de kennis en kunde van onze inwoners.

Wij komen in dit kader met een voor Waalre nieuw middel te weten het burgerforum.

Wij gaan voor het kleinschalig opwekken en besparen van energie en eisen dat de warmtetransitie voor de burgers haalbaar en betaalbaar is en willen niet dat alleen de inwoners opdraaien voor de kosten van de isolatie van bestaande woningen. Verduurzaming van de bestaande bouw krijgt bij ons prioriteit.

Verder vinden wij het noodzakelijk dat in de komende raadsperiode 50% van de te bouwen woningen bestaat uit betaalbare sociale huur- en koopwoningen. Wij willen daarmee bereiken dat voor starters en jongeren in Waalre een huur- of koopwoning binnen bereik blijft, maar ook aan de behoefte aan patiowoningen voor ouderen en senioren willen we voldoen.

Wij willen dat agrariërs ruime mogelijkheden krijgen voor alternatief gebruik van hun gronden en opstallen en zijn tegen de aanleg van nieuwe commerciële landgoederen in het kwetsbare buitengebied. De daarmee gepaard gaande bouw van dure exclusieve woningen buiten bestaande (agrarische) bouwvlakken betekent een inbreuk op de natuur- en landschapswaarden, maken het buitengebied ontoegankelijk voor onze inwoners en hebben geen enkele meerwaarde.

Als lokale partij hoeft AWB zich in tegenstelling tot andere politieke partijen, niets gelegen te laten liggen aan de landelijke overkoepeling. Zo is er geen landelijke partijtop die ons verkiezingsprogramma beoordeelt en/of bepaalt met wie wij in de gemeenteraad wel of niet mogen samenwerken. Daarom is Aalst Waalre Belang “Echt lokaal”.

Wij hopen dat u ook nu weer het vertrouwen in ons uitspreekt door uw stem uit te brengen op AWB. GEEF ONS DE VIJF en wij doen wederom ons uiterste best. Het volledig verkiezingsprogramma vindt u op onze website www.aalstwaalrebelang.nl

Aalst Waalre Belang,

Jo Claessen, fractievoorzitter en lijsttrekker.

AWB Thema’s 2022-2026

Voor de verdieping in dit onderwerp: zie ons verkiezingsprogramma.

1. Betrokken burgers bij lokaal bestuur
2. Energie- en warmtetransitie
3. Woningbouw en ruimtelijke ordening
4 Ontmoeten en verenigen
5. Gezondheid en sport
6. Vestigingsklimaat en werkgelegenheid
7. Ouderen en senioren
8. Jeugd en jongeren
9. Financiën
10. Verkeer en openbaar vervoer

Traverse-zuid

In aansluiting op de beantwoording van eerder gestelde raadsvragen over het verkeer op de Traverse-zuid (Heikantstraat-Wollenbergstraat) hebben wij (aanvullende)vragen.

Op 22 mei 2012 heeft de gemeenteraad bijgaande motie aangenomen. Daarin wordt het college opgeroepen om in de uitwerking van het Gebiedsakkoord te zorgen dat:

 • het instellen van een maximum snelheid van 30 km/h geldt voor zowel de Eindhovenseweg als de Traverse (Heikantstraat/Wollenbergstraat/Bergstraat/Onze Lieve Vrouwe Dijk), beide voor zover gelegen binnen de bebouwde kom;
 • het instellen van een vrachtwagenverbod geldt voor zowel de Eindhovenseweg als de Traverse (Heikantstraat/Wollenbergstraat/Bergstraat/Onze Lieve Vrouwe Dijk), beide voor zover gelegen binnen de bebouwde kom.

Bij de besprekingen over de keuze van verharding van de Traverse-zuid hebben wij hieraan gerefereerd en aanvankelijk gesteld dat een verharding met stille klinkers niet noodzakelijk zou zijn omdat er een maximale snelheid van 30 km en een vrachtwagenverbod zou worden ingesteld. het instellen van een vrachtwagenverbod geldt voor zowel de Eindhovenseweg als de Traverse (Heikantstraat/Wollenbergstraat/Bergstraat/Onze Lieve Vrouwe Dijk), beide voor zover gelegen binnen de bebouwde kom. Noch het college noch de overige fracties in de raad hebben hierop gereageerd  c.q. dit tegengesproken. Wij mochten dan ook verwachten dat aan de motie uitvoering werd gegeven. Het heeft ons ten zeerste verbaasd dat dit nu niet het geval is. Met als ongewenst resultaat dat er te hard wordt gereden en de weg onverminderd frequent door het vrachtverkeer wordt gebruikt als doorgaande route van en naar Veldhoven.

Bovendien blijkt dat de grote vrachtwagens met oplegger moeite hebben met het nemen van de bajonetaansluiting op de Willibrorduslaan en deze mijden door eerder linksaf te slaan naar de Gildestraat. Met als gevolg dat de bewoners van de Gildestraat nu ‘s-morgens hun bed uit trillen.

Wij hebben gelet op het vorenstaande de volgende vragen:

 • Waarom is er geen uitvoering gegeven aan de motie van de raad van 22 mei 2012;
 • Bent u bereid om alsnog uitvoering te geven aan de motie, zo niet welke concrete maatregelen en op welke termijn gaat u treffen om aan de klachten van de aanwonenden van de Traverse-zuid tegemoet te komen;
 • Bent u  bekend met de verkeersoverlast die de bewoners van de Gildestraat ondervinden van het afbuigende vrachtverkeer;
 • Zo ja bent u met de bewoners van de Gildestraat “on speaking terms” over hun klachten;
 • Bent u bereid om aan de klachten van de bewoners van de Gildestraat tegemoet te komen door het instellen van eenrichtingsverkeer op de Gildestraat, danwel anderszins de Gildestraat af te sluiten voor het afbuigend (vracht)verkeer vanaf de Wollenbergstraat;
 • Zo niet op welke andere, voor de bewoners van de Gildestraat acceptabele, wijze gaat u aan hun klachten tegemoet komen.

Deze vragen zijn gesteld op grond van het bepaalde in artikel 39 van het Reglement van orde voor de gemeenteraad.