01-06 Fractieoverleg

 • Datum: 01-06-2022
 • Tijdstip: 19:30-22:00uur
 • Huis van Waalre

Fractieoverleg. Wilt u deze ook een keer bijwonen – geef uzelf dan op voor “Gast van de Fractie”. Meer informatie op deze website.

Echt lokaal

Aalst Waalre Belang echt lokaal en een partij die doet wat ze belooft.

Lokaal hebben we een roerige bestuurlijke periode meegemaakt, die uiteindelijk heeft geleid tot het vertrek van zowel de burgemeester als de wethouders. Wij zijn er nooit op uit geweest om personen te beschadigen of hen het werk onmogelijk te maken. In de raad bleek er echter geen houden meer aan en hebben wij als AWB onze volledige medewerking verleend aan het zoeken naar een passende oplossing.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 voerden we campagne met als speerpunten Het open houden van gemeenschapshuis Het Klooster en het niet uitrollen van het onzalige experiment met de afvalfiets.

We zijn er uiteindelijk in geslaagd om Het Klooster open te houden. Ook de afvalfiets is bij het vuilnis gezet. We hebben wegen en pleinen heringericht, woningen gebouwd voor alle doelgroepen en gewerkt aan het wegwerken van het achterstallig onderhoud in de openbare ruimte. We hebben gewerkt aan het weren van het sluipverkeer door de woonstraten in het kerkdorp Waalre. En de nadelige gevolgen daarvan voor de eigen inwoners geminimaliseerd. In natuurgebied De Hogt hebben we prachtige fiets- en wandelpaden gerealiseerd. We hebben de basisscholen de mogelijkheid geboden om cultuureducatie in het lesprogramma op te nemen met gebruikmaking van de Cultuurloper. 

Op de heringerichte Traverse-zuid en op aangrenzende straten doen zich ongewenste situaties voor, die we nauwlettend volgen en bij het college onder de aandacht brengen. We hebben de verhoging van de OZB beperkt tot 1,7%. En natuurlijk hebben we dit niet alleen maar met wisselende meerderheden in de raad gerealiseerd.

We hebben in 2012 al gepleit voor het instellen van een vrachtwagenverbod en een maximum snelheid van 30 km op de Eindhovenseweg en op de Traverse. Onlangs is daartoe besloten voor zover het de Eindhovenseweg betreft. Wij willen dit alsnog ook gerealiseerd zien voor de Traverse in Waalre-dorp.

We hebben o.a. niet meegewerkt aan de aanleg van het landgoed Achtervoorde, aan het opnemen van de locaties voor het grootschalig opwekken van zonne- en windenergie nabij respectievelijk het Achtereind en De Hogt, het verhogen van de OZB met 3,2%, de verkoop van het openbaar parkeerterrein bij het winkelcentrum De Voldijn, aan het voornemen om  de Hutdijk te verleggen en aan het opzeggen van de samenwerking met Geldrop-Mierlo met betrekking tot het PlusTeam.  

We hebben bij het nemen van besluiten goed geluisterd naar de input van onze inwoners tijdens onze maandelijkse spreekuren op Het Plein, bij de behandeling van voorstellen in de raad en bij het ontwerpen van plannen en zijn daar waar mogelijk aan hun wensen en opmerkingen tegemoet gekomen. Al met al mogen we niet ontevreden zijn over onze inbreng. Met de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen voor de deur staan we wederom voor nieuwe uitdagingen. Ook hebben we nog niet alles uitgevoerd zoals wij dat graag hadden gezien. In de openbare ruimte is nog steeds sprake van achterstallig onderhoud, dat ingelopen moet worden. Ook een tweede weg Oost-West tussen de beide kerkdorpen staat, nu de nieuwe N69 (Westparallel) gereed is, weer hoog op de agenda.

Toch willen wij de inwoners nog meer aan de voorkant bij het lokaal bestuur betrekken en daarbij meer gebruik maken van de kennis en kunde van onze inwoners.

Wij komen in dit kader met een voor Waalre nieuw middel te weten het burgerforum.

Wij gaan voor het kleinschalig opwekken en besparen van energie en eisen dat de warmtetransitie voor de burgers haalbaar en betaalbaar is en willen niet dat alleen de inwoners opdraaien voor de kosten van de isolatie van bestaande woningen. Verduurzaming van de bestaande bouw krijgt bij ons prioriteit.

Verder vinden wij het noodzakelijk dat in de komende raadsperiode 50% van de te bouwen woningen bestaat uit betaalbare sociale huur- en koopwoningen. Wij willen daarmee bereiken dat voor starters en jongeren in Waalre een huur- of koopwoning binnen bereik blijft, maar ook aan de behoefte aan patiowoningen voor ouderen en senioren willen we voldoen.

Wij willen dat agrariërs ruime mogelijkheden krijgen voor alternatief gebruik van hun gronden en opstallen en zijn tegen de aanleg van nieuwe commerciële landgoederen in het kwetsbare buitengebied. De daarmee gepaard gaande bouw van dure exclusieve woningen buiten bestaande (agrarische) bouwvlakken betekent een inbreuk op de natuur- en landschapswaarden, maken het buitengebied ontoegankelijk voor onze inwoners en hebben geen enkele meerwaarde.

Als lokale partij hoeft AWB zich in tegenstelling tot andere politieke partijen, niets gelegen te laten liggen aan de landelijke overkoepeling. Zo is er geen landelijke partijtop die ons verkiezingsprogramma beoordeelt en/of bepaalt met wie wij in de gemeenteraad wel of niet mogen samenwerken. Daarom is Aalst Waalre Belang “Echt lokaal”.

Wij hopen dat u ook nu weer het vertrouwen in ons uitspreekt door uw stem uit te brengen op AWB. GEEF ONS DE VIJF en wij doen wederom ons uiterste best. Het volledig verkiezingsprogramma vindt u op onze website www.aalstwaalrebelang.nl

Aalst Waalre Belang,

Jo Claessen, fractievoorzitter en lijsttrekker.

AWB Thema’s 2022-2026

Voor de verdieping in dit onderwerp: zie ons verkiezingsprogramma.

1. Betrokken burgers bij lokaal bestuur
2. Energie- en warmtetransitie
3. Woningbouw en ruimtelijke ordening
4 Ontmoeten en verenigen
5. Gezondheid en sport
6. Vestigingsklimaat en werkgelegenheid
7. Ouderen en senioren
8. Jeugd en jongeren
9. Financiën
10. Verkeer en openbaar vervoer

Traverse-zuid

In aansluiting op de beantwoording van eerder gestelde raadsvragen over het verkeer op de Traverse-zuid (Heikantstraat-Wollenbergstraat) hebben wij (aanvullende)vragen.

Op 22 mei 2012 heeft de gemeenteraad bijgaande motie aangenomen. Daarin wordt het college opgeroepen om in de uitwerking van het Gebiedsakkoord te zorgen dat:

 • het instellen van een maximum snelheid van 30 km/h geldt voor zowel de Eindhovenseweg als de Traverse (Heikantstraat/Wollenbergstraat/Bergstraat/Onze Lieve Vrouwe Dijk), beide voor zover gelegen binnen de bebouwde kom;
 • het instellen van een vrachtwagenverbod geldt voor zowel de Eindhovenseweg als de Traverse (Heikantstraat/Wollenbergstraat/Bergstraat/Onze Lieve Vrouwe Dijk), beide voor zover gelegen binnen de bebouwde kom.

Bij de besprekingen over de keuze van verharding van de Traverse-zuid hebben wij hieraan gerefereerd en aanvankelijk gesteld dat een verharding met stille klinkers niet noodzakelijk zou zijn omdat er een maximale snelheid van 30 km en een vrachtwagenverbod zou worden ingesteld. het instellen van een vrachtwagenverbod geldt voor zowel de Eindhovenseweg als de Traverse (Heikantstraat/Wollenbergstraat/Bergstraat/Onze Lieve Vrouwe Dijk), beide voor zover gelegen binnen de bebouwde kom. Noch het college noch de overige fracties in de raad hebben hierop gereageerd  c.q. dit tegengesproken. Wij mochten dan ook verwachten dat aan de motie uitvoering werd gegeven. Het heeft ons ten zeerste verbaasd dat dit nu niet het geval is. Met als ongewenst resultaat dat er te hard wordt gereden en de weg onverminderd frequent door het vrachtverkeer wordt gebruikt als doorgaande route van en naar Veldhoven.

Bovendien blijkt dat de grote vrachtwagens met oplegger moeite hebben met het nemen van de bajonetaansluiting op de Willibrorduslaan en deze mijden door eerder linksaf te slaan naar de Gildestraat. Met als gevolg dat de bewoners van de Gildestraat nu ‘s-morgens hun bed uit trillen.

Wij hebben gelet op het vorenstaande de volgende vragen:

 • Waarom is er geen uitvoering gegeven aan de motie van de raad van 22 mei 2012;
 • Bent u bereid om alsnog uitvoering te geven aan de motie, zo niet welke concrete maatregelen en op welke termijn gaat u treffen om aan de klachten van de aanwonenden van de Traverse-zuid tegemoet te komen;
 • Bent u  bekend met de verkeersoverlast die de bewoners van de Gildestraat ondervinden van het afbuigende vrachtverkeer;
 • Zo ja bent u met de bewoners van de Gildestraat “on speaking terms” over hun klachten;
 • Bent u bereid om aan de klachten van de bewoners van de Gildestraat tegemoet te komen door het instellen van eenrichtingsverkeer op de Gildestraat, danwel anderszins de Gildestraat af te sluiten voor het afbuigend (vracht)verkeer vanaf de Wollenbergstraat;
 • Zo niet op welke andere, voor de bewoners van de Gildestraat acceptabele, wijze gaat u aan hun klachten tegemoet komen.

Deze vragen zijn gesteld op grond van het bepaalde in artikel 39 van het Reglement van orde voor de gemeenteraad.

2022-2026 Verkiezingsprogramma

AWB verkiezingsprogramma 2022- 2026.

INLEIDING

Gemeentebestuur.

De afgelopen jaren heeft de politiek, zowel landelijk als lokaal, niet bepaald veel vertrouwen van de burgers verdiend. Lokaal hebben we een roerige bestuurlijke periode meegemaakt, die uiteindelijk heeft geleid tot het vertrek van zowel de burgemeester als de wethouders. Wij zijn er nooit op uit geweest om personen te beschadigen of hen het werk onmogelijk te maken. In de raad bleek er echter geen houden meer aan en hebben wij als AWB onze volledige medewerking verleend aan het zoeken naar een passende oplossing. AWB streeft naar een stabiel bestuur.

Gemeente versus rijksoverheid.

Wat de relatie met de rijksoverheid betreft constateren wij dat de gemeente steeds meer verworden tot een uitvoeringsloket van de rijksoverheid. Dit ten koste van de eigen beleidsruimte. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) die onze belangen behartigt bij de rijksoverheid dient meer daadkracht te tonen en op te komen voor alle gemeenten. De gemeenten zullen de VNG daartoe nadrukkelijker in positie dienen te brengen. Zo dient er voor te worden gewaakt dat er nog meer taken van de rijksoverheid worden overgeheveld naar de gemeenten. En zeker niet zonder dat daarbij de benodigde gelden meekomen.

Lokale partij versus partijen met landelijke binding

Op lokaal niveau kan het voor de partijen die landelijke binding hebben, lastig zijn om lokaal het Haagse beleid niet te volgen. Een lokaal gewortelde partij als AWB heeft daar geen last van en kan te allen tijde handelen en besluiten in het belang van de Waalrese burgers. Opmerkelijk is dat de landelijke partijen nog steeds niet bereid zijn om ook de lokale partijen te subsidiëren.

Lokale partij versus burgers.  

Het belang van de inbreng door burgers wordt onderkend door bestuur en gemeenteraad.  Maar in de uitvoering blijft het bij  “burgerparticipatie” binnen de structuur van beleidsdocumenten en concrete plannen in de vorm van themacafés en inspraakavonden.

Daarbij moeten we helaas ook constateren dat de burgers weinig belangstelling hebben voor de lokale politiek. De burgers komen in de regel pas in beweging als zij in hun belangen rechtstreeks zijn of dreigen te worden benadeeld, door ontwikkelingen in hun eigen directe omgeving. AWB stelt ondanks alles een bredere belangstelling en inbreng van de burgers bij de lokale politiek op prijs en wil dit nog meer stimuleren.

In Waalre kunnen burgers, die samen op bijvoorbeeld buurtniveau een idee gerealiseerd willen zien en daar ook passie voor voelen gebruik maken van het burgerinitiatief. In de uitwerking daarvan faciliteert de gemeente het initiatief. Verder kunnen burgers door middel van het burgeragenderingsinitiatief een onderwerp agenderen voor de raadsvergadering. Van deze mogelijkheden wordt echter niet of sporadisch gebruik gemaakt.

SAMENLEVING

Als Waalre een (karakteristiek) dorp wil blijven, moeten we ons ook als dorpelingen gedragen. Daarin ligt de kern van de dorpsaard. Maar die dorpelingen willen wel gefaciliteerd worden in ontmoetingsmogelijkheden ook op wijkniveau. Op die manier kan een stedeling zich ook wanen een dorpeling te zijn. ”Omzien naar elkaar” is trending.

De gemeente zou wat AWB betreft nadrukkelijker terug moeten vallen op en ook zorg moeten dragen voor de facilitering van Burgerinitiatieven met betrekking tot schuldhulpverlening en vroeg signalering.  

Kwetsbare burgers verdienen aandacht en hebben recht op ondersteuning ook in financiële zin. Denk daarbij ook aan de stijgende energie- en zorgkosten maar ook de kosten van levensonderhoud in zijn algemeenheid.  Veel gezinnen hebben door de toenemende lasten, steeds minder te besteden. Ook de oplopende gemeentelijke belastingen dragen hieraan bij. Het kan niet zo zijn dat de kleine man blijft opdraaien voor de toenemende lasten en de kloof tussen rijk en arm steeds groter wordt.  Dit is een item dat een proactieve houding vraagt.

De sociale infrastructuur kan verbeterd worden door introductie van een digitaal platform: “Mijnbuurtje.nl” of iets dergelijks. De reeds lang aangekondigde sociale kaart is daar onderdeel van.

Behalve instandhouding van goed functionerende gemeenschapshuizen, pleit AWB ook voor kleinschalige (stedenbouwkundige) voorzieningen die buurtcontacten bevorderen. Daarbij past ook, vooral bij de sociale woningbouw, aandacht voor de bouw van woningen in een hofjesstructuur.

THEMA’S:

Betrokkenheid Burgers bij het lokaal bestuur.

 1. AWB wil de inwoners aan de voorkant bij het lokaal bestuur betrekken.
 2. AWB wil daarbij meer gebruik maken van de kennis en kunde van de inwoners.

AWB komt in dit kader met een voor Waalre nieuw middel te weten het burgerforum. Als de gemeente nieuwe (beleids)initiatieven wenst te ontplooien kunnen deze initiatieven c.q. plannen in een zeer vroeg stadium, bij voorkeur bij het ontstaan van het idee om advies worden voorgelegd aan een burgerforum.  Zo’n burgerforum bestaat uit enkele lokale experts (zonder belang bij het onderwerp) en een aantal willekeurig bijeengebrachte burgers. Het burgerforum  kan eventueel externe deskundigheid inhuren om zich te verdiepen in de materie en ook eigen ambtenaren kunnen gehoord worden. Het burgerforum brengt advies uit aan het bestuur. Het advies weegt zwaar bij de besluitvorming en in de regel dient dit advies dan ook te worden opgevolgd.

3. AWB wil maatwerk leveren en daarbij de grenzen van wet- en regelgeving opzoeken.

AWB staat een gemeente voor die haar inwoners niet zozeer als klant maar nog meer als participerend burger bejegent. Burgers die hun eigen situatie of die van hun straat, buurt of dorp willen verbeteren kunnen op de medewerking van AWB rekenen.

AWB streeft ernaar dat de uitvoerende professionals in samenwerking met de burgers, maatwerk leveren. Vooral in het sociale domein is dit van belang. Daarbij zal niet geschroomd worden om de grenzen van de wet- en regelgeving op te zoeken. Uitgangspunt bij alles is dat de overheid haar burgers serieus neemt en vertrouwt.

Energie- en warmtetransitie.

4. AWB wil geen windmolens en geen grote zonneweides.

5. AWB gaat voor het kleinschalig opwekken en besparen van energie.

6. AWB wil niet dat alleen de inwoners opdraaien voor de kosten van de isolatie van bestaande woningen.

Duurzame balans tussen People, Planet en Profit.

Bij alle gemeentelijke en regionale opgaven wordt gestreefd naar een duurzame balans tussen sociale- (People), ecologische- (Planet) en economische doelen (Profit). Het woon- en leefklimaat is daarbij uitgangspunt.

Grootschalige opwek van zonne- en windenergie.

Gelet op de ligging van de zoekgebieden in Waalre in of nabij gebieden met natuur- en landschapswaarden en mede gelet op de reactie van onze inwoners op de locatie voor windturbines nabij natuurgebied De Hogt en grootschalige opwek van zonne-energie op Het Achtereind is AWB niet voornemens om grootschalige opweklocaties ruimtelijk te gaan faciliteren.

Dit betekent niet dat AWB geen oog heeft voor c.q. zich geen zorgen maakt over de verandering van het klimaat en de gevolgen daarvan. Integendeel. AWB ziet in Waalre echter meer mogelijkheden voor locaties waar het opwekken van energie ten dienste van grote maatschappelijke opgaven in combinatie met natuurbehoud en biodiversiteit kan plaatsvinden.

Wij  willen een  ruimtelijke bijdrage leveren aan de energietransitie voor zover het kleinschalige ontwikkelingen voor opwek van zonne-energie betreft die passen bij de karakteristiek en schaal van Waalre, en zoveel mogelijk  ten dienste staan van de maatschappelijke opgaven voor klimaat,  stikstofreductie,  en het versterken van natuur en biodiversiteit. Wij gaan er vanuit dat wij als gemeente via energiebesparing en de warmtetransitie onze bijdrage kunnen leveren aan de opgave van CO2 reductie. Daarnaast biedt de Omgevingswet een keuzepalet van instrumenten aan (omgevingsplan, omgevingswaarden en programma`s) om onze ambities als gemeente vorm te geven en uit te voeren. Dit  wat ons betreft in dialoog met onze inwoners (burgerforum).

Kortom wat AWB betreft is er op het grondgebied van Waalre geen plaats voor locaties voor het grootschalig opwekken van zonne- en windenergie, maar AWB voelt wel voor bedoelde kleinschalige locaties, mits deze locaties bij onze inwoners op draagvlak kunnen rekenen en deze geen onomkeerbare nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid en leefomgeving van mens en dier en voor de natuur en het landschap. 

Warmtetransitie.

De komende jaren zullen in het kader van de warmtetransitie forse stappen worden gezet met de verdere verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Woningen zullen stapsgewijs afgekoppeld worden van het gasnet, waarbij het gasnet wel behouden blijft voor de distributie van alternatieve energiebronnen dan wel energiedragers zoals groene waterstof.

De rekening voor woningisolatie en uiteraard de al eerder genoemde hogere energiekosten komen direct ten laste van de burgers. Wat AWB betreft dient de warmtetransitie voor de burgers haalbaar en betaalbaar te zijn. Dit zal echter door de VNG bij de rijksoverheid moeten worden bepleit. Waalre is namelijk niet de enige gemeente met dit maatschappelijk probleem.

Verduurzaming van bestaande bouw krijgt prioriteit.

Verduurzaming van de bestaande bouw krijgt prioriteit. Burgerinitiatieven op het gebied van duurzaamheid krijgen ruim baan.

Duurzaam bouwen en het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad, zowel in de sociale huur als de koopsector, is een belangrijk thema voor de komende jaren. De gemeente Waalre heeft de ambitie om in 2030 een energie neutrale gemeente te zijn. Dit betekent dat we zo min mogelijk energie verbruiken en dat de energie die nodig is, duurzaam wordt opgewekt. Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf moeten voldoen aan de eisen voor bijna energie neutrale gebouwen (BENG).

Wij willen het huidige systeem van afvalinzameling behouden en daaraan een extra inzamelmogelijkheid voor grof restafval toevoegen.

Wij zijn blij met de uitkomst van de enquête onder de inwoners, waaruit blijkt dat deze de huidige wijze van afvalinzameling wensen te behouden. AWB respecteert deze uitslag en gaat daarin dan ook mee. Wij voegen daaraan toe de invoering van diftar voor het restafval en een extra inzamelmogelijkheid voor grof restafval. Door diftar hebben mensen invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing en wij zien diftar dan ook als een beloningssysteem voor het goed scheiden van de afvalstromen.

Woningbouw en ruimtelijke ordening.

7. AWB wil de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Waalre in eigen hand houden. 

Wij bepleiten het voeren van een actieve grondpolitiek. Dit betekent dat de gemeente zelf (bouw)gronden in eigendom verwerft, waardoor ruimtelijke ontwikkelingen in eigen hand kunnen worden gehouden en deze ontwikkelingen, waaronder de bouw van betaalbare sociale huur- en koopwoningen in nieuwe vormen niet afhankelijk zijn van derden.

In dit verband noemen we de nieuwe Omgevingswet die naar verwachting medio 2022 in werking treedt. Deze beoogt een verregaande vereenvoudiging van wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving, door tientallen wetten en honderden regels te bundelen in één nieuwe wet.

Het voeren van een actieve grondpolitiek acht AWB noodzakelijk om de bouw van betaalbare sociale huur- en koopwoningen, zonder afhankelijk te zijn van derden, waaronder projectontwikkelaars, te kunnen realiseren. Het vestigen van het  voorkeursrecht van koop op potentiële bouwgronden kan daarbij in voorkomende situaties helpen.

8. AWB vindt het noodzakelijk dat in de komende raadsperiode 50% van de te bouwen woningen bestaat uit betaalbare sociale huur- en koopwoningen.

De overspannen woningmarkt impliceert dat jongeren en met name starters in Waalre geen woning meer kunnen kopen of huren. Dit speelt echter niet alleen in Waalre maar landelijk. AWB acht het dan ook noodzakelijk dat in de komende raadsperiode zo mogelijk 50% van de te bouwen woningen bestaat uit betaalbare sociale huur- en koopwoningen. De woonvisie zal hierop aangepast moeten worden. Op nieuwe koopwoningen is de bewoningsplicht van toepassing.

9. AWB stimuleert dat agrariërs ruime mogelijkheden krijgen voor alternatief gebruik van hun gronden en opstallen. 

In het kader van de Transitie van het Landelijk gebied dienen agrariërs die hun bedrijf beëindigen ruime mogelijkheden te krijgen voor alternatief gebruik van hun vrijkomende gronden en opstallen.  Daarbij zoekt AWB ook naar mogelijkheden voor combinaties van collectieve woonvormen, natuurontwikkeling en biologische landbouw, waarbinnen de samenleving op microniveau vorm gegeven wordt. De provinciale richtlijnen maken bepaalde vormen van woningbouw, passende in het buitengebied, namelijk mogelijk.

10. AWB is tegen de aanleg van nieuwe landgoederen in het kwetsbare buitengebied.

Wat AWB betreft zetten we de rem op de aanleg van nieuwe commerciële landgoederen. De daarmee gepaard gaande bouw van dure exclusieve woningen buiten bestaande (agrarische) bouwvlakken betekent een inbreuk op de natuur- en landschap waarden in ons kwetsbaar buitengebied. Vaak weegt de meerwaarde niet op tegen de inbreuk op de natuur en het landschap door de bouw van woningen. Daarentegen zien wij meer  kansen in het faciliteren van agrariërs, die hun bedrijf beëindigen en zoeken naar alternatieve bestemmingen voor de vrijkomende gronden en opstallen, die mede een bijdrage leveren aan  maatschappelijke  doeleinden en behoeften en sociale inclusiviteit bevorderen.

Ontmoeten en verenigingen.

11. AWB koestert het dorpse karakter.

12. AWB steunt het verenigingsleven ook financieel.

13. AWB waardeert de vrijwilligers en zet zich daarvoor in.    

De gemeente Waalre kent een rijk verenigingsleven met een grote betrokkenheid en inzet van vrijwilligers. Door het ondersteunen en faciliteren van het verenigingsleven en het waarderen van alle vrijwilligers, moet het verenigingsleven en daarmee de sociale cohesie behouden blijven. Gemeenschapshuizen maar ook de horeca in de wijken spelen in dezen een grote rol. Het is van belang dat de gemeenschapshuizen, en de multifunctionele accommodatie bij het gemeentehuis, elkaar niet (op tarieven) beconcurreren.

AWB heeft oog voor de vele vrijwilligers. Zonder deze groep actieve en betrokken burgers loopt de samenleving vast. Wij hebben dan ook veel waardering voor de initiatieven “Goed voor Mekaar” en de Voedselbank en zullen deze daar waar nodig steunen en faciliteren. Wij achten het verder van belang dat de gemeente de regie houdt op de bestrijding van armoede in de brede zin van het woord.

Gezondheid en sport.

14. AWB sluit zich aan bij het burgerinitiatief “met sport valt veel te winnen”.

AWB vindt dat investeren in sport en sportclubs en alle vrijwilligers in sportclubs of anderszins, een bijdrage leveren op het gebied van welzijn. Daarnaast zorgt sport c.q. bewegen in zijn algemeenheid en de desbetreffende vrijwilligers in het bijzonder voor een socialer en gezonder Waalre. AWB sluit zich aan bij het Thema “met sport valt veel te winnen” van het sportcampagneteam.

Vestigingsklimaat en werkgelegenheid.

15. AWB gaat voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven met een milieuvriendelijke impact en voor het behoud van de werkgelegenheid.

Hoewel Waalre in hoofdzaak een woon- en leef gemeente is en geen industriële gemeente  is er een rijk aanbod aan werkgelegenheid, zowel in de dienstverlenende sector als in de maakindustrie. Het is zaak om de vestiging van bedrijven te stimuleren en de huidige werkgelegenheid te behouden. Milieuvriendelijke commerciële activiteiten bieden wij een aantrekkelijk vestigingsklimaat aan. Ter verbetering van het vestigingsklimaat zijn wij voor het upgraden van het bedrijfsterrein “De Voldijn” en de winkelcentra. Winkelcentrum Den Hof blijft wat ons betreft autovrij.

Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten ook volwaardig mee kunnen doen in onze samenleving. Dit kan alleen met voldoende inkomen, rust en bestaanszekerheid. Alle initiatieven die dit mogelijk maken zal AWB stimuleren en faciliteren. Ook nieuw op te richten coöperaties zullen wij omarmen.

Ouderen en senioren.

Binnen de inclusieve samenleving is het niet de bedoeling om specifiek beleid te voeren voor doelgroepen. Toch verdienen ouderen en senioren naast de jongeren extra aandacht en inzet van het gemeentebestuur. AWB wil in de communicatie nadrukkelijker inzoomen op de belangen van ouderen en senioren en daarvoor bij de opzet en uitvoering van plannen aandacht vragen. 

16. AWB stelt de Inzet van het “eigen netwerk” (familie/buren/kennissen) juist niet centraal.

17. AWB pleit voor snelle ondersteuning van mantelzorgers bij een hulpvraag.

18. AWB wil dat ouderen langer zelfstandig moeten kunnen wonen met zorg en passende, betaalbare woonruimte in vertrouwde omgeving en dichtbij de voorzieningen.

19. AWB kiest voor moderne verpleeghuizen in beide kerkdorpen met voldoende capaciteit.

Bejaarden- en verzorgingstehuizen kennen we niet meer. Van ouderen wordt verwacht dat zij, zo nodig met de inzet van thuiszorg en mantelzorgers, zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dit is zeker niet voor iedereen weggelegd. Voor diegenen die dat wel willen en kunnen, dient er nabij de voorzieningen passende woonruimte beschikbaar te zijn, eventueel met ondersteuning van domotica. Ouderen, die niet meer zelfstandig kunnen  wonen, willen wij een waardige en veilige oude dag garanderen. Wij zetten in op het behoud en modernisering van verpleeghuizen in de kerkdorpen Aalst en Waalre en wij willen dat vroegtijdig hulp en ondersteuning geboden wordt in die situaties waarin mantelzorg leidt tot overbelasting. De inzet van het “eigen netwerk” (familie/buren/kennissen) zal niet voorop staan.  

Jeugd en Jongeren.

Jongeren verdienen bij ons ook de nodige aandacht, want zij zullen onze toekomst vormgeven. De vijf “jongerenpijlers”: participatie, zorg, gezondheid, onderwijs en vrije tijd, verdienen maximale aandacht. En dan niet alleen voor, maar vooral mét de jongeren.

20. AWB stelt naast preventie hoge prioriteit aan vroegsignalering van problemen bij jongeren.

21. AWB gaat voor begeleiding bij zelfstandigheid van 18 tot 23 jaar.

22. AWB levert maatwerk om hoge kosten en individuele ellende te voorkomen.

23. AWB eist betaalbare woonruimte voor jongeren en starters in eigen dorp.

De jeugd heeft de toekomst en het is belangrijk dat de jongeren de aandacht en zorg krijgen die ze verdienen. Wat AWB betreft mag er dan ook niet worden bezuinigd op de Jeugdzorg. Het is van cruciaal belang dat de jongeren niet in de problemen, van welke aard dan ook, geraken. Om dit te bereiken dient volop te worden ingezet op preventie (het voorkomen van). Indien er zich dan toch problemen voordoen dienen deze, om erger te voorkomen, zo vroeg mogelijk te worden opgemerkt en opgepakt. In het oppakken van signalen spelen bijvoorbeeld de scholen maar ook de ouders, die primair verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen, een belangrijke rol. 

Zorgtrajecten voor jongeren, die ondanks alles en om welke redenen dan ook toch in de hulpverlening terecht komen, dienen gebaseerd te zijn op maatwerk. Tot 18 jaar is er hulp en ondersteuning beschikbaar in allerlei vormen. Maar ook na de 18e verjaardag zijn er verschillende mogelijkheden. AWB vindt dat ook jongeren van 18 tot 23 jaren met problemen goed dienen te worden begeleid en geholpen. 

Jongeren en starters komen in deze overspannen woningmarkt niet meer aan een woning. Wij eisen dat er voor jongeren en starters die graag in Waalre willen blijven wonen voldoende betaalbare sociale huur- en koopwoningen worden gebouwd en voor deze groep beschikbaar blijven.  

Financiën. 

24 AWB gaat voor een financieel gezonde gemeente met een sluitende begroting.

25. AWB verhoogt alleen de OZB indien noodzakelijk en bezuinigingen niet mogelijk zijn.

Voor AWB is een gedegen financiële huishouding met een sluitende begroting uitgangspunt. Onze financiële middelen worden voor een deel opgebracht door onze inwoners, door middel van de Onroerende Zaak Belastingen (OZB), gemeenschapsgeld dus, waar we zorgvuldig mee om willen gaan. Waalre is een financieel gezonde gemeente en dat willen we zo houden. We verhogen de OZB, buiten de gebruikelijke prijsindexatie om, alleen indien noodzakelijk met een gedegen motivatie en bezuinigingen niet mogelijk zijn.

Verkeer en openbaar vervoer.

26. AWB gaat voor een tweede verkeersverbinding tussen de kerkdorpen, mede i.v.m. calamiteiten.

27. AWB wil het sluipverkeer in woonstraten, als gevolg van verkeersmaatregelen op de doorgaande wegen, weren.

28. AWB wil de mobiliteit voor alle inwoners verhogen door het aanbieden van  laagdrempelig, betaalbaar en goed bereikbaar openbaar vervoer.

Om de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente te waarborgen is het nodig om het sluipverkeer te reguleren. Daarvoor is de aanleg van een tweede verkeersverbinding tussen Aalst en Waalre, het instellen van 30 km-zones en het weren van het doorgaande vrachtverkeer op de Eindhovenseweg en op de Traverse meer dan noodzakelijk ook in verband met fijnstofgevaar. Een tweede verkeersverbinding tussen Aalst en Waalre is bovendien van belang bij calamiteiten waarbij geen gebruik kan worden gemaakt van de enige verbinding via de Willibrorduslaan. AWB ziet daartoe mogelijkheden door het aanleggen van een verbinding tussen de Burgemeester Mollaan en de Onze Lieve Vrouwe Dijk in het zoekgebied, parallel aan de A2. Wij willen geen toename van het verkeer op de Willibrorduslaan en Raadhuisstraat/Juliana de Lannoylaan en pleiten voor het instellen van een maximum snelheid van 30 km op de Raadhuisstraat. Binnen mobiliteit streven wij naar laagdrempelig, betaalbaar en goed bereikbaar openbaar vervoer van, in en naar de gemeente Waalre.

Voor ouderen en senioren moet ook de regio en daarbuiten met het openbaar vervoer bereikbaar zijn. De Taxbus, de buurtbus en lijnbussen maar ook AutoMaatje van de ANWB kunnen hieraan een bijdrage leveren.

Kieslijst:

Jo Claessen, Alexandra Groeneveld, Erwin Rutten, Pieter Donders, Pieter van Deursen, Bart Eversdijk, Anneke Soute, Geert van Dongen, Henry Karsmakers, Cecile Lang, Frans Verbunt, Merian Hoogland, Hans van der Horst, Pal Jurecska en Babs van der Pas.

Democratie is meer dan “de helft plus een” .

STEM ECHT LOKAAL.

STEM AALST WAALRE BELANG.

U BENT NU AAN ZET.

Versie: 1 januari 2022.

Begroting 2021

Voorzitter,

Ondanks corona toch een sluitende begroting en meerjarenraming, doch geen financiële ruimte voor nieuw beleid. Wel wordt er nog extra geld uitgetrokken voor een kwaliteitsimpuls voor het openbaar groen en voor jeugdpreventie. Zeker niet onbelangrijk. Een mooi moment om stil te staan bij al hetgeen wat er in ons dorp gebeurt en in deze raadsperiode naar wij hopen nog te gebeuren staat. 

We noemen de realisering van de vele woningbouwprojecten voor alle doelgroepen op diverse locaties in de gemeente, zoals De Michiel de Ruyterstraat, Willibrordushof, De Smaragd, zorgwoningen Molenstraat en in Het Klooster, de Heistraat, locaties Lightvoet en De Keizer. En veel woningbouwprojecten, waaronder de bouw van Tiny houses nabij kindcentrum De Wilderen die voor het komende jaar in de pipeline zitten. Los van genoemde projecten gaan we op basis van de vastgestelde Woonnotitie ervoor zorgen dat er de komende 10 jaren meer en meer betaalbare woningen worden gebouwd. 

Ook de aanleg van recreatieve fiets- en wandelpaden vanuit de Heistraat richting Eindhoven en vanuit de Heuvelstraat richting Veldhoven door natuurgebied Dommeldal-De Hogt. In het kader van duurzaam door Waalre noemen wij de sluipverkeer werende maatregelen in Waalre- dorp. De zichtbare uitwerking van de ruilverkaveling. De realisering van de herinrichting van de Traverse, de Eindhovenseweg en de Gestelsestraat alsmede de revitalisering van winkelcentrum Den Hof. De ombouw van ‘t Hazzo. De herinrichting van de “gouden driehoek” en het inhalen van het in de vorige raadsperiode opgelopen achterstallig onderhoud in de openbare ruimte. 

Ook in het sociaal domein is en wordt hard gewerkt aan het welzijn en welbevinden van onze inwoners met veel aandacht voor de zwakkeren in onze samenleving en voor de jeugd met de nadruk op preventie. Maar ook oog voor kostenbeheersing, zonder afbreuk te doen aan de bereikbaarheid en kwaliteit van de zorg voor diegenen die deze echt nodig hebben. AWB hoopt dat in 2021 ook de plannen voor een nieuw verzorgingshuis in Aalst gestalte krijgen. Ook noemen we het succesvolle initiatief van Leefsamen Waalre in samenwerking met de gemeente en KT Waalre met als doel de veiligheid van in Waalre zelfstandig wonende senioren  te verbeteren. 

Zorgen zijn er ook. Op de eerste plaats over de gezondheid van onze inwoners als gevolg van de tweede Coronagolf. Daar waar de inwoners van Waalre de eerste golf relatief gezien goed hebben doorstaan zijn we minder gerust op de gevolgen van de tweede golf ook in financiële zin. Maar ook over de slinkende algemene reserve en de als onvoldoende gekwalificeerde solvabiliteit. Zo ook over het beheer c.q. de exploitatie van Het Klooster. Het is mooi te zien dat de vergader- en zaalruimten voor de verenigingen vanaf 1 september weer beschikbaar zijn. Maar er is helaas geen kopje koffie te verkrijgen. Het uitsluitend verhuren van vergader- en zaalruimte is niet wat wij ons bij de exploitatie van een ontmoetingsruimte c.q. Gemeenschapsruimte, bij ons streven naar het open houden van Het Klooster en bij de verkoop van Het Klooster, hebben voorgesteld. 

De essentiële huiskamersfeer met barbeheer en de aanwezigheid van een gastheer of gastvrouw ontbreken en moet hoe dan ook in Het Klooster terugkeren. AWB zal zich hiervoor, ook al zijn we als gemeente geen eigenaresse meer, hard blijven maken. Het zoeken naar een oplossing in samenwerking met de eigenaren lijkt ons effectiever dan het instellen van een onderzoek naar hoe het zover is kunnen komen. De ontmoetingsruimten hebben een belangrijke maatschappelijke functie, inwoners kunnen hier terecht voor ontmoeting, meedoen, ontwikkeling en zelf iets organiseren. Hierdoor minder eenzaamheid en meer gezondheid. AWB is het daar volledig mee eens en is dan ook blij dat het college bij de oordeelvormende behandeling van de begroting nadrukkelijk heeft aangegeven dat dit ook geldt voor Het Klooster. Ook als gemeente moeten we ons dan ook verplicht voelen om aan een oplossing voor het beheer c.q. de exploitatie van Het Klooster een wezenlijke bijdrage te leveren.

Wat ons ook zorgen baart is het feit dat door de invoering van het abonnementstarief in januari 2019 eenieder met een indicatie onbeperkt aansprak kan maken op WMO-zorg. In de praktijk blijkt dat steeds meer mensen met hogere inkomens een beroep op de regelingen doen. Zo worden op kosten van de gemeente badkamers van 20 jaren of ouder massaal verbouwd en wordt in toenemende mate een beroep gedaan op huishoudelijke hulp, door inwoners die dat prima zelf kunnen betalen. Als gevolg van het abonnementstarief gaat een gedeelte van de hulp naar de verkeerde mensen. Met de VNG zijn wij van mening dat de gemeenten of door het kabinet voor de extra uitgaven dienen te worden gecompenseerd en/of de regeling dient te worden teruggedraaid.

Wat de plannen voor de toekomstige afvalinzameling betreft gaan wij uit van een breed gedragen en gebruiksvriendelijk systeem, waarbij de Gemeentewerf als milieustraat voor specifieke vormen van restafval gaat fungeren. En dat alles zonder kostenverhoging voor onze burgers. Het raadsbesluit van 4 februari 2020 blijft voor ons de basis voor een vervolgtraject. 

Waalre staat er tot nu toe financieel gezien goed voor. De woonlasten stijgen minimaal. Corona lijkt Waalre financieel nog niet hard te raken. Maar dit is geen reden om achterover te leunen. Het is namelijk nog niet bekend hoe hoog de kosten van de GGD en de Veiligheidsregio oplopen en hoe de plannen voor de herverdeling van het gemeentefonds voor Waalre uitvallen. Dit nog los van de te verwachten extra uitgaven voor (bijzondere) bijstand en schuldhulpverlening. Het lijkt ons dan ook een goed idee om deze programmabegroting in het eerste kwartaal 2021 aan de hand van de eerste Turap opnieuw tegen het licht te houden. 

De voorliggende ontwerp programmabegroting heeft vooralsnog onze instemming met dank aan het college en de ambtelijke organisatie voor de samenstelling ervan. Wij vinden het voor de wethouders bijzonder jammer dat zij de vruchten van de door hen op de rails gezette projecten niet mogen plukken. Mede door hun energieke inzet en betrokkenheid krijgt de gemeente een boost en krijgen de kerkdorpen Aalst en Waalre een fraaier gezicht. 

Wij zullen ons ook in deze bizarre tijd, waarin we ook nog eens zijn opgezadeld met een bestuurscrisis blijven focussen op die zaken die voor Waalre en voor het welzijn van haar inwoners van belang zijn en prioriteit verdienen.

Blijf gezond. 

Fractie AWB 10-11-2020