De visie van AWB

Visie en programma van Aalst Waalre Belang

Waalre is één zelfstandige gemeente met twee dorpskernen, elk met een unieke identiteit en uitstraling. Het eigen karakter en het huidige voorzieningenniveau dient in stand gehouden te worden, of moet worden uitgebreid.

Het is een gemeente waarin het plezierig en veilig moet zijn om te wonen, te leven en te werken.
Gerealiseerd o.a. door een goed ondernemersklimaat, door voldoende recreatieve, educatieve en culturele mogelijkheden en door een goed woon- en leefmilieu.

Het is een dynamische gemeente, waar inwoners, instellingen en verenigingen een actieve rol spelen op vele terreinen. Een gemeente waarin de inwoners zichzelf herkennen en zich nauw betrokken voelen bij alle nieuwe en relevante ontwikkelingen.

Een zelfstandige gemeente met een slagvaardig bestuur, dat wordt gekenmerkt door openheid aan de inwoners te verschaffen en betrokkenheid van deze inwoners in beleids- en besluitvorming van de gemeente(raad) stimuleert. De nadruk van burgerparticipatie ligt bij het betrekken (podium) van inwoners bij de processen van beleidsontwikkeling door toepassing van de participatieladder. Kennis zit niet alleen bij de gemeenteambtenaar of het gemeentebestuur maar zeker in Waalre ook bij zijn inwoners.

Maar ook wordt de gemeente gekenmerkt door realiteitszin, waarbij een samenwerking met andere gemeenten in de Metropool Regio Eindhoven wordt gerealiseerd om de inwoners te voorzien van een modern goed functionerend productenpakket op die gebieden die voor een kleine zelfstandige gemeente alleen niet meer uitvoerbaar zijn.

Deze visie van de partij rechtvaardigt ons bestaansrecht en onze identiteit.

Vanuit die visie staat AWB voor:

Het behoud van het karakter van de dorpskernen Aalst en Waalre;

De zorg voor het behoud van een vitaal verenigingsleven

In beide kerkdorpen centraal gelegen accommodaties voor een rijk en levend gemeenschapsleven.

De zorg voor een veilige woon-, leef- en werkomgeving

Een goede bereikbaarheid (te voet/fiets/auto/bus)

Een verantwoord voorzieningenniveau op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, winkelaanbod, sport, ontspanning en recreatie. Iedereen moet mee kunnen doen!

Een transparante en slagvaardige wijze van besturen, waarbij gebruik gemaakt wordt van de kennis van onze inwoners door participatie en dus ruimte voor de inwoners van Waalre om mee te besturen en een solide financiële huishouding om alles te kunnen bekostigen.