2025 Kadernota

Op 18 juni vindt de oordeelvormende behandeling van de Kadernota 2025 in de gemeenteraad plaats.

De Kadernota 2025 is de opmaak voor de begroting 2025 die later in het jaar wordt vastgesteld. Het Rijk geeft in de Voorjaarsnota 2024 aan dat de gemeente in 2025 een korting op de uitkering van het Rijk krijgt. Deze korting noopt tot bezuinigingen.

Het college kiest ervoor om alleen wettelijke taken op te pakken en alleen extra taken met bewezen nut en noodzaak, op te pakken.

Aalst Waalre Belang heeft bij de begroting 2023 al aangegeven zich niet te kunnen vinden in de jaarlijkse verhoging van de OZB met 10% of meer en aangedrongen op bezuinigingen op de uitvoering van projecten dan wel het uitstellen ervan. Nu het water tot de lippen staat is ook het college doordrongen van de noodzaak tot bezuinigingen, naast het wederom verhogen van de OZB met 10%. De voorgestelde bezuinigingen bestempelen wij als “laaghangend fruit” die met name onze inwoners in min of meerdere mate direct treffen.

Zo wordt voorgesteld om:

 • het subsidie aan het Waalres Museum stop te zetten en het jongerencentrum in De Pracht niet voort te zetten.
 • ook is er geen geld meer beschikbaar voor cultuureducatie op de basisscholen en sportstimulering.

Daartegenover wordt er wel weer extra geld uitgetrokken voor de uitbreiding van het personeel.

Wat Aalst Waalre betreft zijn dit verkeerde keuzes. Keuzes die ook niet zijn te rijmen met de jaarlijkse fikse verhogingen van de lokale belastingen. Wij zullen bij de behandeling van de Kadernota dan ook inzetten op het zo mogelijk verlagen van de voorgestelde OZB-verhoging en op verantwoorde bezuinigingen, die onze inwoners dan wel groeperingen minder direct raken en die niet leiden tot nadelige financiële gevolgen voor onze inwoners op de langere termijn.

Bezuinigen op zaken met een preventieve werking, zoals het jongerencentrum, gaat zich in de nabije toekomst wreken. En wat nu wordt afgebroken, denk aan het Waalres Museum, gaat voorgoed voor Waalre verloren.

De besluitvorming over de Kadernota staat geagendeerd voor 2 juli a.s. Wij zullen bij de Kadernota op diverse onderdelen met amendementen komen en hopen daarbij op de steun van een meerderheid in de raad. Vooralsnog kijken we uit naar de financiële effecten van de mei- en septembercirculaires, waarbij het Rijk de werkelijke uitkeringen aan de gemeentes bekend maakt en bijstelt. Wellicht dat deze effecten het maken van uiteindelijke keuzes bij de vaststelling van de begroting vergemakkelijkt.

Jo Claessen,

Fractievoorzitter Aalst Waalre Belang.

2024 Algemene beschouwingen

Begroting 2024

Algemene beschouwingen programmabegroting 2024.

Voorzitter,
Inleiding.
Voor ons ligt de programmabegroting 2024. Na bestudering van deze begroting concludeert de fractie AWB dat deze inhoudelijk nauwelijks afwijkt van de programmabegroting 2023. Wederom een beleidsarme begroting die voortborduurt op bestaand beleid. De eerlijkheid gebied ons te zeggen dat er voor nieuw beleid ook onvoldoende financiële middelen voorhanden zijn. Als fractievoorzitter zou ik dan ook de in 2023 uitgesproken algemene beschouwingen opnieuw voor het voetlicht kunnen brengen. Dat gaan we echter niet doen omdat dit tekort doet aan onze volksvertegenwoordigende rol en aan de taak waar wij in het algemeen belang voor staan.
Onroerende Zaak Belastingen.
Op 4 juli heeft de gemeenteraad de kaders voor de begroting 2024 vastgesteld. Daarin is uitgegaan van een verhoging van de OZB met 10%. Ook heeft het college de vrijheid gekregen om bij eventuele negatieve saldi de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025- 2027 geheel sluitend te maken door het verder verhogen van de inkomsten uit de OZB.

AWB heeft daar niet mee ingestemd omdat onze inwoners aanhoudend minder geld in hun portemonnee overhouden om de boodschappen en vaste lasten te kunnen betalen. Door stijgende geldzorgen zijn onze inwoners in toenemende mate niet meer in staat om volwaardig in onze samenleving mee te doen. Wij hebben nadrukkelijk verzocht om bij tegenvallende financiële middelen de tering naar de nering te zetten door te bezuinigingen op de lopende programma’s en/of door het uitstellen van de uitvoering van voorgenomen projecten. AWB wil dan ook voorkomen dat nog meer inwoners in geldzorgen geraken. De jaarlijkse ongehoorde stijging van de OZB treft niet alleen de huiseigenaren, maar ook de huurders, die de lokale belastingen doorgerekend zien in o.a. de huurprijs.

Het resultaat van de door de raad vastgestelde kaders komt kort gezegd neer op het voorstel om de OZB in 2024 wederom fors te verhogen en wel met 15 %. Ondertussen is ook de landelijke politiek overtuigd van het feit dat een op de vijf burgers moeite heeft met het betalen van de vaste lasten. En dat is in Waalre niet anders. Het woord bestaanszekerheid doemt opeens in alle verkiezingsprogramma’s op. Wij roepen de landelijke partijen in onze gemeenteraad dan ook op “Doe er iets aan” en voorkom dat de positieve effecten van de gelden die, naar we hopen, door het Rijk worden uitgetrokken om geldzorgen te bestrijden lokaal door het verhogen van de OZB teniet worden gedaan. Toon ook jullie sociaal gezicht.

Wij waarschuwen al jaren voor groots en meeslepend nieuw beleid en blijven van mening dat de gemeente haar burgers niet kan blijven plukken. AWB blijft dan ook aandringen op bezuinigingen, en/of daar waar het kan het uitstellen en versoberen van de uitvoering van voorgenomen werkzaamheden. Maar ook op de noodzaak om nog reëler te begroten.

Regionaal beleid.

Bij gebrek aan financiële middelen zullen we keuzes moeten maken, zonder te tornen aan regionaal gemaakte afspraken, zoals onze bijdrage aan “Knoop XL” de herontwikkeling rond het station in Eindhoven. In de hoop dat ook de bereikbaarheid van het station met het openbaar vervoer vanuit Waalre daardoor wordt verbeterd. De herontwikkeling achten we verder van belang voor het verlagen van de druk op de regionale woningmarkt.

Sociaal domein.

Hoewel de uitgaven in het sociaal domein de pan uitreizen blijven we van mening dat diegenen die de zorg echt nodig hebben die ook moeten blijven krijgen. Dat geldt met name ook voor de jeugdzorg. Wat AWB betreft zetten we nog meer in op preventie. Wel willen we veel meer inzicht in de effecten van onze investeringen in het sociaal domein.

Woningbouw.

AWB maakt zich zorgen over de toenemende druk op onze voorzieningen en woningmarkt en ziet reikhalzend uit naar de bouw van veel meer sociale huur en betaalbare koopwoningen voor jongeren, starters en ouderen. Zoals reeds eerder door ons vermeld is de tijd dat de woningbouw als een verdienmodel kan worden gebruikt voorbij. Iedereen heeft recht op huisvesting en de overheid is daarvoor primair verantwoordelijk.
Wij zijn blij met het feit dat ASML gaat helpen met de bouw van betaalbare woningen voor niet eigen medewerkers. De bouwprojecten die ASML steunt moeten minimaal voor 70% uit betaalbare woningen bestaan. Ik breng daarbij in herinnering dat AWB streeft naar 50% en de meerderheid van deze raad genoegen neemt met 30%. Het zou dan ook fijn zijn als ook in Waalre ASML een woningbouwproject zou willen steunen.
In dat kader vindt AWB het dan ook bijzonder jammer dat de bouw van tijdelijke wooneenheden op het Boerenbondterrein, waarvan de plannen met verve zijn gepresenteerd en verdedigd, geen doorgang vindt.
Verder willen wij er nogmaals voor pleiten om sociale huur- en koopwoningen, gelet op de schaarste aan deze woningen, niet voor een bepaalde termijn van bijvoorbeeld 15 jaren, doch voor onbepaalde termijn als sociale huur- en koopwoningen in stand te houden en dat op een afdoende wijze te regelen.
Verder zouden wij graag zien dat anterieure overeenkomsten, die het college sluit voor de vaststelling van een exploitatieplan voor de ontwikkeling van een woningbouwproject worden gesloten onder voorbehoud van wijziging c.q. aanvulling door de gemeenteraad.
Zonneweide Achtereind.
Voorzitter, bij de vaststelling van het ontwikkelperspectief Buitengebied Aalst hebben wij een amendement ingediend om de locatie op het Achtereind ten behoeve van de grootschalige opwek van duurzame (zonne)energie te laten vervallen.

Op grond van ons verkiezingsprogramma is er op het grondgebied van Waalre geen plaats voor locaties voor het grootschalig opwekken van zonne- en windenergie, maar wel voor kleinschalige locaties, mits deze locaties bij onze inwoners op draagvlak kunnen rekenen en deze geen onomkeerbare nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid en leefomgeving van mens en dier en voor de natuur en het landschap.
Wij zijn dan ook bijzonder blij te lezen dat het kabinet nu ingrijpt en tot de conclusie komt dat er nog zo ongelofelijk veel ruimte op daken is, dat het doodzonde is om landbouwgrond te verspillen aan zonnevelden. ”Eerst daken en gevels, dan onbenutte terreinen in bebouwd gebied (bijvoorbeeld parkeerplaatsen of stortplaatsen), dan onbenutte terreinen in landelijk gebied (bijvoorbeeld stroken langs de snelweg), en als laatste pas landbouw- en natuurgronden. Gelet op het vorenstaande lijkt het AWB meer dan gewenst om de voorgenomen aanleg van een zonneweide op het Achtereind opnieuw tegen het licht te houden.
Traverse Noord, Heikantstraat en de Driehoek.
Voor de herinrichting van de Heikantstraat is een krediet van € 4 miljoen benodigd. Wat AWB betreft zouden wij deze herinrichting 10 jaren willen uitstellen en de levensduur door onderhoudswerkzaamheden, conform de aanpak van de Onze Lieve Vrouwe Dijk, willen verlengen. Het benodigde krediet kan daarmee komen te vervallen. De vrijkomende lasten kunnen deels worden ingezet voor het minder verhogen van de OZB en voor het opvullen van mogelijke tekorten op de begrotingen van de komende jaren. Na de termijn van 10 jaren wil AWB de herinrichting van de Heikantstraat tot het hoogst noodzakelijke beperken. Dat betekent o.a. dat de bomen, die het wegprofiel nu al smaller doen lijken en verkeersremmend werken, blijven staan. Het bestaande wegprofiel kan dan worden gehandhaafd. De met deze sobere uitvoering gemoeide kosten zullen aanzienlijk lager zijn dan € 4 miljoen.
Amendementen.
Voorzitter, AWB zou graag zien dat de voorgenomen verhoging van de OZB wordt beperkt tot de inflatiecorrectie van 6% en heeft daarbij gezocht naar ombuigingen die dit in 2024 mogelijk zouden moeten maken. Wij hebben daartoe een vijftal amendementen voorbereid met een gezamenlijke ombuiging van € 388.000,00.
Het betreft de volgende ombuigingen:

 • De geraamde inkomsten toeristenbelasting met € 25.000,00 te verhogen (voordeel
  € 25.000,00);
 • Het eenmalig budget voor het actualiseren van het beheersplan bossen ten bedrage van
  € 34.000,00 door te schuiven naar 2025 of later (voordeel € 34.000,00):
 • Het eenmalig budget voor het opstellen van een nieuw instrumentarium grondbeleid ten bedrage van € 40.000,00 door te schuiven naar 2025 of later (voordeel € 40.000,00);
 • de capaciteitsuitbreiding regio vooralsnog niet invullen (voordeel € 100.000,00) en
 • De financiële ruimte op basis van de septembercirculaire ten bedrage van € 189.000,00 niet toe te voegen/te onttrekken aan de post onvoorzien, doch eveneens in te zetten om de verhoging van de OZB te verminderen (voordeel € 189.000,00);
  Verder dienen wij nog een amendement in, zonder financiële consequenties, tot wijziging van het bepaalde in lid 1 van het voorgenomen concept besluit, waarbij de strekking van het besluit, zoals het hoort, wordt beperkt tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024.

Tenslotte.
Voorzitter, ondanks het feit dat dit college moeite heeft met het jaarlijks sluitend maken van de begroting is Waalre met een bedrag van in totaal ruim € 31 miljoen aan reserves en voorzieningen verre van armlastig en financieel gezien dan ook toekomstbestendig.
Wij zijn dan ook blij met de steun voor ons voorstel om gevolg te geven aan de oproep van zowel de provincie als van de VNG om reëel te begroten en bij gebrek aan inkomsten voor 2026 een niet sluitende begroting aan te bieden. Daarmee duidelijk een signaal af te geven dat door de bezuinigingen van het Rijk de gemeenten er niet meer in slagen om hun begrotingen sluitend te maken. Wat AWB betreft hoeft dit zich niet te beperken tot de begroting 2026, doch zonodig ook voor 2025.
Wij zien uw reactie op onze algemene beschouwingen en op de door ons ingediende amendementen met belangstelling tegemoet.

Waalre, 7 november 2023.
Fractie Aalst Waalre Belang,
Jo Claessen, fractievoorzitter.

2023 Algemene beschouwingen

Begroting 2023

Algemeen.

In de aanbiedingsbrief schrijft het college “Duidelijk is dat er de komende tijd veel onzekerheden blijven aan onze inkomsten- én uitgavenkant. Wij leggen u daarom de begroting voor 2023 ter vaststelling voor, inclusief een OZB-verhoging”.

Alvorens expliciet in te gaan op de OZB verhoging merken wij op dat de gemeenten in 2026 eenmalig 1 miljard euro extra van het kabinet krijgen. Bij brief d.d. 13 oktober heeft de provincie, na overleg met het IPO, de VNG en het Ministerie, de gemeenten bericht dat de omvang van het inkomstenniveau van gemeenten, als gevolg van de toekomstige nieuwe financieringssystematiek, minimaal zo hoog zal zijn als het niveau van 2026.

Voor 2023 is bovendien het accres van het gemeentefonds, als gevolg van de loon- en prijscompensatie, 400 miljoen euro hoger dan waar dit voorjaar nog vanuit werd gegaan. 

Met betrekking tot de voorgestelde OZB-verhoging van 10% in 2023 vragen wij ons dan ook af waarom die verhoging nodig is en waarop deze is gebaseerd en wachten het antwoord met belangstelling af.

Onderwijs.

AWB hecht aan een goede huisvesting van ons basisonderwijs. Wij zijn dan ook blij met de afronding en vaststelling van het Integraal huisvestingsplan (IHP) inclusief de haalbaarheidsonderzoeken in 2023. Evenals met de start van de bouwplannen voor de nieuwe duurzame basisschool in Waalre-dorp, de realisatie van de tijdelijke huisvesting bij de Wilderen en de afronding van de interne verbouwing van de Brede School Ekenrooi.

Sport, cultuur en recreatie.

Wij hechten aan een deugdelijke exploitatie van de sporthallen in het belang van alle gebruikers. De inkoopprocedure die moet leiden tot een overeenkomst met de exploitant die vanaf 1 augustus 2023 de sporthallen ’t Hazzo en de Pracht gaat exploiteren, dient dan ook te zijn gericht op de exploitatie van deze sporthallen in de volle omvang ten dienste van de gebruikers.

Cultuuraanjager.

Het college heeft aangegeven dat de organisatie van de viering “100 jaar Waalre” niet tot de taak van de cultuuraanjager behoort. We horen graag van het college hoe de organisatie van een gezamenlijke manifestatie door deze cultuuraanjager in 2023 daarmee valt te rijmen. De gemeenteraad heeft immers € 110.000,00 uitgetrokken voor een projectleider. Graag horen wij van het college wie nu, wat doet.   

Lokale omroep.

AWB verzoekt het college om voordat er een nieuw contract met een lokale omroep wordt gesloten de huidige lokale omroep 040 te evalueren en de uitkomsten met de raad te delen.  

Sociaal Domein.

De lasten binnen het sociaal domein bedragen bijna € 15 miljoen. Dit is circa 36% van de totale begroting.  Voor dat geld willen wij o.a. dat iedereen kan meedoen en dat waar nodig kwalitatief goede zorg wordt geleverd. Het abonnementstarief leidt echter tot een toename van de zorgvraag o.a. doordat ook inwoners die de zorg en/of voorzieningen zelf goed kunnen betalen een beroep doen op zorggelden. Ook bij doorverwijzing naar specialisten dient in eerste instantie veel beter te worden gekeken naar de onderliggende oorzaak van de (psychische) klachten. In de praktijk blijkt dat psychische klachten vaak worden veroorzaakt door schulden en/of armoede. Door de oorzaak aan te pakken kan dure specialistische zorg worden voorkomen en kunnen de kosten worden beperkt.

Minimabeleid.

AWB is blij met de door ons al lang bepleite aandacht voor huishoudens die door stapeling van kortingen op toelagen en verhoging van energie- en kosten van levensonderhoud  in de problemen komen. Wij willen van het college vernemen hoe het die aandacht gaat vertalen in concrete maatregelen. Het extra verhogen van de lokale lasten valt hiermee in ieder geval niet te rijmen. 

Visie gemeenschapshuizen.

AWB vindt het van belang dat er gestart wordt met een inventarisatie van de bestaande capaciteit aan mogelijkheden tot ontmoeten in de kerkdorpen Aalst en Waalre alvorens een integrale visie wordt ontwikkeld. Vervolgens dient te worden gekeken naar de vraag naar ontmoetingsruimten in beide kerkdorpen en dient vraag en aanbod met elkaar te worden vergeleken en daar waar nodig structureel te worden aangepast. 

Volksgezondheid en milieu.

AWB verzoekt het college te willen aangeven op welke wijze het aardgasvrij maken van woningen en gebouwen voor 2050 alsmede het verduurzamen van gebouwen in 2030 in zijn werk gaat en op  welke wijze het college de burgers daarbij concreet gaat helpen.

Ontwikkeling buitengebied.

Zoals bekend is AWB tegen de aanleg van zonneweiden voor het grootschalig opwekken van energie in ons waardevol buitengebied. Wij zien het als een industriële laag die geen kwaliteit toevoegt, doch daaraan alleen afbreuk doet. Los daarvan vragen wij ons af in hoeverre een kleine zonneweide spoort met het grootschalig opwekken van energie.

Wat AWB betreft zijn er voldoende alternatieven voor het opwekken van zonne-energie, zoals panelen op daken, op reststroken en op de geluidschermen langs de snelwegen. Aan  de realisering van een zonneweide binnen het zoekgebied op het Achtereind zullen wij dan ook geen medewerking verlenen.

Verder willen wij van het college horen op welke wijze inwoners die moeite hebben met het betalen van de energierekening in 2023 concreet worden ondersteund. 

Transitie in de landbouw.

De transitie in de landbouw is één van de belangrijke opgaven waar we voor staan. Die transitie moet leiden tot een beter milieu, meer natuur en een waardevoller landschap. De  aanwezige beekdalen en bossen die al jarenlang feitelijk de ecologische en  groene hoofdstructuur binnen ons landschap vormen en de daaraan grenzende (landbouw)gronden behoeven wat AWB betreft versterking en geen verdere aantasting. 

Wij  roepen het college op om te onderzoeken  hoe met lokale  stakeholders en regionale partijen coalities kunnen worden gesloten. Met als doel om binnen het kader van versterking van de bestaande natuur- en landschapswaarden ambities te formuleren die een gezamenlijk belang dienen. Wij dienen een daartoe strekkende motie in (1).

Wonen en bouwen.

De vraag naar betaalbare woningen is groot. Naast de versnelling  van woningbouwontwikkelingen op regionaal niveau wil de landelijke overheid dat er tot en met 2030, 900.000 woningen worden gebouwd. Minstens 250.000 woningen dienen sociale huurwoningen te zijn (minder dan € 750,00 huur per maand en 350.000 betaalbare woningen met een maandhuur minder dan € 1.000,00 of een koopprijs onder de  € 335.000,00. Uiteindelijk dient 30% van de hele woningvoorraad te bestaan uit sociale woningen. Voor Waalre betekent dit werk aan de winkel.

AWB houdt dan ook onverkort vast aan het verkiezingsprogramma waarin wij hebben aangegeven dat, in deze overspannen woningmarkt, 50% van alle te bouwen woningen in Waalre dient te worden gerealiseerd in de (betaalbare) sociale huur- en/of koopsector. Temeer omdat dit past in de hiervoor genoemde doelstelling van de landelijke overheid. Wij dienen daartoe een motie in (2).

Binnenstedelijk bouwen kan daarbij helpen. Voordelen hiervan zijn:

 • herstructurering van de bebouwde kom;
 • wonen dichtbij de voorzieningen en
 • het beperken van het gemotoriseerd verkeer.

Dit uiteraard in samenspraak met burgers. Deze burgerparticipatie moet wat ons betreft meer zijn dan een informatieavond voor omwonenden over een min of meer uitgewerkt plan. Daartoe dienen in de anterieure overeenkomsten met ontwikkelaars inhoudelijke bepalingen te worden opgenomen over het niveau van participatie met omwonenden. AWB dient een daartoe strekkende motie in (3).

De Visie op Goed Wonen en de Woonnotitie dienen op korte termijn, voordat nieuwbouwplannen, zoals Waalre-noord, fase 3,  worden ontwikkeld, te worden geëvalueerd en aangepast om aan te sluiten bij de actuele stand van zaken op de woningmarkt. En bij  de laatste inzichten en visies op o.a. ‘woon-zorg-combinaties”. Ook denken wij daarbij aan CPO-projecten, maatschappelijke projectontwikkeling, het toevoegen van collectieve voorzieningen  en het in erfpacht uitgeven van bouwgrond.

Voor onze jeugd die in Waalre wil blijven wonen dienen versneld betaalbare woningen beschikbaar te komen. Met de realisering van tiny houses aan de Meester Slootsweg en op het Boerenbondterrein dient vaart te worden gemaakt.  

Wat AWB betreft dient In de overeenkomsten met ontwikkelaars en/of grondeigenaren te worden opgenomen dat binnen een gemengd bouwplan met de bouw van de vrije sector woningen niet eerder mag worden begonnen dan nadat de sociale huur- en/of koopwoningen tot de eerste verdiepingsvloer zijn gevorderd. Wij dienen een daartoe strekkende motie in (4).

Bij de herijking van het grondbeleid en de nota kostenverhaal dienen we ons te focussen op de vraag in hoeverre financiële bijdragen mogelijk zijn voor landschap, infrastructuur, natuur, stedelijke herontwikkeling, recreatie en sociale woningbouw, bij gewenste ruimtelijke ontwikkelingen van (particuliere)initiatiefnemers. Wij dienen een daartoe strekkende motie in (5).

De realisering van de bouwplannen voor het nieuwe verpleegtehuis ’t Laar en voor de renovatie van de aangrenzende woonblokken en voor de renovatie van het verpleegtehuis De Hoevenakkers dienen wat AWB betreft te worden versneld.

Lokale heffingen.

OZB

Naar aanleiding van de september circulaire stelt het college voor om de OZB voor de periode 2O23 t/m 2026 jaarlijks te verhogen met 10%. Dit ondanks het feit dat het saldo van de begroting na verwerking van de circulaire in 2023 € 576.000,00 bedraagt en in de daarop volgende jaren oploopt tot € 991.000,00 in 2026. Het college kiest er echter  voor om jaarlijks de vrije reserve op te hogen met €  350.000,00 in plaats van de OZB verder te verlagen. AWB acht dit onnodig en is van mening dat met het jaarlijks toevoegen van het positief rekeningsaldo aan de vrije reserve kan worden volstaan.

Afvalstoffenheffing.

Naast de verhoging van de OZB  stijgen de gemiddelde tarieven voor de afvalstoffenheffing met 12% ten opzichte van 2022. Dit vanwege de meerkosten van diftar en de invoering daarvan maar ook vanwege de hoge inflatie. Nu de invoering is uitgesteld dient in dezen tenminste een herberekening plaats te vinden. Verder dienen de burgers ook rekening te houden met een geringe verhoging van de rioolheffing.

AWB stemt niet in met de verhoging van zowel de OZB als met de afvalstoffenheffing. Onze burgers hebben te maken met sterk gestegen kosten voor het levensonderhoud en de energiekosten. Het vrij besteedbaar inkomen van huishoudens met een  modaal  en middeninkomen wordt hierdoor geminimaliseerd. Het kabinet wringt zich in alle bochten om de burgers voor de gestegen kosten te compenseren en hen zo voor het vervallen in armoede te behoeden. Wij achten het onbegrijpelijk dat de overheid die het dichtste bij de burgers staat door het verhogen van de lokale lasten deze broodnodige compensatie teniet doet en de burgers alsnog in grote problemen brengt.

AWB vindt dan ook dat de lokale heffingen OZB en Afvalstoffenheffing op het niveau van 2022 dienen te worden gehandhaafd en dat de uitgaven van de gemeente daarop dienen te worden afgestemd. Mede gelet op het feit dat er geen sprake meer is van een ravijnjaar acht AWB het zeker in deze tijd, waarin een deel van onze burgers het water tot aan de lippen staat niet nodig en niet gerechtvaardigd, om de lokale lasten te verhogen. Indien er onverhoeds na 2027 als gevolg van de herijking van het Gemeentefonds toch tekorten gaan ontstaan zullen wij voor de dekking daarvan bij het Rijk moeten zijn en niet bij onze inwoners. Wij dienen met betrekking tot de lokale heffingen dan ook een amendement in en bij handhaving van de voorgenomen stijging van genoemde lokale lasten zullen wij niet instemmen met de voorliggende programmabegroting.

De Fractie Aalst Waalre Belang.

8 november 2022.

2022-2026 Raadsprogramma

Raadsbreedakkoord, raadsprogramma of toch een coalitieakkoord.

Op 12 juli heeft de gemeenteraad het raadsprogramma 2022-2026 vastgesteld. Aalst Waalre Belang heeft het raadsprogramma geduid als een coalitieakkoord en aangegeven zich hierin als partij onvoldoende te herkennen. En wel om de volgende redenen.

In de inleiding van het voorliggende raadsprogramma staat dat vijf van de zeven partijen een grote gemeenschappelijke visie delen voor de komende bestuursperiode. Dit als variant op wat in het eindverslag van de informateur staat te lezen te weten: omdat bij deze partijen de meeste overlap is gebleken in voorkeur voor elkaar, die hun basis vindt in vertrouwen om zowel inhoudelijk als wat betreft de vorming van het college tot resultaat te kunnen komen. Daarmee was de nieuwe coalitie geformaliseerd en waren de onderlinge verhoudingen tussen coalitie en oppositie bevestigd.

Het vorenstaande is nogmaals benadrukt door het feit, dat het alleen aan de schrijvende partijen is voorbehouden om kandidaten voor het wethouderschap aan te dragen. Het heeft ons dan ook ten zeerste verbaasd hoe snel de voor de verkiezingen geuite lofzang over de onderlinge samenwerking  in de raad na de verkiezingen is vergeten. 

Ook heet het raadsbreed akkoord geen raadsbreed akkoord meer maar raadsprogramma. Dit raadsprogramma is echter niet meer en niet minder dan een coalitieakkoord. Schenk wat ons betreft dan ook klare wijn en noem het ook zo .

Inhoudelijk hebben de schrijvende partijen enerzijds veel water bij de wijn gedaan en daarmee de kool en de geit gespaard. Anderzijds biedt de inhoud veel ruimte, ook voor AWB, voor de nadere invulling en uitwerking van het akkoord. 

Wat AWB betreft hebben wij aangegeven ons te herkennen in de aandacht voor burgerparticipatie, voor vroegsignalering binnen het sociaal domein en het in beeld brengen van verborgen armoede en stapeling van schulden, voor het abonnementstarief, voor alternatieve bestemmingen voor stoppende boeren en voor het terughoudend verhogen van de lokale lasten. Punten waarop wij veel hebben gehamerd en zullen blijven hameren.

Daarmee in tegenstelling is ons inziens de instemming met een mogelijk voorstel van het college om met ingang van 2023 de OZB jaarlijks met stappen tussen de 5 en 10 % extra te verhogen om een mogelijk, doch niet realistisch, tekort in 2026 te kunnen dekken. 

Op punten, zoals het percentage voor de bouw van woningen, zowel huur als koop  in de sociale sector, voor locaties voor het grootschalig opwekken van energie en het verder reduceren van afval is het programma volstrekt niet in lijn met onze standpunten. Ook de afwijzing van een tweede oost-west verbinding is niet toekomstbestendig. De fractie denkt dat de noodzaak van deze tweede oost-west verbinding zich veel eerden zal doen voelen dan thans wordt vermoed. 

Kortom AWB herkent zich per saldo onvoldoende in het voorliggende akkoord en heeft de opstellers in overweging gegeven om dit coalitieakkoord niet door de raad te laten vaststellen maar voor kennisgeving te laten aannemen.

AWB heeft aangegeven de samenwerking met alle fracties onverkort te blijven zoeken en constructief mee te werken aan de uitvoering van het coalitieakkoord, voorzover dat niet strijdig is met onze visie op de samenleving en het welbevinden van onze burgers. Raadsvoorstellen, afkomstig van welk college dan ook, die in het belang zijn van Waalre en van haar inwoners hebben wij altijd gesteund. Wij zullen daarbij  het eigen verkiezingsprogramma, waaraan wij geen water hebben hoeven toevoegen, als leidraad en uitgangspunt hanteren.

Wij hebben de samenwerkende partijen en onszelf daarbij veel succes gewenst.

En wat AWB betreft “Goede wijn behoeft geen krans” . 

Jo Claessen, AWB

2023 Kaders begroting vastgesteld

Dinsdag 12 juli 2022 heeft de gemeenteraad de kaders voor het opstellen van de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 vastgesteld. AWB heeft daarbij aangegeven dat het desbetreffende voorstel door de positieve effecten van de meicirculaire geheel is achterhaald. AWB heeft daarbij het volgende overwogen.

Nu de effecten van de meicirculaire en van het coalitieprogramma op de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 zijn doorgerekend blijkt voor de zoveelste maal dat Waalre er financieel gezien de komende jaren veel beter voorstaat dan door het college is aangegeven. En dan moeten de resultaten van de septembercirculaire nog volgen.

De positieve effecten van de meicirculaire resulteren, nadat de kosten van alle in bijlage 1 vermelde noodzakelijke en gewenste opgaven zijn meegenomen, in positieve begrotingssaldi in de jaren 2023 tot en met 2025 van respectievelijk € 268.818,00,

€ 985.825,00 en € 1.427.358,00;

Voor 2026 (ravijnjaar) wordt een neerwaartse bijstelling verwacht. Om dit tekort te dekken stelt u voor om de OZB vanaf 2023 extra te verhogen. Wij vinden het speculatief om nu al rekening te houden met een mogelijk tekort in 2026 van € 1.230.508,00. Nu al valt te voorspellen dat wanneer deze korting zou worden doorgevoerd er zich in gemeenteland een financiële ramp gaat voltrekken. Dat gaat dan ook niet gebeuren.

Bovendien hebben de gemeenten op het VNG congres bij monde van hun voorzitter aan de  minister van Binnenlandse Zaken laten weten dat zij nu, onmiddellijk duidelijkheid willen over de hoogte van het gemeentefonds na 2025. De minister liet weten te werken aan een nieuw financieringsstelsel voor de decentrale overheden dat in 2026 moet ingaan. En scherp voor ogen te hebben dat de gemeenten op Prinsjesdag in september duidelijkheid willen hebben over de financiële toekomst na 2025.

Laten we ons dan ook weer niet onnodig druk maken over ongelegde eieren en de ontwikkelingen afwachten. Wij achten het gelet op het vorenstaande prematuur en onnodig om nu al het college als kader mee te geven de OZB extra te verhogen om een mogelijke neerwaartse bijstelling in 2026 te kunnen opvangen.

Het voorliggende voorstel betreft ondanks het vorenstaande een vrijbrief voor het college om de OZB de komende jaren ongelimiteerd te laten stijgen. AWB vindt dit, onnodig, ongewenst en ongepast. Reeds bij de behandeling van de begroting 2022, waarbij het college ook voorstelde om de OZB met 12% te verhogen  hebben wij hier tegen geageerd. De gemeente die als overheid het dichtste bij de burgers staat dient er alles aan te doen om de koopkracht van de burgers, die door de huidige energiecrisis en de daarmee gepaard gaande prijsstijgingen zwaar onder druk staat, op peil te houden. De vaste lasten nekken nu zelfs onze burgers met een middeninkomen.

Het coalitieakkoord vermeld enerzijds:  Het verhogen van de lokale lasten zetten we terughoudend in en alleen in het geval dat nut en noodzaak duidelijk zijn. Voor 2023 tot en met 2025 is de noodzaak daartoe duidelijk niet aanwezig. En voor 2026 is dit zeer onwaarschijnlijk. Verder vermeld het akkoord: We zetten in op oplossingen ter voorkoming van schulden, waaronder vroegsignalering, en van stapeling van schulden. Door de gemeentelijke belastingen niet dan wel niet extra te verhogen kan hiermee een begin worden gemaakt en blijft het niet bij goede bedoelingen, maar wordt de daad bij het woord gevoegd.   

Wij  kunnen ons ook niet vinden in het uitgangspunt om geen bezuinigingen door te voeren op de lopende programma’s. 

Uit de lijst van noodzakelijke opgaven 2023 blijkt dat

€ 679.000,– benodigd is voor de uitbreiding van de organisatie met coördinatoren. Wij gaan met deze uitbreiding akkoord indien in plaats van coördinatoren uitvoerende beleidsmedewerkers worden aangezocht en de kosten voor de externe inhuur van medewerkers verhoudingsgewijze worden verminderd. Met een stijging van de rioolheffing in 2023 met € 28,00 gaan wij niet akkoord. Te meer omdat bij de bespreking van het Programma Water, riolering en klimaat op 14 juni ll. als optie de keuze is genoemd voor een geleidelijke stijging van de lasten van € 200,00 naar € 400,00 van 2024 tot 2080.

Met de overige met “noodzakelijk aangeduide opgaven” gaan wij akkoord, Niet akkoord gaan wij met de anders dan met “noodzakelijk aangeduide  opgaven”. Dus ook niet met de externe ondersteuning van Boa’s. De noodzaak daarvan vinden wij onvoldoende aangetoond. De extra kosten voor klimaatadaptatie en biodiversiteit zijn ons inziens al meegenomen in het programma water, riolering en klimaat.

Uw voorstel om in te stemmen met het uitgangspunt om een eventueel negatief saldo in de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 100% sluitend te maken door het extra verhogen van de inkomsten uit de OZB is door de positieve effecten van de meicirculaire geheel achterhaald.

AWB vindt het dan ook onacceptabel en onnodig om aan het extra verhogen van de gemeentelijke belastingen, conform het voorstel mee te werken. Met als gevolg dat daarmee impliciet de toenemende armoede, niet alleen financieel maar ook sociaal gezien, van onze burgers wordt bevorderd.

Wij hebben dan ook een amendement ingediend om de kaders aan het vorenstaande aan te passen. Het amendement is met 13 stemmen tegen en 3 stemmen voor verworpen.

Waalre, 12 juli 2022.

Jo Claessen. Fractievoorzitter Aalst Waalre Belang.

Echt lokaal

Aalst Waalre Belang echt lokaal en een partij die doet wat ze belooft.

Lokaal hebben we een roerige bestuurlijke periode meegemaakt, die uiteindelijk heeft geleid tot het vertrek van zowel de burgemeester als de wethouders. Wij zijn er nooit op uit geweest om personen te beschadigen of hen het werk onmogelijk te maken. In de raad bleek er echter geen houden meer aan en hebben wij als AWB onze volledige medewerking verleend aan het zoeken naar een passende oplossing.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 voerden we campagne met als speerpunten Het open houden van gemeenschapshuis Het Klooster en het niet uitrollen van het onzalige experiment met de afvalfiets.

We zijn er uiteindelijk in geslaagd om Het Klooster open te houden. Ook de afvalfiets is bij het vuilnis gezet. We hebben wegen en pleinen heringericht, woningen gebouwd voor alle doelgroepen en gewerkt aan het wegwerken van het achterstallig onderhoud in de openbare ruimte. We hebben gewerkt aan het weren van het sluipverkeer door de woonstraten in het kerkdorp Waalre. En de nadelige gevolgen daarvan voor de eigen inwoners geminimaliseerd. In natuurgebied De Hogt hebben we prachtige fiets- en wandelpaden gerealiseerd. We hebben de basisscholen de mogelijkheid geboden om cultuureducatie in het lesprogramma op te nemen met gebruikmaking van de Cultuurloper. 

Op de heringerichte Traverse-zuid en op aangrenzende straten doen zich ongewenste situaties voor, die we nauwlettend volgen en bij het college onder de aandacht brengen. We hebben de verhoging van de OZB beperkt tot 1,7%. En natuurlijk hebben we dit niet alleen maar met wisselende meerderheden in de raad gerealiseerd.

We hebben in 2012 al gepleit voor het instellen van een vrachtwagenverbod en een maximum snelheid van 30 km op de Eindhovenseweg en op de Traverse. Onlangs is daartoe besloten voor zover het de Eindhovenseweg betreft. Wij willen dit alsnog ook gerealiseerd zien voor de Traverse in Waalre-dorp.

We hebben o.a. niet meegewerkt aan de aanleg van het landgoed Achtervoorde, aan het opnemen van de locaties voor het grootschalig opwekken van zonne- en windenergie nabij respectievelijk het Achtereind en De Hogt, het verhogen van de OZB met 3,2%, de verkoop van het openbaar parkeerterrein bij het winkelcentrum De Voldijn, aan het voornemen om  de Hutdijk te verleggen en aan het opzeggen van de samenwerking met Geldrop-Mierlo met betrekking tot het PlusTeam.  

We hebben bij het nemen van besluiten goed geluisterd naar de input van onze inwoners tijdens onze maandelijkse spreekuren op Het Plein, bij de behandeling van voorstellen in de raad en bij het ontwerpen van plannen en zijn daar waar mogelijk aan hun wensen en opmerkingen tegemoet gekomen. Al met al mogen we niet ontevreden zijn over onze inbreng. Met de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen voor de deur staan we wederom voor nieuwe uitdagingen. Ook hebben we nog niet alles uitgevoerd zoals wij dat graag hadden gezien. In de openbare ruimte is nog steeds sprake van achterstallig onderhoud, dat ingelopen moet worden. Ook een tweede weg Oost-West tussen de beide kerkdorpen staat, nu de nieuwe N69 (Westparallel) gereed is, weer hoog op de agenda.

Toch willen wij de inwoners nog meer aan de voorkant bij het lokaal bestuur betrekken en daarbij meer gebruik maken van de kennis en kunde van onze inwoners.

Wij komen in dit kader met een voor Waalre nieuw middel te weten het burgerforum.

Wij gaan voor het kleinschalig opwekken en besparen van energie en eisen dat de warmtetransitie voor de burgers haalbaar en betaalbaar is en willen niet dat alleen de inwoners opdraaien voor de kosten van de isolatie van bestaande woningen. Verduurzaming van de bestaande bouw krijgt bij ons prioriteit.

Verder vinden wij het noodzakelijk dat in de komende raadsperiode 50% van de te bouwen woningen bestaat uit betaalbare sociale huur- en koopwoningen. Wij willen daarmee bereiken dat voor starters en jongeren in Waalre een huur- of koopwoning binnen bereik blijft, maar ook aan de behoefte aan patiowoningen voor ouderen en senioren willen we voldoen.

Wij willen dat agrariërs ruime mogelijkheden krijgen voor alternatief gebruik van hun gronden en opstallen en zijn tegen de aanleg van nieuwe commerciële landgoederen in het kwetsbare buitengebied. De daarmee gepaard gaande bouw van dure exclusieve woningen buiten bestaande (agrarische) bouwvlakken betekent een inbreuk op de natuur- en landschapswaarden, maken het buitengebied ontoegankelijk voor onze inwoners en hebben geen enkele meerwaarde.

Als lokale partij hoeft AWB zich in tegenstelling tot andere politieke partijen, niets gelegen te laten liggen aan de landelijke overkoepeling. Zo is er geen landelijke partijtop die ons verkiezingsprogramma beoordeelt en/of bepaalt met wie wij in de gemeenteraad wel of niet mogen samenwerken. Daarom is Aalst Waalre Belang “Echt lokaal”.

Wij hopen dat u ook nu weer het vertrouwen in ons uitspreekt door uw stem uit te brengen op AWB. GEEF ONS DE VIJF en wij doen wederom ons uiterste best. Het volledig verkiezingsprogramma vindt u op onze website www.aalstwaalrebelang.nl

Aalst Waalre Belang,

Jo Claessen, fractievoorzitter en lijsttrekker.

AWB Thema’s 2022-2026

Voor de verdieping in dit onderwerp: zie ons verkiezingsprogramma.

1. Betrokken burgers bij lokaal bestuur
2. Energie- en warmtetransitie
3. Woningbouw en ruimtelijke ordening
4 Ontmoeten en verenigen
5. Gezondheid en sport
6. Vestigingsklimaat en werkgelegenheid
7. Ouderen en senioren
8. Jeugd en jongeren
9. Financiën
10. Verkeer en openbaar vervoer

Traverse-zuid

In aansluiting op de beantwoording van eerder gestelde raadsvragen over het verkeer op de Traverse-zuid (Heikantstraat-Wollenbergstraat) hebben wij (aanvullende)vragen.

Op 22 mei 2012 heeft de gemeenteraad bijgaande motie aangenomen. Daarin wordt het college opgeroepen om in de uitwerking van het Gebiedsakkoord te zorgen dat:

 • het instellen van een maximum snelheid van 30 km/h geldt voor zowel de Eindhovenseweg als de Traverse (Heikantstraat/Wollenbergstraat/Bergstraat/Onze Lieve Vrouwe Dijk), beide voor zover gelegen binnen de bebouwde kom;
 • het instellen van een vrachtwagenverbod geldt voor zowel de Eindhovenseweg als de Traverse (Heikantstraat/Wollenbergstraat/Bergstraat/Onze Lieve Vrouwe Dijk), beide voor zover gelegen binnen de bebouwde kom.

Bij de besprekingen over de keuze van verharding van de Traverse-zuid hebben wij hieraan gerefereerd en aanvankelijk gesteld dat een verharding met stille klinkers niet noodzakelijk zou zijn omdat er een maximale snelheid van 30 km en een vrachtwagenverbod zou worden ingesteld. het instellen van een vrachtwagenverbod geldt voor zowel de Eindhovenseweg als de Traverse (Heikantstraat/Wollenbergstraat/Bergstraat/Onze Lieve Vrouwe Dijk), beide voor zover gelegen binnen de bebouwde kom. Noch het college noch de overige fracties in de raad hebben hierop gereageerd  c.q. dit tegengesproken. Wij mochten dan ook verwachten dat aan de motie uitvoering werd gegeven. Het heeft ons ten zeerste verbaasd dat dit nu niet het geval is. Met als ongewenst resultaat dat er te hard wordt gereden en de weg onverminderd frequent door het vrachtverkeer wordt gebruikt als doorgaande route van en naar Veldhoven.

Bovendien blijkt dat de grote vrachtwagens met oplegger moeite hebben met het nemen van de bajonetaansluiting op de Willibrorduslaan en deze mijden door eerder linksaf te slaan naar de Gildestraat. Met als gevolg dat de bewoners van de Gildestraat nu ‘s-morgens hun bed uit trillen.

Wij hebben gelet op het vorenstaande de volgende vragen:

 • Waarom is er geen uitvoering gegeven aan de motie van de raad van 22 mei 2012;
 • Bent u bereid om alsnog uitvoering te geven aan de motie, zo niet welke concrete maatregelen en op welke termijn gaat u treffen om aan de klachten van de aanwonenden van de Traverse-zuid tegemoet te komen;
 • Bent u  bekend met de verkeersoverlast die de bewoners van de Gildestraat ondervinden van het afbuigende vrachtverkeer;
 • Zo ja bent u met de bewoners van de Gildestraat “on speaking terms” over hun klachten;
 • Bent u bereid om aan de klachten van de bewoners van de Gildestraat tegemoet te komen door het instellen van eenrichtingsverkeer op de Gildestraat, danwel anderszins de Gildestraat af te sluiten voor het afbuigend (vracht)verkeer vanaf de Wollenbergstraat;
 • Zo niet op welke andere, voor de bewoners van de Gildestraat acceptabele, wijze gaat u aan hun klachten tegemoet komen.

Deze vragen zijn gesteld op grond van het bepaalde in artikel 39 van het Reglement van orde voor de gemeenteraad.

2022-2026 Verkiezingsprogramma

AWB verkiezingsprogramma 2022- 2026.

INLEIDING

Gemeentebestuur.

De afgelopen jaren heeft de politiek, zowel landelijk als lokaal, niet bepaald veel vertrouwen van de burgers verdiend. Lokaal hebben we een roerige bestuurlijke periode meegemaakt, die uiteindelijk heeft geleid tot het vertrek van zowel de burgemeester als de wethouders. Wij zijn er nooit op uit geweest om personen te beschadigen of hen het werk onmogelijk te maken. In de raad bleek er echter geen houden meer aan en hebben wij als AWB onze volledige medewerking verleend aan het zoeken naar een passende oplossing. AWB streeft naar een stabiel bestuur.

Gemeente versus rijksoverheid.

Wat de relatie met de rijksoverheid betreft constateren wij dat de gemeente steeds meer verworden tot een uitvoeringsloket van de rijksoverheid. Dit ten koste van de eigen beleidsruimte. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) die onze belangen behartigt bij de rijksoverheid dient meer daadkracht te tonen en op te komen voor alle gemeenten. De gemeenten zullen de VNG daartoe nadrukkelijker in positie dienen te brengen. Zo dient er voor te worden gewaakt dat er nog meer taken van de rijksoverheid worden overgeheveld naar de gemeenten. En zeker niet zonder dat daarbij de benodigde gelden meekomen.

Lokale partij versus partijen met landelijke binding

Op lokaal niveau kan het voor de partijen die landelijke binding hebben, lastig zijn om lokaal het Haagse beleid niet te volgen. Een lokaal gewortelde partij als AWB heeft daar geen last van en kan te allen tijde handelen en besluiten in het belang van de Waalrese burgers. Opmerkelijk is dat de landelijke partijen nog steeds niet bereid zijn om ook de lokale partijen te subsidiëren.

Lokale partij versus burgers.  

Het belang van de inbreng door burgers wordt onderkend door bestuur en gemeenteraad.  Maar in de uitvoering blijft het bij  “burgerparticipatie” binnen de structuur van beleidsdocumenten en concrete plannen in de vorm van themacafés en inspraakavonden.

Daarbij moeten we helaas ook constateren dat de burgers weinig belangstelling hebben voor de lokale politiek. De burgers komen in de regel pas in beweging als zij in hun belangen rechtstreeks zijn of dreigen te worden benadeeld, door ontwikkelingen in hun eigen directe omgeving. AWB stelt ondanks alles een bredere belangstelling en inbreng van de burgers bij de lokale politiek op prijs en wil dit nog meer stimuleren.

In Waalre kunnen burgers, die samen op bijvoorbeeld buurtniveau een idee gerealiseerd willen zien en daar ook passie voor voelen gebruik maken van het burgerinitiatief. In de uitwerking daarvan faciliteert de gemeente het initiatief. Verder kunnen burgers door middel van het burgeragenderingsinitiatief een onderwerp agenderen voor de raadsvergadering. Van deze mogelijkheden wordt echter niet of sporadisch gebruik gemaakt.

SAMENLEVING

Als Waalre een (karakteristiek) dorp wil blijven, moeten we ons ook als dorpelingen gedragen. Daarin ligt de kern van de dorpsaard. Maar die dorpelingen willen wel gefaciliteerd worden in ontmoetingsmogelijkheden ook op wijkniveau. Op die manier kan een stedeling zich ook wanen een dorpeling te zijn. ”Omzien naar elkaar” is trending.

De gemeente zou wat AWB betreft nadrukkelijker terug moeten vallen op en ook zorg moeten dragen voor de facilitering van Burgerinitiatieven met betrekking tot schuldhulpverlening en vroeg signalering.  

Kwetsbare burgers verdienen aandacht en hebben recht op ondersteuning ook in financiële zin. Denk daarbij ook aan de stijgende energie- en zorgkosten maar ook de kosten van levensonderhoud in zijn algemeenheid.  Veel gezinnen hebben door de toenemende lasten, steeds minder te besteden. Ook de oplopende gemeentelijke belastingen dragen hieraan bij. Het kan niet zo zijn dat de kleine man blijft opdraaien voor de toenemende lasten en de kloof tussen rijk en arm steeds groter wordt.  Dit is een item dat een proactieve houding vraagt.

De sociale infrastructuur kan verbeterd worden door introductie van een digitaal platform: “Mijnbuurtje.nl” of iets dergelijks. De reeds lang aangekondigde sociale kaart is daar onderdeel van.

Behalve instandhouding van goed functionerende gemeenschapshuizen, pleit AWB ook voor kleinschalige (stedenbouwkundige) voorzieningen die buurtcontacten bevorderen. Daarbij past ook, vooral bij de sociale woningbouw, aandacht voor de bouw van woningen in een hofjesstructuur.

THEMA’S:

Betrokkenheid Burgers bij het lokaal bestuur.

 1. AWB wil de inwoners aan de voorkant bij het lokaal bestuur betrekken.
 2. AWB wil daarbij meer gebruik maken van de kennis en kunde van de inwoners.

AWB komt in dit kader met een voor Waalre nieuw middel te weten het burgerforum. Als de gemeente nieuwe (beleids)initiatieven wenst te ontplooien kunnen deze initiatieven c.q. plannen in een zeer vroeg stadium, bij voorkeur bij het ontstaan van het idee om advies worden voorgelegd aan een burgerforum.  Zo’n burgerforum bestaat uit enkele lokale experts (zonder belang bij het onderwerp) en een aantal willekeurig bijeengebrachte burgers. Het burgerforum  kan eventueel externe deskundigheid inhuren om zich te verdiepen in de materie en ook eigen ambtenaren kunnen gehoord worden. Het burgerforum brengt advies uit aan het bestuur. Het advies weegt zwaar bij de besluitvorming en in de regel dient dit advies dan ook te worden opgevolgd.

3. AWB wil maatwerk leveren en daarbij de grenzen van wet- en regelgeving opzoeken.

AWB staat een gemeente voor die haar inwoners niet zozeer als klant maar nog meer als participerend burger bejegent. Burgers die hun eigen situatie of die van hun straat, buurt of dorp willen verbeteren kunnen op de medewerking van AWB rekenen.

AWB streeft ernaar dat de uitvoerende professionals in samenwerking met de burgers, maatwerk leveren. Vooral in het sociale domein is dit van belang. Daarbij zal niet geschroomd worden om de grenzen van de wet- en regelgeving op te zoeken. Uitgangspunt bij alles is dat de overheid haar burgers serieus neemt en vertrouwt.

Energie- en warmtetransitie.

4. AWB wil geen windmolens en geen grote zonneweides.

5. AWB gaat voor het kleinschalig opwekken en besparen van energie.

6. AWB wil niet dat alleen de inwoners opdraaien voor de kosten van de isolatie van bestaande woningen.

Duurzame balans tussen People, Planet en Profit.

Bij alle gemeentelijke en regionale opgaven wordt gestreefd naar een duurzame balans tussen sociale- (People), ecologische- (Planet) en economische doelen (Profit). Het woon- en leefklimaat is daarbij uitgangspunt.

Grootschalige opwek van zonne- en windenergie.

Gelet op de ligging van de zoekgebieden in Waalre in of nabij gebieden met natuur- en landschapswaarden en mede gelet op de reactie van onze inwoners op de locatie voor windturbines nabij natuurgebied De Hogt en grootschalige opwek van zonne-energie op Het Achtereind is AWB niet voornemens om grootschalige opweklocaties ruimtelijk te gaan faciliteren.

Dit betekent niet dat AWB geen oog heeft voor c.q. zich geen zorgen maakt over de verandering van het klimaat en de gevolgen daarvan. Integendeel. AWB ziet in Waalre echter meer mogelijkheden voor locaties waar het opwekken van energie ten dienste van grote maatschappelijke opgaven in combinatie met natuurbehoud en biodiversiteit kan plaatsvinden.

Wij  willen een  ruimtelijke bijdrage leveren aan de energietransitie voor zover het kleinschalige ontwikkelingen voor opwek van zonne-energie betreft die passen bij de karakteristiek en schaal van Waalre, en zoveel mogelijk  ten dienste staan van de maatschappelijke opgaven voor klimaat,  stikstofreductie,  en het versterken van natuur en biodiversiteit. Wij gaan er vanuit dat wij als gemeente via energiebesparing en de warmtetransitie onze bijdrage kunnen leveren aan de opgave van CO2 reductie. Daarnaast biedt de Omgevingswet een keuzepalet van instrumenten aan (omgevingsplan, omgevingswaarden en programma`s) om onze ambities als gemeente vorm te geven en uit te voeren. Dit  wat ons betreft in dialoog met onze inwoners (burgerforum).

Kortom wat AWB betreft is er op het grondgebied van Waalre geen plaats voor locaties voor het grootschalig opwekken van zonne- en windenergie, maar AWB voelt wel voor bedoelde kleinschalige locaties, mits deze locaties bij onze inwoners op draagvlak kunnen rekenen en deze geen onomkeerbare nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid en leefomgeving van mens en dier en voor de natuur en het landschap. 

Warmtetransitie.

De komende jaren zullen in het kader van de warmtetransitie forse stappen worden gezet met de verdere verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Woningen zullen stapsgewijs afgekoppeld worden van het gasnet, waarbij het gasnet wel behouden blijft voor de distributie van alternatieve energiebronnen dan wel energiedragers zoals groene waterstof.

De rekening voor woningisolatie en uiteraard de al eerder genoemde hogere energiekosten komen direct ten laste van de burgers. Wat AWB betreft dient de warmtetransitie voor de burgers haalbaar en betaalbaar te zijn. Dit zal echter door de VNG bij de rijksoverheid moeten worden bepleit. Waalre is namelijk niet de enige gemeente met dit maatschappelijk probleem.

Verduurzaming van bestaande bouw krijgt prioriteit.

Verduurzaming van de bestaande bouw krijgt prioriteit. Burgerinitiatieven op het gebied van duurzaamheid krijgen ruim baan.

Duurzaam bouwen en het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad, zowel in de sociale huur als de koopsector, is een belangrijk thema voor de komende jaren. De gemeente Waalre heeft de ambitie om in 2030 een energie neutrale gemeente te zijn. Dit betekent dat we zo min mogelijk energie verbruiken en dat de energie die nodig is, duurzaam wordt opgewekt. Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf moeten voldoen aan de eisen voor bijna energie neutrale gebouwen (BENG).

Wij willen het huidige systeem van afvalinzameling behouden en daaraan een extra inzamelmogelijkheid voor grof restafval toevoegen.

Wij zijn blij met de uitkomst van de enquête onder de inwoners, waaruit blijkt dat deze de huidige wijze van afvalinzameling wensen te behouden. AWB respecteert deze uitslag en gaat daarin dan ook mee. Wij voegen daaraan toe de invoering van diftar voor het restafval en een extra inzamelmogelijkheid voor grof restafval. Door diftar hebben mensen invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing en wij zien diftar dan ook als een beloningssysteem voor het goed scheiden van de afvalstromen.

Woningbouw en ruimtelijke ordening.

7. AWB wil de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Waalre in eigen hand houden. 

Wij bepleiten het voeren van een actieve grondpolitiek. Dit betekent dat de gemeente zelf (bouw)gronden in eigendom verwerft, waardoor ruimtelijke ontwikkelingen in eigen hand kunnen worden gehouden en deze ontwikkelingen, waaronder de bouw van betaalbare sociale huur- en koopwoningen in nieuwe vormen niet afhankelijk zijn van derden.

In dit verband noemen we de nieuwe Omgevingswet die naar verwachting medio 2022 in werking treedt. Deze beoogt een verregaande vereenvoudiging van wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving, door tientallen wetten en honderden regels te bundelen in één nieuwe wet.

Het voeren van een actieve grondpolitiek acht AWB noodzakelijk om de bouw van betaalbare sociale huur- en koopwoningen, zonder afhankelijk te zijn van derden, waaronder projectontwikkelaars, te kunnen realiseren. Het vestigen van het  voorkeursrecht van koop op potentiële bouwgronden kan daarbij in voorkomende situaties helpen.

8. AWB vindt het noodzakelijk dat in de komende raadsperiode 50% van de te bouwen woningen bestaat uit betaalbare sociale huur- en koopwoningen.

De overspannen woningmarkt impliceert dat jongeren en met name starters in Waalre geen woning meer kunnen kopen of huren. Dit speelt echter niet alleen in Waalre maar landelijk. AWB acht het dan ook noodzakelijk dat in de komende raadsperiode zo mogelijk 50% van de te bouwen woningen bestaat uit betaalbare sociale huur- en koopwoningen. De woonvisie zal hierop aangepast moeten worden. Op nieuwe koopwoningen is de bewoningsplicht van toepassing.

9. AWB stimuleert dat agrariërs ruime mogelijkheden krijgen voor alternatief gebruik van hun gronden en opstallen. 

In het kader van de Transitie van het Landelijk gebied dienen agrariërs die hun bedrijf beëindigen ruime mogelijkheden te krijgen voor alternatief gebruik van hun vrijkomende gronden en opstallen.  Daarbij zoekt AWB ook naar mogelijkheden voor combinaties van collectieve woonvormen, natuurontwikkeling en biologische landbouw, waarbinnen de samenleving op microniveau vorm gegeven wordt. De provinciale richtlijnen maken bepaalde vormen van woningbouw, passende in het buitengebied, namelijk mogelijk.

10. AWB is tegen de aanleg van nieuwe landgoederen in het kwetsbare buitengebied.

Wat AWB betreft zetten we de rem op de aanleg van nieuwe commerciële landgoederen. De daarmee gepaard gaande bouw van dure exclusieve woningen buiten bestaande (agrarische) bouwvlakken betekent een inbreuk op de natuur- en landschap waarden in ons kwetsbaar buitengebied. Vaak weegt de meerwaarde niet op tegen de inbreuk op de natuur en het landschap door de bouw van woningen. Daarentegen zien wij meer  kansen in het faciliteren van agrariërs, die hun bedrijf beëindigen en zoeken naar alternatieve bestemmingen voor de vrijkomende gronden en opstallen, die mede een bijdrage leveren aan  maatschappelijke  doeleinden en behoeften en sociale inclusiviteit bevorderen.

Ontmoeten en verenigingen.

11. AWB koestert het dorpse karakter.

12. AWB steunt het verenigingsleven ook financieel.

13. AWB waardeert de vrijwilligers en zet zich daarvoor in.    

De gemeente Waalre kent een rijk verenigingsleven met een grote betrokkenheid en inzet van vrijwilligers. Door het ondersteunen en faciliteren van het verenigingsleven en het waarderen van alle vrijwilligers, moet het verenigingsleven en daarmee de sociale cohesie behouden blijven. Gemeenschapshuizen maar ook de horeca in de wijken spelen in dezen een grote rol. Het is van belang dat de gemeenschapshuizen, en de multifunctionele accommodatie bij het gemeentehuis, elkaar niet (op tarieven) beconcurreren.

AWB heeft oog voor de vele vrijwilligers. Zonder deze groep actieve en betrokken burgers loopt de samenleving vast. Wij hebben dan ook veel waardering voor de initiatieven “Goed voor Mekaar” en de Voedselbank en zullen deze daar waar nodig steunen en faciliteren. Wij achten het verder van belang dat de gemeente de regie houdt op de bestrijding van armoede in de brede zin van het woord.

Gezondheid en sport.

14. AWB sluit zich aan bij het burgerinitiatief “met sport valt veel te winnen”.

AWB vindt dat investeren in sport en sportclubs en alle vrijwilligers in sportclubs of anderszins, een bijdrage leveren op het gebied van welzijn. Daarnaast zorgt sport c.q. bewegen in zijn algemeenheid en de desbetreffende vrijwilligers in het bijzonder voor een socialer en gezonder Waalre. AWB sluit zich aan bij het Thema “met sport valt veel te winnen” van het sportcampagneteam.

Vestigingsklimaat en werkgelegenheid.

15. AWB gaat voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven met een milieuvriendelijke impact en voor het behoud van de werkgelegenheid.

Hoewel Waalre in hoofdzaak een woon- en leef gemeente is en geen industriële gemeente  is er een rijk aanbod aan werkgelegenheid, zowel in de dienstverlenende sector als in de maakindustrie. Het is zaak om de vestiging van bedrijven te stimuleren en de huidige werkgelegenheid te behouden. Milieuvriendelijke commerciële activiteiten bieden wij een aantrekkelijk vestigingsklimaat aan. Ter verbetering van het vestigingsklimaat zijn wij voor het upgraden van het bedrijfsterrein “De Voldijn” en de winkelcentra. Winkelcentrum Den Hof blijft wat ons betreft autovrij.

Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten ook volwaardig mee kunnen doen in onze samenleving. Dit kan alleen met voldoende inkomen, rust en bestaanszekerheid. Alle initiatieven die dit mogelijk maken zal AWB stimuleren en faciliteren. Ook nieuw op te richten coöperaties zullen wij omarmen.

Ouderen en senioren.

Binnen de inclusieve samenleving is het niet de bedoeling om specifiek beleid te voeren voor doelgroepen. Toch verdienen ouderen en senioren naast de jongeren extra aandacht en inzet van het gemeentebestuur. AWB wil in de communicatie nadrukkelijker inzoomen op de belangen van ouderen en senioren en daarvoor bij de opzet en uitvoering van plannen aandacht vragen. 

16. AWB stelt de Inzet van het “eigen netwerk” (familie/buren/kennissen) juist niet centraal.

17. AWB pleit voor snelle ondersteuning van mantelzorgers bij een hulpvraag.

18. AWB wil dat ouderen langer zelfstandig moeten kunnen wonen met zorg en passende, betaalbare woonruimte in vertrouwde omgeving en dichtbij de voorzieningen.

19. AWB kiest voor moderne verpleeghuizen in beide kerkdorpen met voldoende capaciteit.

Bejaarden- en verzorgingstehuizen kennen we niet meer. Van ouderen wordt verwacht dat zij, zo nodig met de inzet van thuiszorg en mantelzorgers, zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dit is zeker niet voor iedereen weggelegd. Voor diegenen die dat wel willen en kunnen, dient er nabij de voorzieningen passende woonruimte beschikbaar te zijn, eventueel met ondersteuning van domotica. Ouderen, die niet meer zelfstandig kunnen  wonen, willen wij een waardige en veilige oude dag garanderen. Wij zetten in op het behoud en modernisering van verpleeghuizen in de kerkdorpen Aalst en Waalre en wij willen dat vroegtijdig hulp en ondersteuning geboden wordt in die situaties waarin mantelzorg leidt tot overbelasting. De inzet van het “eigen netwerk” (familie/buren/kennissen) zal niet voorop staan.  

Jeugd en Jongeren.

Jongeren verdienen bij ons ook de nodige aandacht, want zij zullen onze toekomst vormgeven. De vijf “jongerenpijlers”: participatie, zorg, gezondheid, onderwijs en vrije tijd, verdienen maximale aandacht. En dan niet alleen voor, maar vooral mét de jongeren.

20. AWB stelt naast preventie hoge prioriteit aan vroegsignalering van problemen bij jongeren.

21. AWB gaat voor begeleiding bij zelfstandigheid van 18 tot 23 jaar.

22. AWB levert maatwerk om hoge kosten en individuele ellende te voorkomen.

23. AWB eist betaalbare woonruimte voor jongeren en starters in eigen dorp.

De jeugd heeft de toekomst en het is belangrijk dat de jongeren de aandacht en zorg krijgen die ze verdienen. Wat AWB betreft mag er dan ook niet worden bezuinigd op de Jeugdzorg. Het is van cruciaal belang dat de jongeren niet in de problemen, van welke aard dan ook, geraken. Om dit te bereiken dient volop te worden ingezet op preventie (het voorkomen van). Indien er zich dan toch problemen voordoen dienen deze, om erger te voorkomen, zo vroeg mogelijk te worden opgemerkt en opgepakt. In het oppakken van signalen spelen bijvoorbeeld de scholen maar ook de ouders, die primair verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen, een belangrijke rol. 

Zorgtrajecten voor jongeren, die ondanks alles en om welke redenen dan ook toch in de hulpverlening terecht komen, dienen gebaseerd te zijn op maatwerk. Tot 18 jaar is er hulp en ondersteuning beschikbaar in allerlei vormen. Maar ook na de 18e verjaardag zijn er verschillende mogelijkheden. AWB vindt dat ook jongeren van 18 tot 23 jaren met problemen goed dienen te worden begeleid en geholpen. 

Jongeren en starters komen in deze overspannen woningmarkt niet meer aan een woning. Wij eisen dat er voor jongeren en starters die graag in Waalre willen blijven wonen voldoende betaalbare sociale huur- en koopwoningen worden gebouwd en voor deze groep beschikbaar blijven.  

Financiën. 

24 AWB gaat voor een financieel gezonde gemeente met een sluitende begroting.

25. AWB verhoogt alleen de OZB indien noodzakelijk en bezuinigingen niet mogelijk zijn.

Voor AWB is een gedegen financiële huishouding met een sluitende begroting uitgangspunt. Onze financiële middelen worden voor een deel opgebracht door onze inwoners, door middel van de Onroerende Zaak Belastingen (OZB), gemeenschapsgeld dus, waar we zorgvuldig mee om willen gaan. Waalre is een financieel gezonde gemeente en dat willen we zo houden. We verhogen de OZB, buiten de gebruikelijke prijsindexatie om, alleen indien noodzakelijk met een gedegen motivatie en bezuinigingen niet mogelijk zijn.

Verkeer en openbaar vervoer.

26. AWB gaat voor een tweede verkeersverbinding tussen de kerkdorpen, mede i.v.m. calamiteiten.

27. AWB wil het sluipverkeer in woonstraten, als gevolg van verkeersmaatregelen op de doorgaande wegen, weren.

28. AWB wil de mobiliteit voor alle inwoners verhogen door het aanbieden van  laagdrempelig, betaalbaar en goed bereikbaar openbaar vervoer.

Om de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente te waarborgen is het nodig om het sluipverkeer te reguleren. Daarvoor is de aanleg van een tweede verkeersverbinding tussen Aalst en Waalre, het instellen van 30 km-zones en het weren van het doorgaande vrachtverkeer op de Eindhovenseweg en op de Traverse meer dan noodzakelijk ook in verband met fijnstofgevaar. Een tweede verkeersverbinding tussen Aalst en Waalre is bovendien van belang bij calamiteiten waarbij geen gebruik kan worden gemaakt van de enige verbinding via de Willibrorduslaan. AWB ziet daartoe mogelijkheden door het aanleggen van een verbinding tussen de Burgemeester Mollaan en de Onze Lieve Vrouwe Dijk in het zoekgebied, parallel aan de A2. Wij willen geen toename van het verkeer op de Willibrorduslaan en Raadhuisstraat/Juliana de Lannoylaan en pleiten voor het instellen van een maximum snelheid van 30 km op de Raadhuisstraat. Binnen mobiliteit streven wij naar laagdrempelig, betaalbaar en goed bereikbaar openbaar vervoer van, in en naar de gemeente Waalre.

Voor ouderen en senioren moet ook de regio en daarbuiten met het openbaar vervoer bereikbaar zijn. De Taxbus, de buurtbus en lijnbussen maar ook AutoMaatje van de ANWB kunnen hieraan een bijdrage leveren.

Kieslijst:

Jo Claessen, Alexandra Groeneveld, Erwin Rutten, Pieter Donders, Pieter van Deursen, Bart Eversdijk, Anneke Soute, Geert van Dongen, Henry Karsmakers, Cecile Lang, Frans Verbunt, Merian Hoogland, Hans van der Horst, Pal Jurecska en Babs van der Pas.

Democratie is meer dan “de helft plus een” .

STEM ECHT LOKAAL.

STEM AALST WAALRE BELANG.

U BENT NU AAN ZET.

Versie: 1 januari 2022.

2022 Algemene Beschouwingen

ALGEMENE BESCHOUWINGEN ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2022.

Bij de programmabegroting 2022 kijkt AWB ook kort terug op de afgelopen periode. Het is namelijk de laatste begroting die de raad in deze samenstelling vaststelt. Er is veel gebeurd in Waalre. Op diverse locaties zijn woningen gerealiseerd en wegen gereconstrueerd. Maatregelen getroffen om het sluipverkeer te weren en een aanvang gemaakt met de herinrichting van de Traverse. Het Hazzo wordt verbouwd en nagenoeg gereed en Het Klooster is weer open. De herinrichting van de Traverse brengt veel ongemak met zich mee. Wij hebben en houden daarbij de vinger aan de pols en proberen in overleg met het college zo mogelijk oplossingen te bieden en aan klachten tegemoet te laten komen. Bij de Kaderbrief hebben wij de kwaliteit van de leefomgeving voorop gesteld en aangegeven liever te willen bezuinigen dan de gemeentelijke belastingen te verhogen.

Een voorbeeld: Waalre Excellente Woongemeente.

Wij promoten Waalre als de excellente woongemeente. Deze typering schept bij onze burgers hoge verwachtingen en bij het niet nakomen ervan leidt dit tot onvrede en tot enorm veel klachten over met name de openbare ruimte. We moeten, wat AWB betreft, niet langer pretenderen iets te zijn wat we niet, of alleen tegen te hoge kosten, kunnen waarmaken. AWB stelt dan ook:  “Goed is goed genoeg” en stelt voor om de typering “excellente woongemeente” te laten varen en te wijzigen in de “woongemeente in het groen”. En als we maar lang genoeg groen blijven worden we vanzelf de “groenste”.

Programmabegroting.

De voorliggende Programmabegroting geeft uitvoering aan het raadsakkoord en bevat, conform de aan het college gegeven opdracht geen nieuw beleid. De inhoud is helder, doch wij missen in de begroting een paragraaf, waarin alle baten en lasten van de Raad en van de griffie, zoals bij de beantwoording van onze technische vragen bij de begroting 2022 is weergegeven, zijn opgenomen. AWB dient een daartoe strekkende motie in die zich echter niet beperkt tot de begroting maar ook de jaarrekening betreft.

Herinrichting van de Eindhovenseweg.

De komende raadsperiode staat o.a. de herinrichting van de Eindhovenseweg op het programma. De kosten worden geraamd op 15 miljoen euro. Voor AWB staat al vanaf 2012 vast dat na de overdracht van de Eindhovenseweg deze binnen de bebouwde kom dient te worden ingericht als een 30 km/h zone en dat er een verbod voor het vrachtverkeer dient te worden ingesteld. De Willibrorduslaan en de Raadhuisstraat/Juliana de Lannoylaan mogen van de maatregelen op de Valkenswaardseweg/Eindhovenseweg niet de dupe worden.

Een tweede Oost-Westverbinding, door het doortrekken van de Burgemeester Mollaan naar de Onze Lieve Vrouwe Dijk zou in dezen uitkomst kunnen bieden. Geen eenvoudige opgave maar effectief om de verkeersdruk op zowel de Eindhovenseweg als op de Willibrorduslaan, Raadhuisstraat, Juliana de Lannoylaan en de Traverse te doen afnemen. 

De (financiële) risico’s van een groot project, zoals de herinrichting van de Eindhovenseweg, dienen goed te worden gemanaged.

Omgevingswet.

Ook de inwerkingtreding van de Omgevingswet medio 2022, die een verregaande vereenvoudiging van wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving beoogt, door tientallen wetten en honderden regels te bundelen in één nieuwe wet, vergt veel van het bestuur en de organisatie. En dan hebben we het nog niet over de Warmte- en Energietransitie.

Grootschalige opwek van zonne- en windenergie en energietransitie.

Gelet op de ligging van de zoekgebieden in Waalre in of nabij gebieden met natuur- en landschapswaarden en mede gelet op de reactie van onze inwoners op de locatie voor windturbines nabij natuurgebied De Hogt en grootschalige opwek van zonne-energie op Het Achtereind is AWB niet voornemens om grootschalige opweklocaties ruimtelijk te gaan faciliteren.

Dit betekent niet dat AWB geen oog heeft voor c.q. zich geen zorgen maakt over de verandering van het klimaat en de gevolgen daarvan. Integendeel. AWB ziet in Waalre echter meer mogelijkheden voor locaties waar het opwekken van energie ten dienste van grote maatschappelijke opgaven in combinatie met natuurbehoud en biodiversiteit kan plaatsvinden.

Wij  willen een  ruimtelijke bijdrage leveren aan de energietransitie voor zover het kleinschalige ontwikkelingen voor opwek van zonne-energie betreft die passen bij de karakteristiek en schaal van Waalre, en zoveel mogelijk  ten dienste staan van de maatschappelijke opgaven voor klimaat,  stikstofreductie,  en het versterken van natuur en biodiversiteit. Wij gaan er vanuit dat wij als gemeente via energiebesparing en de warmtetransitie onze bijdrage kunnen leveren aan de opgave van CO2 reductie. Daarnaast biedt de Omgevingswet een keuzepalet van instrumenten aan (omgevingsplan, omgevingswaarden en programma`s) om onze ambities als gemeente vorm te geven en uit te voeren. Dit  wat ons betreft in dialoog met onze inwoners (burgerforum).

Kortom wat AWB betreft is er op het grondgebied van Waalre geen plaats voor locaties voor het grootschalig opwekken van zonne- en windenergie, maar AWB voelt wel voor bedoelde kleinschalige locaties, mits deze locaties bij onze inwoners op draagvlak kunnen rekenen en deze geen onomkeerbare nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid en leefomgeving van mens en dier en voor de natuur en het landschap. 

Landgoederen.

Wat AWB betreft zetten we de rem op de aanleg van nieuwe commerciële landgoederen. De daarmee gepaard gaande bouw van dure exclusieve woningen buiten bestaande (agrarische) bouwvlakken betekent een inbreuk op de natuur- en landschap waarden in ons kwetsbaar buitengebied. Vaak weegt de meerwaarde niet op tegen de inbreuk op de natuur en het landschap door de bouw van woningen. Daarentegen zien wij meer  kansen in het faciliteren van agrariërs, die hun bedrijf beëindigen en zoeken naar alternatieve bestemmingen voor de vrijkomende gronden en opstallen, die mede een bijdrage leveren aan  maatschappelijke  doeleinden en behoeften en sociale inclusiviteit bevorderen.

Financiën.

Bij de Kaderbrief 2022 bedroeg het negatief begrotingssaldo € 310.000,00. Kort daarna bleek dat het huidige kabinet voor 2022 met een eenmalige compensatie voor de kosten Jeugdzorg ten bedrage van € 850.000,00 over de brug kwam, waardoor het negatief saldo omsloeg naar een positief saldo van € 540.000,00. Ondanks het vorenstaande komt het college in eerste instantie met een concept begroting met een klein overschot van € 17.000,00. Dit impliceert dat voormelde € 540.000,00 ongemerkt al in de begroting zijn gefietst.

Dit klein positief resultaat is bereikt door een beperkte verhoging van de OZB van 3,2%.

Voor 2023 voorziet het college in een extra verhoging van de OZB van 12%. Voor AWB is een dergelijke verhoging op voorhand een no go.  Bij de behandeling van de Kaderbrief hebben we reeds gesteld dat de soep niet zo heet wordt gegeten als ze wordt opgediend.

De positieve resultaten van de septembercirculaire bevestigen dit nogmaals. Het voordeel van de september-circulaire 2021 bedraagt voor Waalre € 527.000,00. Het nieuwe positieve begrotingssaldo 2022 komt daarmee op € 507.000,00. Al met al is er sinds de Kaderbrief ruim € 1 miljoen extra aan de begroting toegevoegd.

Daarnaast liet de jaarrekening 2020 een positief resultaat  zien van € 937.637. Natuurlijk ambities kosten geld, doch moeten we niet verder proberen te  springen dan onze polsstok lang is. Normaal gesproken zouden deze financiële meevallers moeten leiden tot lastenverlichting voor de burgers. Daar is ook alle reden toe. De lastendruk voor de burgers in Nederland is de hoogste van Europa. Echter niets daarvan. Het college ziet zelfs aanleiding om de lasten de komende jaren aanzienlijk te verhogen. En dat terwijl de burgers de komende jaren sowieso geconfronteerd worden met o.a. hogere energierekeningen, kosten voor de isolatie van de woning en stijgende zorgkosten.

Gelet op het vorenstaande is AWB van mening dat een verhoging van de OZB voor de uitvoering van de begroting, gelet op het positief saldo niet nodig en voor onze burgers ongewenst is. Het zou de gemeente die het dichtst bij de burgers staat sieren als zij evenals de rijksoverheid bijdraagt aan het compenseren van de stijgende (energie)kosten. Wij stellen de raad dan ook voor om de OZB in 2022 niet te verhogen en te handhaven op het niveau van 2021. Kosten circa € 128.000.00. AWB dient een daartoe strekkend amendement in.

Woningbouw.

De overspannen woningmarkt impliceert dat jongeren en met name starters in Waalre geen woning meer kunnen kopen of huren. Dit speelt overigens niet alleen in Waalre maar landelijk. AWB acht het dan ook noodzakelijk dat in de komende raadsperiode 50% van de te bouwen woningen bestaat uit betaalbare sociale huur- en koopwoningen. De woonnotitie “Wonen in 2030” zal hierop aangepast moeten worden. AWB dient een daartoe strekkende motie in. 

Blik op 2022.

AWB richt, gelet op de nog bestaande financiële onzekerheid, ook op het financiële vlak zijn blik op 2022 en laat nieuw en/of ander beleid over aan de nieuwe raad. Wij zullen daartoe strekkende moties en/of amendementen dan ook niet steunen. In dat kader vinden wij het ook te prematuur om het mogelijk te verwachten nadeel van de herijking van het gemeentefonds vanaf 2023 nu al voor 100% in de meerjarenramingen in te boeken. Wat ons betreft een punt voor het debat.

AWB wil in de nieuwe raadsperiode nog meer dan nu de burgers bij het bestuur betrekken en denkt daarbij ook aan het werken met burgerforums. Een willekeurig gekozen aantal burgers dat samen met deskundigen de raad desgevraagd adviseert over belangrijke en politiek gevoelige onderwerpen. Ook bij de bekende vormen van participatie zal AWB erop toezien dat de inbreng van de burgers zoveel mogelijk gehonoreerd wordt.

Onze zorgen samengevat: de toenemende lastendruk op onze burgers en de overspannen situatie op de woningmarkt, de aanslag op het buitengebied door de aanleg van landgoederen en locaties voor het grootschalig opwekken van zonne- en windenergie.

Het kan niet zo zijn dat de kleine man blijft opdraaien voor de toenemende lasten, de kloof tussen rijk en arm steeds groter wordt en onze jeugd in Waalre geen woning meer kan huren of kopen.   

Waalre, 9 november 2021.

Fractie Aalst Waalre Belang,

Jo Claessen, fractievoorzitter.