2025 Kadernota

Op 18 juni vindt de oordeelvormende behandeling van de Kadernota 2025 in de gemeenteraad plaats.

De Kadernota 2025 is de opmaak voor de begroting 2025 die later in het jaar wordt vastgesteld. Het Rijk geeft in de Voorjaarsnota 2024 aan dat de gemeente in 2025 een korting op de uitkering van het Rijk krijgt. Deze korting noopt tot bezuinigingen.

Het college kiest ervoor om alleen wettelijke taken op te pakken en alleen extra taken met bewezen nut en noodzaak, op te pakken.

Aalst Waalre Belang heeft bij de begroting 2023 al aangegeven zich niet te kunnen vinden in de jaarlijkse verhoging van de OZB met 10% of meer en aangedrongen op bezuinigingen op de uitvoering van projecten dan wel het uitstellen ervan. Nu het water tot de lippen staat is ook het college doordrongen van de noodzaak tot bezuinigingen, naast het wederom verhogen van de OZB met 10%. De voorgestelde bezuinigingen bestempelen wij als “laaghangend fruit” die met name onze inwoners in min of meerdere mate direct treffen.

Zo wordt voorgesteld om:

 • het subsidie aan het Waalres Museum stop te zetten en het jongerencentrum in De Pracht niet voort te zetten.
 • ook is er geen geld meer beschikbaar voor cultuureducatie op de basisscholen en sportstimulering.

Daartegenover wordt er wel weer extra geld uitgetrokken voor de uitbreiding van het personeel.

Wat Aalst Waalre betreft zijn dit verkeerde keuzes. Keuzes die ook niet zijn te rijmen met de jaarlijkse fikse verhogingen van de lokale belastingen. Wij zullen bij de behandeling van de Kadernota dan ook inzetten op het zo mogelijk verlagen van de voorgestelde OZB-verhoging en op verantwoorde bezuinigingen, die onze inwoners dan wel groeperingen minder direct raken en die niet leiden tot nadelige financiële gevolgen voor onze inwoners op de langere termijn.

Bezuinigen op zaken met een preventieve werking, zoals het jongerencentrum, gaat zich in de nabije toekomst wreken. En wat nu wordt afgebroken, denk aan het Waalres Museum, gaat voorgoed voor Waalre verloren.

De besluitvorming over de Kadernota staat geagendeerd voor 2 juli a.s. Wij zullen bij de Kadernota op diverse onderdelen met amendementen komen en hopen daarbij op de steun van een meerderheid in de raad. Vooralsnog kijken we uit naar de financiële effecten van de mei- en septembercirculaires, waarbij het Rijk de werkelijke uitkeringen aan de gemeentes bekend maakt en bijstelt. Wellicht dat deze effecten het maken van uiteindelijke keuzes bij de vaststelling van de begroting vergemakkelijkt.

Jo Claessen,

Fractievoorzitter Aalst Waalre Belang.

2024 Algemene beschouwingen

Begroting 2024

Algemene beschouwingen programmabegroting 2024.

Voorzitter,
Inleiding.
Voor ons ligt de programmabegroting 2024. Na bestudering van deze begroting concludeert de fractie AWB dat deze inhoudelijk nauwelijks afwijkt van de programmabegroting 2023. Wederom een beleidsarme begroting die voortborduurt op bestaand beleid. De eerlijkheid gebied ons te zeggen dat er voor nieuw beleid ook onvoldoende financiële middelen voorhanden zijn. Als fractievoorzitter zou ik dan ook de in 2023 uitgesproken algemene beschouwingen opnieuw voor het voetlicht kunnen brengen. Dat gaan we echter niet doen omdat dit tekort doet aan onze volksvertegenwoordigende rol en aan de taak waar wij in het algemeen belang voor staan.
Onroerende Zaak Belastingen.
Op 4 juli heeft de gemeenteraad de kaders voor de begroting 2024 vastgesteld. Daarin is uitgegaan van een verhoging van de OZB met 10%. Ook heeft het college de vrijheid gekregen om bij eventuele negatieve saldi de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025- 2027 geheel sluitend te maken door het verder verhogen van de inkomsten uit de OZB.

AWB heeft daar niet mee ingestemd omdat onze inwoners aanhoudend minder geld in hun portemonnee overhouden om de boodschappen en vaste lasten te kunnen betalen. Door stijgende geldzorgen zijn onze inwoners in toenemende mate niet meer in staat om volwaardig in onze samenleving mee te doen. Wij hebben nadrukkelijk verzocht om bij tegenvallende financiële middelen de tering naar de nering te zetten door te bezuinigingen op de lopende programma’s en/of door het uitstellen van de uitvoering van voorgenomen projecten. AWB wil dan ook voorkomen dat nog meer inwoners in geldzorgen geraken. De jaarlijkse ongehoorde stijging van de OZB treft niet alleen de huiseigenaren, maar ook de huurders, die de lokale belastingen doorgerekend zien in o.a. de huurprijs.

Het resultaat van de door de raad vastgestelde kaders komt kort gezegd neer op het voorstel om de OZB in 2024 wederom fors te verhogen en wel met 15 %. Ondertussen is ook de landelijke politiek overtuigd van het feit dat een op de vijf burgers moeite heeft met het betalen van de vaste lasten. En dat is in Waalre niet anders. Het woord bestaanszekerheid doemt opeens in alle verkiezingsprogramma’s op. Wij roepen de landelijke partijen in onze gemeenteraad dan ook op “Doe er iets aan” en voorkom dat de positieve effecten van de gelden die, naar we hopen, door het Rijk worden uitgetrokken om geldzorgen te bestrijden lokaal door het verhogen van de OZB teniet worden gedaan. Toon ook jullie sociaal gezicht.

Wij waarschuwen al jaren voor groots en meeslepend nieuw beleid en blijven van mening dat de gemeente haar burgers niet kan blijven plukken. AWB blijft dan ook aandringen op bezuinigingen, en/of daar waar het kan het uitstellen en versoberen van de uitvoering van voorgenomen werkzaamheden. Maar ook op de noodzaak om nog reëler te begroten.

Regionaal beleid.

Bij gebrek aan financiële middelen zullen we keuzes moeten maken, zonder te tornen aan regionaal gemaakte afspraken, zoals onze bijdrage aan “Knoop XL” de herontwikkeling rond het station in Eindhoven. In de hoop dat ook de bereikbaarheid van het station met het openbaar vervoer vanuit Waalre daardoor wordt verbeterd. De herontwikkeling achten we verder van belang voor het verlagen van de druk op de regionale woningmarkt.

Sociaal domein.

Hoewel de uitgaven in het sociaal domein de pan uitreizen blijven we van mening dat diegenen die de zorg echt nodig hebben die ook moeten blijven krijgen. Dat geldt met name ook voor de jeugdzorg. Wat AWB betreft zetten we nog meer in op preventie. Wel willen we veel meer inzicht in de effecten van onze investeringen in het sociaal domein.

Woningbouw.

AWB maakt zich zorgen over de toenemende druk op onze voorzieningen en woningmarkt en ziet reikhalzend uit naar de bouw van veel meer sociale huur en betaalbare koopwoningen voor jongeren, starters en ouderen. Zoals reeds eerder door ons vermeld is de tijd dat de woningbouw als een verdienmodel kan worden gebruikt voorbij. Iedereen heeft recht op huisvesting en de overheid is daarvoor primair verantwoordelijk.
Wij zijn blij met het feit dat ASML gaat helpen met de bouw van betaalbare woningen voor niet eigen medewerkers. De bouwprojecten die ASML steunt moeten minimaal voor 70% uit betaalbare woningen bestaan. Ik breng daarbij in herinnering dat AWB streeft naar 50% en de meerderheid van deze raad genoegen neemt met 30%. Het zou dan ook fijn zijn als ook in Waalre ASML een woningbouwproject zou willen steunen.
In dat kader vindt AWB het dan ook bijzonder jammer dat de bouw van tijdelijke wooneenheden op het Boerenbondterrein, waarvan de plannen met verve zijn gepresenteerd en verdedigd, geen doorgang vindt.
Verder willen wij er nogmaals voor pleiten om sociale huur- en koopwoningen, gelet op de schaarste aan deze woningen, niet voor een bepaalde termijn van bijvoorbeeld 15 jaren, doch voor onbepaalde termijn als sociale huur- en koopwoningen in stand te houden en dat op een afdoende wijze te regelen.
Verder zouden wij graag zien dat anterieure overeenkomsten, die het college sluit voor de vaststelling van een exploitatieplan voor de ontwikkeling van een woningbouwproject worden gesloten onder voorbehoud van wijziging c.q. aanvulling door de gemeenteraad.
Zonneweide Achtereind.
Voorzitter, bij de vaststelling van het ontwikkelperspectief Buitengebied Aalst hebben wij een amendement ingediend om de locatie op het Achtereind ten behoeve van de grootschalige opwek van duurzame (zonne)energie te laten vervallen.

Op grond van ons verkiezingsprogramma is er op het grondgebied van Waalre geen plaats voor locaties voor het grootschalig opwekken van zonne- en windenergie, maar wel voor kleinschalige locaties, mits deze locaties bij onze inwoners op draagvlak kunnen rekenen en deze geen onomkeerbare nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid en leefomgeving van mens en dier en voor de natuur en het landschap.
Wij zijn dan ook bijzonder blij te lezen dat het kabinet nu ingrijpt en tot de conclusie komt dat er nog zo ongelofelijk veel ruimte op daken is, dat het doodzonde is om landbouwgrond te verspillen aan zonnevelden. ”Eerst daken en gevels, dan onbenutte terreinen in bebouwd gebied (bijvoorbeeld parkeerplaatsen of stortplaatsen), dan onbenutte terreinen in landelijk gebied (bijvoorbeeld stroken langs de snelweg), en als laatste pas landbouw- en natuurgronden. Gelet op het vorenstaande lijkt het AWB meer dan gewenst om de voorgenomen aanleg van een zonneweide op het Achtereind opnieuw tegen het licht te houden.
Traverse Noord, Heikantstraat en de Driehoek.
Voor de herinrichting van de Heikantstraat is een krediet van € 4 miljoen benodigd. Wat AWB betreft zouden wij deze herinrichting 10 jaren willen uitstellen en de levensduur door onderhoudswerkzaamheden, conform de aanpak van de Onze Lieve Vrouwe Dijk, willen verlengen. Het benodigde krediet kan daarmee komen te vervallen. De vrijkomende lasten kunnen deels worden ingezet voor het minder verhogen van de OZB en voor het opvullen van mogelijke tekorten op de begrotingen van de komende jaren. Na de termijn van 10 jaren wil AWB de herinrichting van de Heikantstraat tot het hoogst noodzakelijke beperken. Dat betekent o.a. dat de bomen, die het wegprofiel nu al smaller doen lijken en verkeersremmend werken, blijven staan. Het bestaande wegprofiel kan dan worden gehandhaafd. De met deze sobere uitvoering gemoeide kosten zullen aanzienlijk lager zijn dan € 4 miljoen.
Amendementen.
Voorzitter, AWB zou graag zien dat de voorgenomen verhoging van de OZB wordt beperkt tot de inflatiecorrectie van 6% en heeft daarbij gezocht naar ombuigingen die dit in 2024 mogelijk zouden moeten maken. Wij hebben daartoe een vijftal amendementen voorbereid met een gezamenlijke ombuiging van € 388.000,00.
Het betreft de volgende ombuigingen:

 • De geraamde inkomsten toeristenbelasting met € 25.000,00 te verhogen (voordeel
  € 25.000,00);
 • Het eenmalig budget voor het actualiseren van het beheersplan bossen ten bedrage van
  € 34.000,00 door te schuiven naar 2025 of later (voordeel € 34.000,00):
 • Het eenmalig budget voor het opstellen van een nieuw instrumentarium grondbeleid ten bedrage van € 40.000,00 door te schuiven naar 2025 of later (voordeel € 40.000,00);
 • de capaciteitsuitbreiding regio vooralsnog niet invullen (voordeel € 100.000,00) en
 • De financiële ruimte op basis van de septembercirculaire ten bedrage van € 189.000,00 niet toe te voegen/te onttrekken aan de post onvoorzien, doch eveneens in te zetten om de verhoging van de OZB te verminderen (voordeel € 189.000,00);
  Verder dienen wij nog een amendement in, zonder financiële consequenties, tot wijziging van het bepaalde in lid 1 van het voorgenomen concept besluit, waarbij de strekking van het besluit, zoals het hoort, wordt beperkt tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024.

Tenslotte.
Voorzitter, ondanks het feit dat dit college moeite heeft met het jaarlijks sluitend maken van de begroting is Waalre met een bedrag van in totaal ruim € 31 miljoen aan reserves en voorzieningen verre van armlastig en financieel gezien dan ook toekomstbestendig.
Wij zijn dan ook blij met de steun voor ons voorstel om gevolg te geven aan de oproep van zowel de provincie als van de VNG om reëel te begroten en bij gebrek aan inkomsten voor 2026 een niet sluitende begroting aan te bieden. Daarmee duidelijk een signaal af te geven dat door de bezuinigingen van het Rijk de gemeenten er niet meer in slagen om hun begrotingen sluitend te maken. Wat AWB betreft hoeft dit zich niet te beperken tot de begroting 2026, doch zonodig ook voor 2025.
Wij zien uw reactie op onze algemene beschouwingen en op de door ons ingediende amendementen met belangstelling tegemoet.

Waalre, 7 november 2023.
Fractie Aalst Waalre Belang,
Jo Claessen, fractievoorzitter.

2022-2026 Raadsprogramma

Raadsbreedakkoord, raadsprogramma of toch een coalitieakkoord.

Op 12 juli heeft de gemeenteraad het raadsprogramma 2022-2026 vastgesteld. Aalst Waalre Belang heeft het raadsprogramma geduid als een coalitieakkoord en aangegeven zich hierin als partij onvoldoende te herkennen. En wel om de volgende redenen.

In de inleiding van het voorliggende raadsprogramma staat dat vijf van de zeven partijen een grote gemeenschappelijke visie delen voor de komende bestuursperiode. Dit als variant op wat in het eindverslag van de informateur staat te lezen te weten: omdat bij deze partijen de meeste overlap is gebleken in voorkeur voor elkaar, die hun basis vindt in vertrouwen om zowel inhoudelijk als wat betreft de vorming van het college tot resultaat te kunnen komen. Daarmee was de nieuwe coalitie geformaliseerd en waren de onderlinge verhoudingen tussen coalitie en oppositie bevestigd.

Het vorenstaande is nogmaals benadrukt door het feit, dat het alleen aan de schrijvende partijen is voorbehouden om kandidaten voor het wethouderschap aan te dragen. Het heeft ons dan ook ten zeerste verbaasd hoe snel de voor de verkiezingen geuite lofzang over de onderlinge samenwerking  in de raad na de verkiezingen is vergeten. 

Ook heet het raadsbreed akkoord geen raadsbreed akkoord meer maar raadsprogramma. Dit raadsprogramma is echter niet meer en niet minder dan een coalitieakkoord. Schenk wat ons betreft dan ook klare wijn en noem het ook zo .

Inhoudelijk hebben de schrijvende partijen enerzijds veel water bij de wijn gedaan en daarmee de kool en de geit gespaard. Anderzijds biedt de inhoud veel ruimte, ook voor AWB, voor de nadere invulling en uitwerking van het akkoord. 

Wat AWB betreft hebben wij aangegeven ons te herkennen in de aandacht voor burgerparticipatie, voor vroegsignalering binnen het sociaal domein en het in beeld brengen van verborgen armoede en stapeling van schulden, voor het abonnementstarief, voor alternatieve bestemmingen voor stoppende boeren en voor het terughoudend verhogen van de lokale lasten. Punten waarop wij veel hebben gehamerd en zullen blijven hameren.

Daarmee in tegenstelling is ons inziens de instemming met een mogelijk voorstel van het college om met ingang van 2023 de OZB jaarlijks met stappen tussen de 5 en 10 % extra te verhogen om een mogelijk, doch niet realistisch, tekort in 2026 te kunnen dekken. 

Op punten, zoals het percentage voor de bouw van woningen, zowel huur als koop  in de sociale sector, voor locaties voor het grootschalig opwekken van energie en het verder reduceren van afval is het programma volstrekt niet in lijn met onze standpunten. Ook de afwijzing van een tweede oost-west verbinding is niet toekomstbestendig. De fractie denkt dat de noodzaak van deze tweede oost-west verbinding zich veel eerden zal doen voelen dan thans wordt vermoed. 

Kortom AWB herkent zich per saldo onvoldoende in het voorliggende akkoord en heeft de opstellers in overweging gegeven om dit coalitieakkoord niet door de raad te laten vaststellen maar voor kennisgeving te laten aannemen.

AWB heeft aangegeven de samenwerking met alle fracties onverkort te blijven zoeken en constructief mee te werken aan de uitvoering van het coalitieakkoord, voorzover dat niet strijdig is met onze visie op de samenleving en het welbevinden van onze burgers. Raadsvoorstellen, afkomstig van welk college dan ook, die in het belang zijn van Waalre en van haar inwoners hebben wij altijd gesteund. Wij zullen daarbij  het eigen verkiezingsprogramma, waaraan wij geen water hebben hoeven toevoegen, als leidraad en uitgangspunt hanteren.

Wij hebben de samenwerkende partijen en onszelf daarbij veel succes gewenst.

En wat AWB betreft “Goede wijn behoeft geen krans” . 

Jo Claessen, AWB

2023 Kaders begroting vastgesteld

Dinsdag 12 juli 2022 heeft de gemeenteraad de kaders voor het opstellen van de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 vastgesteld. AWB heeft daarbij aangegeven dat het desbetreffende voorstel door de positieve effecten van de meicirculaire geheel is achterhaald. AWB heeft daarbij het volgende overwogen.

Nu de effecten van de meicirculaire en van het coalitieprogramma op de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 zijn doorgerekend blijkt voor de zoveelste maal dat Waalre er financieel gezien de komende jaren veel beter voorstaat dan door het college is aangegeven. En dan moeten de resultaten van de septembercirculaire nog volgen.

De positieve effecten van de meicirculaire resulteren, nadat de kosten van alle in bijlage 1 vermelde noodzakelijke en gewenste opgaven zijn meegenomen, in positieve begrotingssaldi in de jaren 2023 tot en met 2025 van respectievelijk € 268.818,00,

€ 985.825,00 en € 1.427.358,00;

Voor 2026 (ravijnjaar) wordt een neerwaartse bijstelling verwacht. Om dit tekort te dekken stelt u voor om de OZB vanaf 2023 extra te verhogen. Wij vinden het speculatief om nu al rekening te houden met een mogelijk tekort in 2026 van € 1.230.508,00. Nu al valt te voorspellen dat wanneer deze korting zou worden doorgevoerd er zich in gemeenteland een financiële ramp gaat voltrekken. Dat gaat dan ook niet gebeuren.

Bovendien hebben de gemeenten op het VNG congres bij monde van hun voorzitter aan de  minister van Binnenlandse Zaken laten weten dat zij nu, onmiddellijk duidelijkheid willen over de hoogte van het gemeentefonds na 2025. De minister liet weten te werken aan een nieuw financieringsstelsel voor de decentrale overheden dat in 2026 moet ingaan. En scherp voor ogen te hebben dat de gemeenten op Prinsjesdag in september duidelijkheid willen hebben over de financiële toekomst na 2025.

Laten we ons dan ook weer niet onnodig druk maken over ongelegde eieren en de ontwikkelingen afwachten. Wij achten het gelet op het vorenstaande prematuur en onnodig om nu al het college als kader mee te geven de OZB extra te verhogen om een mogelijke neerwaartse bijstelling in 2026 te kunnen opvangen.

Het voorliggende voorstel betreft ondanks het vorenstaande een vrijbrief voor het college om de OZB de komende jaren ongelimiteerd te laten stijgen. AWB vindt dit, onnodig, ongewenst en ongepast. Reeds bij de behandeling van de begroting 2022, waarbij het college ook voorstelde om de OZB met 12% te verhogen  hebben wij hier tegen geageerd. De gemeente die als overheid het dichtste bij de burgers staat dient er alles aan te doen om de koopkracht van de burgers, die door de huidige energiecrisis en de daarmee gepaard gaande prijsstijgingen zwaar onder druk staat, op peil te houden. De vaste lasten nekken nu zelfs onze burgers met een middeninkomen.

Het coalitieakkoord vermeld enerzijds:  Het verhogen van de lokale lasten zetten we terughoudend in en alleen in het geval dat nut en noodzaak duidelijk zijn. Voor 2023 tot en met 2025 is de noodzaak daartoe duidelijk niet aanwezig. En voor 2026 is dit zeer onwaarschijnlijk. Verder vermeld het akkoord: We zetten in op oplossingen ter voorkoming van schulden, waaronder vroegsignalering, en van stapeling van schulden. Door de gemeentelijke belastingen niet dan wel niet extra te verhogen kan hiermee een begin worden gemaakt en blijft het niet bij goede bedoelingen, maar wordt de daad bij het woord gevoegd.   

Wij  kunnen ons ook niet vinden in het uitgangspunt om geen bezuinigingen door te voeren op de lopende programma’s. 

Uit de lijst van noodzakelijke opgaven 2023 blijkt dat

€ 679.000,– benodigd is voor de uitbreiding van de organisatie met coördinatoren. Wij gaan met deze uitbreiding akkoord indien in plaats van coördinatoren uitvoerende beleidsmedewerkers worden aangezocht en de kosten voor de externe inhuur van medewerkers verhoudingsgewijze worden verminderd. Met een stijging van de rioolheffing in 2023 met € 28,00 gaan wij niet akkoord. Te meer omdat bij de bespreking van het Programma Water, riolering en klimaat op 14 juni ll. als optie de keuze is genoemd voor een geleidelijke stijging van de lasten van € 200,00 naar € 400,00 van 2024 tot 2080.

Met de overige met “noodzakelijk aangeduide opgaven” gaan wij akkoord, Niet akkoord gaan wij met de anders dan met “noodzakelijk aangeduide  opgaven”. Dus ook niet met de externe ondersteuning van Boa’s. De noodzaak daarvan vinden wij onvoldoende aangetoond. De extra kosten voor klimaatadaptatie en biodiversiteit zijn ons inziens al meegenomen in het programma water, riolering en klimaat.

Uw voorstel om in te stemmen met het uitgangspunt om een eventueel negatief saldo in de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 100% sluitend te maken door het extra verhogen van de inkomsten uit de OZB is door de positieve effecten van de meicirculaire geheel achterhaald.

AWB vindt het dan ook onacceptabel en onnodig om aan het extra verhogen van de gemeentelijke belastingen, conform het voorstel mee te werken. Met als gevolg dat daarmee impliciet de toenemende armoede, niet alleen financieel maar ook sociaal gezien, van onze burgers wordt bevorderd.

Wij hebben dan ook een amendement ingediend om de kaders aan het vorenstaande aan te passen. Het amendement is met 13 stemmen tegen en 3 stemmen voor verworpen.

Waalre, 12 juli 2022.

Jo Claessen. Fractievoorzitter Aalst Waalre Belang.

Reactie 3 – crisis

P E R S B E R I C H T

Verrast en geheel onverwacht heeft de fractie Aalst Waalre Belang kennis genomen van de mededeling van burgemeester Jan Brenninkmeijer dat hij niet meer  voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen. Waalre verliest met het vertrek van Jan een bij de burgers zeer geliefde burgervader. 

Het is de taak van de Commissaris van de Koning om het ambt van burgemeester te beschermen. Binnen de uitvoering van die taak kan het niet zo zijn dat het beeld ontstaat dat wethouders een burgemeester kunnen wegsturen. 

Het was dan ook onvermijdelijk dat de wethouders een dag later de eer aan zichzelf hielden en besloten gezamenlijk terug te treden. Daarbij speelde uiteraard ook een grote rol het feit dat de wethouders het werken onmogelijk is gemaakt door een nietsontziende oppositie.

Met als gevolg dat een bestuurscrisis is uitgedraaid op een bestuurlijk, in sterkte toenemende, alles vernietigende storm. De wethouders mogen echter met opgeheven hoofd en met trots terugkijken op hetgeen er in deze lopende raadsperiode in Waalre is gerealiseerd en in uitvoering is. Het is bijzonder triest dat zij hiervan de vruchten niet meer mogen plukken en dat aan anderen moeten overlaten.

Nog nooit is er in Waalre zoveel tegelijk aangepakt en in uitvoering gebracht. En dat alles binnen een nog steeds structureel sluitende begroting. Wie door de gemeente loopt, fietst of rijdt kan zich hier zelf van overtuigen. Ook binnen het sociaal domein is er hard gewerkt aan het welzijn en welbevinden van onze inwoners met veel aandacht voor de zwakkeren in onze samenleving en voor de jeugd met de nadruk op preventie. Maar ook met oog voor kostenbeheersing, zonder afbreuk te doen aan de bereikbaarheid en kwaliteit van de zorg voor diegenen die deze echt nodig hebben. 

Betrokkenen wisten te binden en op een goede wijze invulling te geven aan het uitdragen van de Waalrese belangen in en buiten de gemeente. In het bijzonder spreekt Aalst Waalre Belang haar dank uit aan de wethouders mevrouw Lianne Smit-Volkers en de heer Arno Uijlenhoet die in de afgelopen jaren onze partij hebben vertegenwoordigd in het college en de gemeenteraad en met verve in samenwerking met onze inwoners uitvoering hebben gegeven aan het Waalres Akkoord.

Het doet AWB bijzonder veel pijn dat er een onomkeerbare situatie is ontstaan die alleen  maar verliezers kent. Ook al denkt de oppositie daar wellicht anders over.

Wij willen de wethouders op voorhand bedanken voor het feit dat zij in het belang van Waalre vooralsnog beschikbaar blijven om de lopende zaken te regelen totdat in hun opvolging is voorzien.

Tenslotte heeft het ons, los van het vorenstaande, ten zeerste verbaasd dat deze ontwikkelingen zich in dit tempo hebben voorgedaan voordat het onderzoek, waarom de raad in haar vergadering van 24 augustus jl. heeft gevraagd en dat door burgemeester Jan Boelhouwer wordt uitgevoerd, is afgerond en de resultaten daarvan bekend waren.

Kortom, de raad zal zich moeten herpakken. Wij, Aalst Waalre Belang, zal zich sterk blijven maken voor de Waalrese gemeenschap door op een constructieve wijze de samenwerking te blijven zoeken met de burgers, verenigingen en andere constructieve fracties binnen de gemeenteraad.

Waalre, 3 oktober 2020.

Fractie Aalst Waalre Belang.

Sandra Groeneveld;

Erwin Rutten;

Pieter Donders;

Pieter van Deursen en

Jo Claessen.

Reactie 2 – crisis

Reactie Aalst Waalre Belang  op de ontstane bestuurscrisis.

Nadat de wethouders op 10 juli het vertrouwen in het handelen van de burgemeester hadden opgezegd, hebben zowel de burgemeester als de wethouders om hun moverende redenen de gemeenteraad daarvan niet in kennis gesteld. Dit is hen alle vijf aan te rekenen. De door de raad aanvaarde motie van afkeuring had ons inziens dan ook niet alleen aan het adres van de wethouders gericht moeten zijn. De wethouders hebben op 29 juli de vertrouwenscommissie op de hoogte gesteld. Op hetgeen er in de vertrouwenscommissie wordt gedeeld rust geheimhouding. Indien die geheimhouding wordt geschonden kan er een strafrechtelijk onderzoek volgen. Het lekken uit de vertrouwenscommissie, die advies moet uitbrengen aan de gemeenteraad en aan de Commissaris van de Koning over de herbenoeming van de burgemeester, wordt aangemerkt als een misdrijf. Duidelijk is dat de wethouders de mededeling over het opzeggen van het vertrouwen niet hadden mogen droppen in de vertrouwenscommissie. Dat had in de gemeenteraad moeten plaatsvinden. Wat de wethouders siert is het feit dat zij ondanks de druk van de oppositie om dat wel te doen, de geheimhouding die op de mededeling in de vertrouwenscommissie rust, niet hebben willen schenden. 

De conclusie dat daardoor het deel van de raadsleden dat in de vertrouwenscommissie zit op dit moment meer informatie heeft dan de raadsleden die niet in de vertrouwenscommissie zitten is juist. Maar dat geldt voor alle informatie die in de vertrouwenscommissie wordt gedeeld.

Nadat in de media wordt gesteld dat het merendeel van de raadsleden behorende tot de oppositie van mening is dat de burgemeester niet kan aanblijven, laten inwoners van Waalre horen hierover toch anders te denken. De geschrokken “oppositie” vreest het verlies van kiezers, sluit daarop de gelederen en richt vervolgens alle pijlen alleen op de wethouders.

Wat ons in dezen steekt is het feit dat de oppositie met D66 voorop deze crisis aangrijpt om deze coalitie van AWB, VVD en CDA in diskrediet te brengen. Met naar het ons laat aanzien als doel deze coalitie te laten vallen en om alsnog te kunnen plaats nemen op het door hen zo verguisde “pluche”. Deze crisis is schadelijk voor Waalre, doch laat onverlet dat er in Waalre door dit college hard wordt gewerkt. Iedereen kan zien dat er op diverse plekken in de gemeente wordt gebouwd, wegen worden vernieuwd, achterstallig onderhoud in de openbare ruimte wordt aangepakt, het sluipverkeer wordt geweerd, de financiën op orde zijn en dat er binnen het sociaal domein veel aandacht is voor de jeugd en de kwetsbaren  in onze samenleving ook in deze corona crisis.

Enige zelfreflectie van alle bij deze crisis betrokken partijen lijkt ons op de plaats.

Tenslotte ons antwoord op de vraag van D66: Wethouders waar wacht u op is dan ook: Wat AWB betreft NIET OP D66, maar op de uitkomst van het door de raad unaniem gevraagd onderzoek van (wnd.)burgemeester Jan Boelhouwer. Het nu al trekken van conclusies door wie dan ook en daarmee vooruitlopen op de resultaten van het lopende onderzoek vinden wij ongepast en voorbarig. 

 De fractie Aalst Waalre Belang;

 • Sandra Groeneveld,
 • Erwin Rutten,
 • Pieter Donders,
 • Pieter van Deursen
 • Jo Claessen.