Traverse-zuid

In aansluiting op de beantwoording van eerder gestelde raadsvragen over het verkeer op de Traverse-zuid (Heikantstraat-Wollenbergstraat) hebben wij (aanvullende)vragen.

Op 22 mei 2012 heeft de gemeenteraad bijgaande motie aangenomen. Daarin wordt het college opgeroepen om in de uitwerking van het Gebiedsakkoord te zorgen dat:

  • het instellen van een maximum snelheid van 30 km/h geldt voor zowel de Eindhovenseweg als de Traverse (Heikantstraat/Wollenbergstraat/Bergstraat/Onze Lieve Vrouwe Dijk), beide voor zover gelegen binnen de bebouwde kom;
  • het instellen van een vrachtwagenverbod geldt voor zowel de Eindhovenseweg als de Traverse (Heikantstraat/Wollenbergstraat/Bergstraat/Onze Lieve Vrouwe Dijk), beide voor zover gelegen binnen de bebouwde kom.

Bij de besprekingen over de keuze van verharding van de Traverse-zuid hebben wij hieraan gerefereerd en aanvankelijk gesteld dat een verharding met stille klinkers niet noodzakelijk zou zijn omdat er een maximale snelheid van 30 km en een vrachtwagenverbod zou worden ingesteld. het instellen van een vrachtwagenverbod geldt voor zowel de Eindhovenseweg als de Traverse (Heikantstraat/Wollenbergstraat/Bergstraat/Onze Lieve Vrouwe Dijk), beide voor zover gelegen binnen de bebouwde kom. Noch het college noch de overige fracties in de raad hebben hierop gereageerd  c.q. dit tegengesproken. Wij mochten dan ook verwachten dat aan de motie uitvoering werd gegeven. Het heeft ons ten zeerste verbaasd dat dit nu niet het geval is. Met als ongewenst resultaat dat er te hard wordt gereden en de weg onverminderd frequent door het vrachtverkeer wordt gebruikt als doorgaande route van en naar Veldhoven.

Bovendien blijkt dat de grote vrachtwagens met oplegger moeite hebben met het nemen van de bajonetaansluiting op de Willibrorduslaan en deze mijden door eerder linksaf te slaan naar de Gildestraat. Met als gevolg dat de bewoners van de Gildestraat nu ‘s-morgens hun bed uit trillen.

Wij hebben gelet op het vorenstaande de volgende vragen:

  • Waarom is er geen uitvoering gegeven aan de motie van de raad van 22 mei 2012;
  • Bent u bereid om alsnog uitvoering te geven aan de motie, zo niet welke concrete maatregelen en op welke termijn gaat u treffen om aan de klachten van de aanwonenden van de Traverse-zuid tegemoet te komen;
  • Bent u  bekend met de verkeersoverlast die de bewoners van de Gildestraat ondervinden van het afbuigende vrachtverkeer;
  • Zo ja bent u met de bewoners van de Gildestraat “on speaking terms” over hun klachten;
  • Bent u bereid om aan de klachten van de bewoners van de Gildestraat tegemoet te komen door het instellen van eenrichtingsverkeer op de Gildestraat, danwel anderszins de Gildestraat af te sluiten voor het afbuigend (vracht)verkeer vanaf de Wollenbergstraat;
  • Zo niet op welke andere, voor de bewoners van de Gildestraat acceptabele, wijze gaat u aan hun klachten tegemoet komen.

Deze vragen zijn gesteld op grond van het bepaalde in artikel 39 van het Reglement van orde voor de gemeenteraad.