Ouderen

Geachte dames en heren,

Ik ben Jo Claessen, fractievoorzitter en lijsttrekker van Aalst Waalre Belang.

Wat AWB voor de ouderen wil, willen u en ik ook.

Wij willen gezond oud worden. Helaas is dat niet voor iedereen weggelegd. De ouderdom komt maar al te vaak met gebreken. En we worden steeds ouder.

Eerlijk gezegd wordt ik, gelet op de verhalen over de zorg, wel eens bang om ouder te worden. Van ouderen wordt verwacht dat zij, zo nodig met de inzet van thuiszorg en mantelzorg zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Voor diegenen die dat willen en kunnen dient er nabij de voorzieningen passende woonruimte beschikbaar te zijn met ondersteuning van domotica. Ouderen die niet meer zelfstandig kunnen of willen wonen willen wij een waardige oude dag garanderen. Wij zetten in op het behoud van verpleeghuizen in de kernen Aalst en Waalre met voldoende capaciteit en wij willen vroegtijdig hulp en ondersteuning bieden in die situaties waarin mantelzorg leidt tot overbelasting. De inzet van het eigen netwerk bij de vraag om hulp en ondersteuning, staat bij AWB niet voorop. Wij willen zorg op maat, waarbij  de mens voorop dient te staan en niet de regels. Bij het voldoen aan de zorgvraag zullen we dan ook, om ouderen die hulp te kunnen bieden die ze werkelijk nodig hebben, buiten de lijntjes moeten durven kleuren. Concreet.

Eerder hebben de seniorenverenigingen en de seniorenraad bij ons gepleit voor een actief seniorenbeleid en een lijst van speerpunten overhandigd. Die lijst gaat bij AWB als checklist dienen bij het opstellen en de behandeling van alle raadsvoorstellen die een raakvlak hebben met het seniorenbeleid. AWB wenst mij en u een fijne oude dag toe.

Moge het u allen bijzonder goed gaan.

Jo Claessen

Secretaris en fractievoorzitter Aalst-Waalre Belang

 

 

Programma

Programma AWB 2018-2022.

Aalst-Waalre Belang, Echt Lokaal

Aalst Waalre Belang is een lokale partij, in 2010 ontstaan uit de twee lokale partijen Gemeente Belangen ’74 en Aalst-Waalre Belang. Met de gedachte dat beide partijen hetzelfde voorstaan en dat je samen sterker staat, is besloten tot een fusie.

Omdat vandaag de nationale overheid enerzijds taken overdraagt aan Europa en anderzijds aan de lokale overheden, kan een lokale partij meer impact hebben. AWB beseft dat Waalre niet alleen in de Regio staat, maar moet samenwerken op allerlei gebied. In de dienstverlening aan de burgers moeten die ervaren dat hun overheid dichtbij staat en dat de sociale verbanden van de Waalrese gemeenschap gekoesterd worden. De juridische elementen van “zelfstandigheid” zijn daarmee minder belangrijk.

Door de decentralisaties in met name het sociale domein, moet vooral ook een lokale partij een visie hebben op die problematiek. De samenstelling van de kieslijst is afgestemd op nieuwe uitdagingen.

DE OVERHEID EN HAAR BURGERS.

Ook in Aalst-Waalre zijn er burgers boos op hun overheid of vertrouwen die niet. De gas-kwestie “Groningen” laat goed zien hoe zo’n houding ontstaat. De vergelijking gaat (wellicht) mank, maar toch liggen daar dezelfde oorzaken aan ten grondslag.

AWB wil dat de burger weer centraal komt te staan, niet zozeer als klant maar als participerend burger. Daartoe moeten de grenzen van wet- en regelgeving  worden opgezocht. Wij willen bereiken dat de overheid weer kan laten zien van haar burgers te houden (ombudsman Van Zutphen 12-01-18).

AWB gaat externe consultants maximaal weren en haalt daarvoor in de plaats de deskundigheid van de eigen burgers in huis.

Burgers zijn goed in staat problemen en wensen te definiëren en daarvoor oplossingen aan te dragen. Burgers moeten op die manier vroegtijdig kunnen participeren en ook effectief bijdragen aan plan en eindresultaat. Waar burgers vertrouwen ervaren zal grotere betrokkenheid en een breder draagvlak ontstaan. Democratie is meer dan de helft plus één. Wanneer de burger aan zet is, zwijgt de bestuurder.

WAT WIL AALST WAALRE BELANG CONCREET.

Uitwerking van onze ideeën voor de periode 2018-2022 in de volgende 10 punten.

 1. Behoud van het dorpse karakter van de kernen Aalst en Waalre.

De kernen Waalre en (in iets mindere mate) Aalst hebben een dorpskarakter, dat kan worden gezien als de charme van de kleine schaal. Dit komt tot uiting in o.a. de soort van de bebouwing, het verenigingsleven, de mentaliteit en de gemoedelijke sfeer. Dit dorpse karakter van de kernen moeten we koesteren.

 1. De lokale samenleving, betrokken blijven en meedoen.

De gemeente Waalre kent een rijk verenigingsleven met een grote betrokkenheid en inzet van vrijwilligers. Door het ondersteunen en faciliteren van het verenigingsleven en het waarderen van alle vrijwilligers, moet het verenigingsleven en daarmee de sociale cohesie behouden blijven. Gemeenschapshuizen maar ook de horeca in de wijken spelen in dezen een grote rol. Het is van belang dat de gemeenschapshuizen, en de multifunctionele accommodatie bij het gemeentehuis, elkaar niet (op tarieven) beconcurreren.

 1. Duurzaamheid: verbeter de wereld, begin lokaal.

Bij alle gemeentelijke en regionale opgaven wordt gestreefd naar een duurzame balans tussen sociale- (People), ecologische- (Planet) en economische doelen (Profit). Het woon- en leefklimaat is daarbij uitgangspunt. De plannen voor de realisering van zonneparken zal AWB van harte ondersteunen, mits goed doordacht. Verduurzaming van de bestaande bouw krijgt prioriteit. Burgerinitiatieven op het gebied van duurzaamheid krijgen ruim baan. Wij zijn echter tegen het uitrollen van de afvalinzameling met de afvalfiets over de hele gemeente en zullen wanneer het voorstel wordt aangenomen, het besluit terugdraaien. Daarnaast profileert Waalre zich als groene woongemeente met de slogan “Waalre Groenfontein” en wordt veelvuldig genoemd als een van de veiligste en meest leefbare woongemeenten van Nederland. Aalst Waalre Belang streeft er naar deze naam hoog te houden.

 

 1. Verkeer en mobiliteit.

Om de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente te waarborgen is het nodig om het sluipverkeer te reguleren. Daarvoor is de aanleg van een tweede oost-westverbinding, het instellen van 30 km-zones en het weren van het doorgaande vrachtverkeer op de Eindhovenseweg en op de Traverse meer dan noodzakelijk ook in verband met fijnstofgevaar. Een tweede oost-westverbinding is bovendien van belang bij calamiteiten waarbij geen gebruik kan worden gemaakt van de enige oost-westverbinding via de Willibrorduslaan. Wij willen geen toename van het verkeer op de Willibrorduslaan. Binnen mobiliteit streven wij naar laagdrempelig en betaalbaar openbaar vervoer van, in en naar de gemeente Waalre.

 1. Jongeren- en seniorenbeleid.

Bejaarden- en verzorgingstehuizen kennen we niet meer. Van ouderen wordt verwacht dat zij, zo nodig met de inzet van thuiszorg en mantelzorgers, zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dit is zeker niet voor iedereen weggelegd. Voor diegenen die dat wel willen en kunnen, dient er nabij de voorzieningen passende woonruimte beschikbaar te zijn, eventueel met ondersteuning van domotica. Ouderen, die niet meer zelfstandig kunnen  wonen, willen wij een waardige en veilige oude dag garanderen. Wij zetten in op het behoud van verpleeghuizen in de kerkdorpen Aalst en Waalre en wij willen dat vroegtijdig hulp en ondersteuning geboden wordt in die situaties waarin mantelzorg leidt tot overbelasting. De inzet van het “eigen netwerk” zal niet voorop staan.

Jongeren verdienen bij ons ook de nodige aandacht, want zij zullen onze toekomst vormgeven. De vijf “jongerenpijlers”: participatie, zorg, gezondheid, onderwijs en vrije tijd, verdienen maximale aandacht. En dan niet alleen voor, maar vooral mét de jongeren.

 1. Verantwoord voorzieningen niveau.

Aalst Waalre Belang zet zich in voor een verantwoord voorzieningenniveau op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, winkelaanbod, sport, ontspanning en recreatie. Hiervoor moet  ook ruimte zijn en blijven op wijkniveau. Zo zijn wij tegen het besluit van de gemeenteraad om ’t Hazzo te slopen. Sloop, voor het einde van de levensduur, betekent onnodig kapitaalverlies. Onze insteek is multifunctioneel hergebruik van ’t Hazzo.  Ook willen wij het Klooster open houden en dat mag wat kosten.

 1. Werkgelegenheid.

Hoewel Waalre in hoofdzaak een woon- en leef gemeente is en geen industriële gemeente  is er een rijk aanbod aan werkgelegenheid, zowel in de dienstverlenende sector als in de maakindustrie. Het is zaak om de vestiging van bedrijven te stimuleren en de huidige werkgelegenheid te behouden. Milieuvriendelijke commerciële activiteiten bieden wij een aantrekkelijk vestigingsklimaat aan. Ter verbetering van het vestigingsklimaat zijn wij voor het upgraden van het bedrijfsterrein “De Voldijn” en de winkelcentra. Winkelcentrum Den Hof blijft wat ons betreft autovrij.

Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten ook volwaardig mee kunnen doen in onze samenleving. Dit kan alleen met voldoende inkomen, rust en bestaanszekerheid. Alle initiatieven die dit mogelijk maken zal AWB stimuleren en faciliteren. Ook nieuw op te richten coöperaties zullen wij omarmen.

 1. Zelfstandigheid van de gemeente Waalre in relatie tot de regio Eindhoven.

Wij staan voor de zelfstandigheid van onze gemeente, maar niet ten koste van alles.

Wij willen een financieel gezonde gemeente, maar vooral een gemeente waar het met behoud van de voorzieningen goed wonen, werken en recreëren is. Kortom wij komen op voor de belangen van de inwoners van onze gemeente. Daar waar nodig zoeken wij de samenwerking met de Metropoolregio Eindhoven en met de gemeenten in het binnen de Metropoolregio gelegen stedelijk gebied. Hoe dan ook willen wij dat Waalre zelf baas blijft in de relatie met haar burgers.

 1. Ergernissen en overlast

Meldingen van ergernissen en ongemakken van burgers over bijvoorbeeld plaagdieren, openbare groenvoorziening, verkeersveiligheid, zendmasten, geluidshinder, wateroverlast en openbare orde moeten serieus worden genomen. Wij luisteren naar u !  Spreek ons aan of neem contact met ons op, via het contactformulier op onze website www.aalstwaalrebelang.nl, en geef aan waar uw ergernis of overlast zit. Wij halen hier vervolgens de topics uit die passen bij ons beleid en waar we ons hart voor gaan maken. Laat u horen !

 1. In vertrouwen omzien naar elkaar.

AWB staat een gemeente voor die haar inwoners niet zozeer als klant maar nog meer als participerend burger bejegent. Burgers die hun eigen situatie of die van hun straat, buurt of dorp willen verbeteren kunnen op de medewerking van AWB rekenen.

AWB streeft ernaar dat de uitvoerende professionals in samenwerking met de burgers, maatwerk leveren. Vooral in het sociale domein is dit van belang. Daarbij zal niet geschroomd worden om de grenzen van de wet- en regelgeving op te zoeken. Uitgangspunt bij alles is dat de overheid haar burgers serieus neemt en vertrouwt.

 

Waalre, 17 Januari 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kieslijst verkiezingen ’18

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen.

Aalst Waalre Belang heeft in de algemene ledenvergadering van 13-11-2017 de kieslijst vastgesteld voor deze gemeenteraadsverkiezingen. De lijst wordt aangevoerd door Jo Claessen en bestaat voor de rest uit een gemêleerd gezelschap met een goed verdeelde herkomst uit zowel Aalst als Waalre.  Onder het menukopje AWB: wie,wat, waar kunt u meer informatie vinden over de individuele personen.

Kieslijst Gemeenteraadsverkiezingen 2018

 1. Jo Claessen
 2. Sandra Groeneveld
 3. Pieter Donders
 4. Erwin Rutten
 5. Pieter van Deursen
 6. Joop Postema
 7. Hans van der Horst
 8. Henry Karsmakers
 9. Cécile Lang
 10. Frans Verbunt
 11. Bart Bruijnen
 12. Paul Jurecska

 

Behandeling begroting 2018

Centraal bij de begrotingsbehandeling stond de grote ambitie van het college in het laatste jaar van deze raadsperiode en de daarvoor ontoereikende financiële middelen. In plaats van de tering naar de nering te zetten werd voorgesteld om de OZB extra te verhogen met 2,5%. Voor AWB was dat niet acceptabel te meer omdat met name de inwoners met een klein inkomen en/of pensioen, naast de verhoging van de tarieven afvalstoffenheffing met 6 % en een stijging van de rioolheffing tot € 198,- daardoor in hun portemonnee worden geraakt. In eerste termijn had het college aangegeven er geen bezwaar tegen te hebben als de onderhoudskosten voor de N69 werden opgeschoven, de kosten voor de Omgevingswet werden getemporiseerd en ook met de kosten voor de herinrichting van Den Hof werd geschoven. Dit bleek in tweede termijn echter geen toezegging te zijn. Voor AWB moest de extra verhoging van de OZB van tafel. Als alternatief is vanuit de raad voorgesteld om het tarief van de Toeristenbelasting te verhogen van € 1,50 per persoon per nacht naar € 3,50. Uiteindelijk heeft de meerderheid van de raad de toeristenbelasting verhoogd en de extra verhoging van de OZB teruggebracht tot 0,5%.  Aanleiding voor AWB om tegen de begroting te stemmen. Ook hebben wij tegen de motie gestemd om clubs en verenigingen eenmaal per jaar gratis gebruik te laten maken van de zaal in het nieuwe gemeentehuis. Te meer omdat deze motie betekent dat op prijs door de gemeente wordt geconcurreerd met Het Klooster, De Pracht en ’t Hazzo, hetgeen wij niet acceptabel vinden. Moties van de coalitie met betrekking tot de stimulering van het gebruik van het Jeugdfonds en met betrekking tot de kosten voor de invoering van de Omgevingswet hebben op onze steun mogen rekenen.

Jo Claessen, fractievoorzitter Aalst Waalre Belang.

15-11-2017