Programma

Programma AWB 2018-2022.

Aalst-Waalre Belang, Echt Lokaal

Aalst Waalre Belang is een lokale partij, in 2010 ontstaan uit de twee lokale partijen Gemeente Belangen ’74 en Aalst-Waalre Belang. Met de gedachte dat beide partijen hetzelfde voorstaan en dat je samen sterker staat, is besloten tot een fusie.

Omdat vandaag de nationale overheid enerzijds taken overdraagt aan Europa en anderzijds aan de lokale overheden, kan een lokale partij meer impact hebben. AWB beseft dat Waalre niet alleen in de Regio staat, maar moet samenwerken op allerlei gebied. In de dienstverlening aan de burgers moeten die ervaren dat hun overheid dichtbij staat en dat de sociale verbanden van de Waalrese gemeenschap gekoesterd worden. De juridische elementen van “zelfstandigheid” zijn daarmee minder belangrijk.

Door de decentralisaties in met name het sociale domein, moet vooral ook een lokale partij een visie hebben op die problematiek. De samenstelling van de kieslijst is afgestemd op nieuwe uitdagingen.

DE OVERHEID EN HAAR BURGERS.

Ook in Aalst-Waalre zijn er burgers boos op hun overheid of vertrouwen die niet. De gas-kwestie “Groningen” laat goed zien hoe zo’n houding ontstaat. De vergelijking gaat (wellicht) mank, maar toch liggen daar dezelfde oorzaken aan ten grondslag.

AWB wil dat de burger weer centraal komt te staan, niet zozeer als klant maar als participerend burger. Daartoe moeten de grenzen van wet- en regelgeving  worden opgezocht. Wij willen bereiken dat de overheid weer kan laten zien van haar burgers te houden (ombudsman Van Zutphen 12-01-18).

AWB gaat externe consultants maximaal weren en haalt daarvoor in de plaats de deskundigheid van de eigen burgers in huis.

Burgers zijn goed in staat problemen en wensen te definiëren en daarvoor oplossingen aan te dragen. Burgers moeten op die manier vroegtijdig kunnen participeren en ook effectief bijdragen aan plan en eindresultaat. Waar burgers vertrouwen ervaren zal grotere betrokkenheid en een breder draagvlak ontstaan. Democratie is meer dan de helft plus één. Wanneer de burger aan zet is, zwijgt de bestuurder.

WAT WIL AALST WAALRE BELANG CONCREET.

Uitwerking van onze ideeën voor de periode 2018-2022 in de volgende 10 punten.

  1. Behoud van het dorpse karakter van de kernen Aalst en Waalre.

De kernen Waalre en (in iets mindere mate) Aalst hebben een dorpskarakter, dat kan worden gezien als de charme van de kleine schaal. Dit komt tot uiting in o.a. de soort van de bebouwing, het verenigingsleven, de mentaliteit en de gemoedelijke sfeer. Dit dorpse karakter van de kernen moeten we koesteren.

  1. De lokale samenleving, betrokken blijven en meedoen.

De gemeente Waalre kent een rijk verenigingsleven met een grote betrokkenheid en inzet van vrijwilligers. Door het ondersteunen en faciliteren van het verenigingsleven en het waarderen van alle vrijwilligers, moet het verenigingsleven en daarmee de sociale cohesie behouden blijven. Gemeenschapshuizen maar ook de horeca in de wijken spelen in dezen een grote rol. Het is van belang dat de gemeenschapshuizen, en de multifunctionele accommodatie bij het gemeentehuis, elkaar niet (op tarieven) beconcurreren.

  1. Duurzaamheid: verbeter de wereld, begin lokaal.

Bij alle gemeentelijke en regionale opgaven wordt gestreefd naar een duurzame balans tussen sociale- (People), ecologische- (Planet) en economische doelen (Profit). Het woon- en leefklimaat is daarbij uitgangspunt. De plannen voor de realisering van zonneparken zal AWB van harte ondersteunen, mits goed doordacht. Verduurzaming van de bestaande bouw krijgt prioriteit. Burgerinitiatieven op het gebied van duurzaamheid krijgen ruim baan. Wij zijn echter tegen het uitrollen van de afvalinzameling met de afvalfiets over de hele gemeente en zullen wanneer het voorstel wordt aangenomen, het besluit terugdraaien. Daarnaast profileert Waalre zich als groene woongemeente met de slogan “Waalre Groenfontein” en wordt veelvuldig genoemd als een van de veiligste en meest leefbare woongemeenten van Nederland. Aalst Waalre Belang streeft er naar deze naam hoog te houden.

 

  1. Verkeer en mobiliteit.

Om de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente te waarborgen is het nodig om het sluipverkeer te reguleren. Daarvoor is de aanleg van een tweede oost-westverbinding, het instellen van 30 km-zones en het weren van het doorgaande vrachtverkeer op de Eindhovenseweg en op de Traverse meer dan noodzakelijk ook in verband met fijnstofgevaar. Een tweede oost-westverbinding is bovendien van belang bij calamiteiten waarbij geen gebruik kan worden gemaakt van de enige oost-westverbinding via de Willibrorduslaan. Wij willen geen toename van het verkeer op de Willibrorduslaan. Binnen mobiliteit streven wij naar laagdrempelig en betaalbaar openbaar vervoer van, in en naar de gemeente Waalre.

  1. Jongeren- en seniorenbeleid.

Bejaarden- en verzorgingstehuizen kennen we niet meer. Van ouderen wordt verwacht dat zij, zo nodig met de inzet van thuiszorg en mantelzorgers, zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dit is zeker niet voor iedereen weggelegd. Voor diegenen die dat wel willen en kunnen, dient er nabij de voorzieningen passende woonruimte beschikbaar te zijn, eventueel met ondersteuning van domotica. Ouderen, die niet meer zelfstandig kunnen  wonen, willen wij een waardige en veilige oude dag garanderen. Wij zetten in op het behoud van verpleeghuizen in de kerkdorpen Aalst en Waalre en wij willen dat vroegtijdig hulp en ondersteuning geboden wordt in die situaties waarin mantelzorg leidt tot overbelasting. De inzet van het “eigen netwerk” zal niet voorop staan.

Jongeren verdienen bij ons ook de nodige aandacht, want zij zullen onze toekomst vormgeven. De vijf “jongerenpijlers”: participatie, zorg, gezondheid, onderwijs en vrije tijd, verdienen maximale aandacht. En dan niet alleen voor, maar vooral mét de jongeren.

  1. Verantwoord voorzieningen niveau.

Aalst Waalre Belang zet zich in voor een verantwoord voorzieningenniveau op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, winkelaanbod, sport, ontspanning en recreatie. Hiervoor moet  ook ruimte zijn en blijven op wijkniveau. Zo zijn wij tegen het besluit van de gemeenteraad om ’t Hazzo te slopen. Sloop, voor het einde van de levensduur, betekent onnodig kapitaalverlies. Onze insteek is multifunctioneel hergebruik van ’t Hazzo.  Ook willen wij het Klooster open houden en dat mag wat kosten.

  1. Werkgelegenheid.

Hoewel Waalre in hoofdzaak een woon- en leef gemeente is en geen industriële gemeente  is er een rijk aanbod aan werkgelegenheid, zowel in de dienstverlenende sector als in de maakindustrie. Het is zaak om de vestiging van bedrijven te stimuleren en de huidige werkgelegenheid te behouden. Milieuvriendelijke commerciële activiteiten bieden wij een aantrekkelijk vestigingsklimaat aan. Ter verbetering van het vestigingsklimaat zijn wij voor het upgraden van het bedrijfsterrein “De Voldijn” en de winkelcentra. Winkelcentrum Den Hof blijft wat ons betreft autovrij.

Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten ook volwaardig mee kunnen doen in onze samenleving. Dit kan alleen met voldoende inkomen, rust en bestaanszekerheid. Alle initiatieven die dit mogelijk maken zal AWB stimuleren en faciliteren. Ook nieuw op te richten coöperaties zullen wij omarmen.

  1. Zelfstandigheid van de gemeente Waalre in relatie tot de regio Eindhoven.

Wij staan voor de zelfstandigheid van onze gemeente, maar niet ten koste van alles.

Wij willen een financieel gezonde gemeente, maar vooral een gemeente waar het met behoud van de voorzieningen goed wonen, werken en recreëren is. Kortom wij komen op voor de belangen van de inwoners van onze gemeente. Daar waar nodig zoeken wij de samenwerking met de Metropoolregio Eindhoven en met de gemeenten in het binnen de Metropoolregio gelegen stedelijk gebied. Hoe dan ook willen wij dat Waalre zelf baas blijft in de relatie met haar burgers.

  1. Ergernissen en overlast

Meldingen van ergernissen en ongemakken van burgers over bijvoorbeeld plaagdieren, openbare groenvoorziening, verkeersveiligheid, zendmasten, geluidshinder, wateroverlast en openbare orde moeten serieus worden genomen. Wij luisteren naar u !  Spreek ons aan of neem contact met ons op, via het contactformulier op onze website www.aalstwaalrebelang.nl, en geef aan waar uw ergernis of overlast zit. Wij halen hier vervolgens de topics uit die passen bij ons beleid en waar we ons hart voor gaan maken. Laat u horen !

  1. In vertrouwen omzien naar elkaar.

AWB staat een gemeente voor die haar inwoners niet zozeer als klant maar nog meer als participerend burger bejegent. Burgers die hun eigen situatie of die van hun straat, buurt of dorp willen verbeteren kunnen op de medewerking van AWB rekenen.

AWB streeft ernaar dat de uitvoerende professionals in samenwerking met de burgers, maatwerk leveren. Vooral in het sociale domein is dit van belang. Daarbij zal niet geschroomd worden om de grenzen van de wet- en regelgeving op te zoeken. Uitgangspunt bij alles is dat de overheid haar burgers serieus neemt en vertrouwt.

 

Waalre, 17 Januari 2018.