Jaarstukken 2016 niet akkoord

AWB heeft niet ingestemd met de jaarstukken 2016.

AWB heeft om procedurele redenen niet ingestemd met de jaarstukken 2016.

Op de eerste plaats constateert AWB dat de kwaliteit van de jaarrekening toeneemt. De relatie tussen wat willen we bereiken en wat we hebben bereikt wordt steeds beter gelegd. Daaruit blijkt ook steeds meer dat we niet alles wat we wilden bereiken ook daadwerkelijk hebben bereikt.

De jaarrekening 2016 laat een batig saldo zien van € 590.000,00. Dit batig saldo is echter ontstaan door het feit dat wij in de loop van het jaar het tekort op het budget sociaal domein en met name op het budget Jeugdzorg hebben aangevuld. Hadden we dat niet gedaan dan had de jaarrekening niet positief afgesloten kunnen worden.

Los van het vorenstaande zijn we blij met het batig saldo, zodat we onze reserves, die in deze periode flink zijn opgesoupeerd, weer enigszins kunnen aanvullen.

Het college stelt voor om € 40.452,00 te bestemmen ten behoeve van het krediet duurzaamheidsagenda. We hebben begrepen dat dit een overheveling betreft van het restant van het in 2016 hiervoor beschikbaar gestelde krediet.

De fractie blijft bezorgd over de hoogte van de kosten Jeugdzorg en is van mening, dat die kosten, zonder afbreuk te doen aan de bereikbaarheid en de kwaliteit van de Jeugdzorg, omlaag moeten. In de gemeente Venlo zijn de verantwoordelijke wethouders opgestapt en in Eindhoven zitten de wethouders als aangeschoten wild deze raadsperiode uit. Duidelijk is dat er iets moet gebeuren.

Uit het verslag van de accountant blijkt dat evenals in 2015 de accountant van de SVB geen goedkeurend oordeel heeft verstrekt. De controleverklaring van de SVB geeft ook in 2016 onvoldoende zekerheid over de getrouwe en rechtmatige aanwending van de persoonsgebonden lasten Jeugdzorg en WMO. Dit betekent dat de accountant het bedrag van bestede middelen ter hoogte van € 327.000,00 als onzekerheid voor de getrouwheid en de rechtmatigheid classificeert. Ook dit baart ons zorgen ondanks het feit dat in 2015 een bedrag van € 437.000,00 als onzekerheid werd geclassificeerd. Niet duidelijk is waarin deze afname is gelegen.

Zaterdag 24 juni ll. kopte het Eindhovens Dagblad met “Woekerwinst op zorg in Eindhoven”. Blijkens de krant maken zorgaanbieders winsten van 30 tot 50%. Zorgaanbieders die niet alleen voor Eindhoven werken, maar wellicht ook voor Waalre.

Reeds eerder hebben wij het college verzocht om geen zaken te doen met zorgaanbieders die grote winsten maken dan wel een beloningsstructuur kennen niet passend voor een zorgaanbieder. Wij hopen dat het college het vorenstaande ter harte neemt. AWB blijft de ontwikkelingen kritisch volgen.

De fractie heeft om procedurele redenen, te weten de ontvangst van gewijzigde en nieuwe stukken om 16.00 uur, voorafgaande aan de vergadering, niet ingestemd met de jaarstukken.