Kieswijzer volgens AWB

Bijgaand de invulling van de kieswijzer volgens Aalst Waalre Belang.

Thema’s Standpunt partij in max 40 woorden
1 Burgerparticipatie AWB staat voor een gemeente die haar burgers niet zozeer als klant maar nog meer als participerend burger bejegent. Gebruik maken van de kennis en kunde van onze burgers in een vroegtijdig stadium van het besluitvormingsproces. Durven loslaten.
2 Leefbaarheid De kernen hebben een dorpskarakter, dat we moeten koesteren. Wij zien de kroeg als huiskamer van de samenleving. Het Klooster, ‘t Hazzo en De Pracht moeten open blijven voor behoud van de sociale cohesie en de leefbaarheid in de wijken.
3 Woningbouw Betaalbare en voldoende huisvesting voor alle doelgroepen. En specifiek voor jongeren en starters, zodat deze desgewenst in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. Ook passende huisvesting voor ouderen die al dan niet zelfstandig willen en kunnen blijven wonen.
4 Verkeer en Bereikbaarheid Instellen “30-km zone” en verbod voor vrachtwagens op Eindhovenseweg en Traverse. De aanleg van een Tweede Oost-West verbinding. Geen toename van het verkeer op de Willibroduslaan. Sluipverkeer weren.

Winkelcentrum Den Hof moet autovrij blijven. Het gevaar van fijnstof blijven benadrukken.

5 Water Zonder water is er geen leven. Wij hechten aan gezond en schoon drinkwater. Voor het overige laten wij Gods water over Gods land lopen.
6 Duurzaamheid Burgerinitiatieven krijgen ruim baan; aanleg van zonneparken op daarvoor geschikte locaties wordt ondersteund. Verduurzaming van bestaande bouw krijgt prioriteit. Aantrekkelijk vestigingsklimaat voor milieuvriendelijke activiteiten. Behoud werkgelegenheid. Tegen het uitrollen van de afvalinzameling met de afvalfiets. Het genomen besluit wordt teruggedraaid.
7 Seniorenbeleid Voor ouderen die zelfstandig kunnen en willen blijven wonen, nabij de voorzieningen passende woonruimte  met ondersteuning van domotica. Behoud kwalitatief goede verpleeghuizen met voldoende capaciteit. Laagdrempelig en betaalbaar Openbaar Vervoer.

Alle ouderen moeten kunnen blijven genieten van hun “oude dag”.

8 Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Vroegtijdig hulp en ondersteuning bieden in die situaties waarin mantelzorg leidt tot overbelasting. Inzet “eigen netwerk” staat bij de zorgvraag niet voorop. Door het blijven waarderen van alle vrijwilligers, kan het verenigingsleven en daarmee de sociale cohesie behouden blijven.
9 Financiën Jeugdzorg Ondanks de hoge kosten voor de jeugdzorg moet de zorg voor de jeugd die deze nodig heeft bereikbaar blijven. Vroeg signalering van problemen bij jongeren heeft naast preventie hoge prioriteit. Snelle levering van maatwerk voorkomt persoonlijke ellende en hoge kosten.
10 Bestuurskracht Wij staan voor de zelfstandigheid van onze gemeente, maar niet ten koste van alles. Een financieel gezonde gemeente, waar het met behoud van de voorzieningen goed wonen, werken en recreëren is. Zelf baas blijven in de relatie met onze burgers.
11 Bestuurscultuur Het moet anders en beter. De raad moet iets te kiezen hebben. Een raadsvoorstel moet geen hapklare brok zijn maar de raad alternatieven bieden voor de oplossing van het gestelde probleem of het gewenste doel. Meerdere wegen leiden naar Rome.

Programma

Programma AWB 2018-2022.

Aalst-Waalre Belang, Echt Lokaal

Aalst Waalre Belang is een lokale partij, in 2010 ontstaan uit de twee lokale partijen Gemeente Belangen ’74 en Aalst-Waalre Belang. Met de gedachte dat beide partijen hetzelfde voorstaan en dat je samen sterker staat, is besloten tot een fusie.

Omdat vandaag de nationale overheid enerzijds taken overdraagt aan Europa en anderzijds aan de lokale overheden, kan een lokale partij meer impact hebben. AWB beseft dat Waalre niet alleen in de Regio staat, maar moet samenwerken op allerlei gebied. In de dienstverlening aan de burgers moeten die ervaren dat hun overheid dichtbij staat en dat de sociale verbanden van de Waalrese gemeenschap gekoesterd worden. De juridische elementen van “zelfstandigheid” zijn daarmee minder belangrijk.

Door de decentralisaties in met name het sociale domein, moet vooral ook een lokale partij een visie hebben op die problematiek. De samenstelling van de kieslijst is afgestemd op nieuwe uitdagingen.

DE OVERHEID EN HAAR BURGERS.

Ook in Aalst-Waalre zijn er burgers boos op hun overheid of vertrouwen die niet. De gas-kwestie “Groningen” laat goed zien hoe zo’n houding ontstaat. De vergelijking gaat (wellicht) mank, maar toch liggen daar dezelfde oorzaken aan ten grondslag.

AWB wil dat de burger weer centraal komt te staan, niet zozeer als klant maar als participerend burger. Daartoe moeten de grenzen van wet- en regelgeving  worden opgezocht. Wij willen bereiken dat de overheid weer kan laten zien van haar burgers te houden (ombudsman Van Zutphen 12-01-18).

AWB gaat externe consultants maximaal weren en haalt daarvoor in de plaats de deskundigheid van de eigen burgers in huis.

Burgers zijn goed in staat problemen en wensen te definiëren en daarvoor oplossingen aan te dragen. Burgers moeten op die manier vroegtijdig kunnen participeren en ook effectief bijdragen aan plan en eindresultaat. Waar burgers vertrouwen ervaren zal grotere betrokkenheid en een breder draagvlak ontstaan. Democratie is meer dan de helft plus één. Wanneer de burger aan zet is, zwijgt de bestuurder.

WAT WIL AALST WAALRE BELANG CONCREET.

Uitwerking van onze ideeën voor de periode 2018-2022 in de volgende 10 punten.

 1. Behoud van het dorpse karakter van de kernen Aalst en Waalre.

De kernen Waalre en (in iets mindere mate) Aalst hebben een dorpskarakter, dat kan worden gezien als de charme van de kleine schaal. Dit komt tot uiting in o.a. de soort van de bebouwing, het verenigingsleven, de mentaliteit en de gemoedelijke sfeer. Dit dorpse karakter van de kernen moeten we koesteren.

 1. De lokale samenleving, betrokken blijven en meedoen.

De gemeente Waalre kent een rijk verenigingsleven met een grote betrokkenheid en inzet van vrijwilligers. Door het ondersteunen en faciliteren van het verenigingsleven en het waarderen van alle vrijwilligers, moet het verenigingsleven en daarmee de sociale cohesie behouden blijven. Gemeenschapshuizen maar ook de horeca in de wijken spelen in dezen een grote rol. Het is van belang dat de gemeenschapshuizen, en de multifunctionele accommodatie bij het gemeentehuis, elkaar niet (op tarieven) beconcurreren.

 1. Duurzaamheid: verbeter de wereld, begin lokaal.

Bij alle gemeentelijke en regionale opgaven wordt gestreefd naar een duurzame balans tussen sociale- (People), ecologische- (Planet) en economische doelen (Profit). Het woon- en leefklimaat is daarbij uitgangspunt. De plannen voor de realisering van zonneparken zal AWB van harte ondersteunen, mits goed doordacht. Verduurzaming van de bestaande bouw krijgt prioriteit. Burgerinitiatieven op het gebied van duurzaamheid krijgen ruim baan. Wij zijn echter tegen het uitrollen van de afvalinzameling met de afvalfiets over de hele gemeente en zullen wanneer het voorstel wordt aangenomen, het besluit terugdraaien. Daarnaast profileert Waalre zich als groene woongemeente met de slogan “Waalre Groenfontein” en wordt veelvuldig genoemd als een van de veiligste en meest leefbare woongemeenten van Nederland. Aalst Waalre Belang streeft er naar deze naam hoog te houden.

 

 1. Verkeer en mobiliteit.

Om de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente te waarborgen is het nodig om het sluipverkeer te reguleren. Daarvoor is de aanleg van een tweede oost-westverbinding, het instellen van 30 km-zones en het weren van het doorgaande vrachtverkeer op de Eindhovenseweg en op de Traverse meer dan noodzakelijk ook in verband met fijnstofgevaar. Een tweede oost-westverbinding is bovendien van belang bij calamiteiten waarbij geen gebruik kan worden gemaakt van de enige oost-westverbinding via de Willibrorduslaan. Wij willen geen toename van het verkeer op de Willibrorduslaan. Binnen mobiliteit streven wij naar laagdrempelig en betaalbaar openbaar vervoer van, in en naar de gemeente Waalre.

 1. Jongeren- en seniorenbeleid.

Bejaarden- en verzorgingstehuizen kennen we niet meer. Van ouderen wordt verwacht dat zij, zo nodig met de inzet van thuiszorg en mantelzorgers, zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dit is zeker niet voor iedereen weggelegd. Voor diegenen die dat wel willen en kunnen, dient er nabij de voorzieningen passende woonruimte beschikbaar te zijn, eventueel met ondersteuning van domotica. Ouderen, die niet meer zelfstandig kunnen  wonen, willen wij een waardige en veilige oude dag garanderen. Wij zetten in op het behoud van verpleeghuizen in de kerkdorpen Aalst en Waalre en wij willen dat vroegtijdig hulp en ondersteuning geboden wordt in die situaties waarin mantelzorg leidt tot overbelasting. De inzet van het “eigen netwerk” zal niet voorop staan.

Jongeren verdienen bij ons ook de nodige aandacht, want zij zullen onze toekomst vormgeven. De vijf “jongerenpijlers”: participatie, zorg, gezondheid, onderwijs en vrije tijd, verdienen maximale aandacht. En dan niet alleen voor, maar vooral mét de jongeren.

 1. Verantwoord voorzieningen niveau.

Aalst Waalre Belang zet zich in voor een verantwoord voorzieningenniveau op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, winkelaanbod, sport, ontspanning en recreatie. Hiervoor moet  ook ruimte zijn en blijven op wijkniveau. Zo zijn wij tegen het besluit van de gemeenteraad om ’t Hazzo te slopen. Sloop, voor het einde van de levensduur, betekent onnodig kapitaalverlies. Onze insteek is multifunctioneel hergebruik van ’t Hazzo.  Ook willen wij het Klooster open houden en dat mag wat kosten.

 1. Werkgelegenheid.

Hoewel Waalre in hoofdzaak een woon- en leef gemeente is en geen industriële gemeente  is er een rijk aanbod aan werkgelegenheid, zowel in de dienstverlenende sector als in de maakindustrie. Het is zaak om de vestiging van bedrijven te stimuleren en de huidige werkgelegenheid te behouden. Milieuvriendelijke commerciële activiteiten bieden wij een aantrekkelijk vestigingsklimaat aan. Ter verbetering van het vestigingsklimaat zijn wij voor het upgraden van het bedrijfsterrein “De Voldijn” en de winkelcentra. Winkelcentrum Den Hof blijft wat ons betreft autovrij.

Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten ook volwaardig mee kunnen doen in onze samenleving. Dit kan alleen met voldoende inkomen, rust en bestaanszekerheid. Alle initiatieven die dit mogelijk maken zal AWB stimuleren en faciliteren. Ook nieuw op te richten coöperaties zullen wij omarmen.

 1. Zelfstandigheid van de gemeente Waalre in relatie tot de regio Eindhoven.

Wij staan voor de zelfstandigheid van onze gemeente, maar niet ten koste van alles.

Wij willen een financieel gezonde gemeente, maar vooral een gemeente waar het met behoud van de voorzieningen goed wonen, werken en recreëren is. Kortom wij komen op voor de belangen van de inwoners van onze gemeente. Daar waar nodig zoeken wij de samenwerking met de Metropoolregio Eindhoven en met de gemeenten in het binnen de Metropoolregio gelegen stedelijk gebied. Hoe dan ook willen wij dat Waalre zelf baas blijft in de relatie met haar burgers.

 1. Ergernissen en overlast

Meldingen van ergernissen en ongemakken van burgers over bijvoorbeeld plaagdieren, openbare groenvoorziening, verkeersveiligheid, zendmasten, geluidshinder, wateroverlast en openbare orde moeten serieus worden genomen. Wij luisteren naar u !  Spreek ons aan of neem contact met ons op, via het contactformulier op onze website www.aalstwaalrebelang.nl, en geef aan waar uw ergernis of overlast zit. Wij halen hier vervolgens de topics uit die passen bij ons beleid en waar we ons hart voor gaan maken. Laat u horen !

 1. In vertrouwen omzien naar elkaar.

AWB staat een gemeente voor die haar inwoners niet zozeer als klant maar nog meer als participerend burger bejegent. Burgers die hun eigen situatie of die van hun straat, buurt of dorp willen verbeteren kunnen op de medewerking van AWB rekenen.

AWB streeft ernaar dat de uitvoerende professionals in samenwerking met de burgers, maatwerk leveren. Vooral in het sociale domein is dit van belang. Daarbij zal niet geschroomd worden om de grenzen van de wet- en regelgeving op te zoeken. Uitgangspunt bij alles is dat de overheid haar burgers serieus neemt en vertrouwt.

 

Waalre, 17 Januari 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kieslijst verkiezingen ’18

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen.

Aalst Waalre Belang heeft in de algemene ledenvergadering van 13-11-2017 de kieslijst vastgesteld voor deze gemeenteraadsverkiezingen. De lijst wordt aangevoerd door Jo Claessen en bestaat voor de rest uit een gemêleerd gezelschap met een goed verdeelde herkomst uit zowel Aalst als Waalre.  Onder het menukopje AWB: wie,wat, waar kunt u meer informatie vinden over de individuele personen.

Kieslijst Gemeenteraadsverkiezingen 2018

 1. Jo Claessen
 2. Sandra Groeneveld
 3. Pieter Donders
 4. Erwin Rutten
 5. Pieter van Deursen
 6. Joop Postema
 7. Hans van der Horst
 8. Henry Karsmakers
 9. Cécile Lang
 10. Frans Verbunt
 11. Bart Bruijnen
 12. Paul Jurecska

 

Onze mening over het nieuwe gemeentehuis

Bij de behandeling van de aanvraag voor en budget voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis hieronder de eerste termijn. Voorzitter; Voor ons ligt het voorstel om de locatie voor de bouw van een gemeentehuis met MFC op de plek van het oude gemeentehuis vast te stellen. Een voorstel dat vanuit ons gezichtspunt niet rijp is voor besluitvorming. Vragen van onze partij zijn ondanks in het presidium gedane beloften geen van allen beantwoord. Dit maakt een goed onderbouwd voorstel van onze kant onmogelijk.

Lees meer

Waarom geen AZC in Waalre

AWB is van mening dat Waalre geen geschikte locaties voor een AZC voorhanden heeft. Waalre heeft geen leegstaande gebouwencomplexen, zoals kazernes en kloosters, die in andere gemeenten wel voorhanden zijn.

Lees meer

Nieuwe website

13-10-2017 AWB is van mening dat wederzijdse communicatie met de inwoners van Waalre van groot belang is.
Te lang heeft de politiek (ook de lokale) veel te veel afstand gehouden en was te moeilijk te benaderen.

Lees meer

Milieustraat stemmen

21-03-2017 is met 9 tegen 7 stemmen het collegevoorstel voor een proef met een bescheiden milieustraat afgewezen. Tegen waren AWB, GroenLinks, New Elan, 2 van de 3 raadsleden van de VVD en ZW14.

Lees meer