Onze mening over het nieuwe gemeentehuis

Bij de behandeling van de aanvraag voor en budget voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis hieronder de eerste termijn. Voorzitter; Voor ons ligt het voorstel om de locatie voor de bouw van een gemeentehuis met MFC op de plek van het oude gemeentehuis vast te stellen. Een voorstel dat vanuit ons gezichtspunt niet rijp is voor besluitvorming. Vragen van onze partij zijn ondanks in het presidium gedane beloften geen van allen beantwoord. Dit maakt een goed onderbouwd voorstel van onze kant onmogelijk.

Het grote belang bij de voortgang van de bouw van het gemeentehuis en bij het lot van verenigingen alsmede de sociale cohesie welke op het spel staan, staan voor onze partij echter voorop. Daarom hebben wij besloten om op het niet beantwoorden van de vragen op een ander moment terug te komen, maar ons vanavond te beperken tot de inhoud van het voorliggende voorstel.

Dit voorstel is voortgekomen uit een heroverweging van een keuze die in februari 2012 door deze raad is genomen namelijk de bouw van een gemeentehuis in combinatie met ‘t Hazzo met 4 opties en als alternatief een gemeentehuis op de oude plaats aan de koningin Julianalaan.
Om puur financiële redenen is toen gekozen voor een optie met ‘t Hazzo. Om niet de indruk te wekken alleen maar naar geld te kijken is toen “het ontmoeten” er met de haren bijgesleept. Want wie ontmoeten elkaar?
Onze inwoners ontmoeten elkaar al lang in de gemeenschapshuizen De Pracht, Het Hazzo en Het Klooster. Inwoners en ambtenaren dan? Er zijn ambtenaren die vanuit hun werk veel met inwoners te maken hebben en deze dus ook nu al ontmoeten. Voor de andere ambtenaren is dit niet nodig. Een geforceerd ontmoeten zou leiden tot verspilling van tijd en dus vertragend en prijsopdrijvend werken. Een doodzonde in deze tijd van bezuiniging.

Een gemeentehuis met MFC (multi functioneel centrum) is nooit een eis geweest, maar ontstaan door de locatiekeuze.
Door het in eigendom verkrijgen van Het Klooster, een beter financieel perspectief voor ‘t Hazzo, het benodigde grotere oppervlak van de nieuwbouw, de noodzakelijke aanpassing van het bestemmingsplan met daaraan gekoppeld mogelijke vertraging, de tijdelijke verplaatsing van de huidige activiteiten van ‘t Hazzo en de daardoor stijgende kosten maakten een heroverweging noodzakelijk. Nu is deze voor alleen het gemeentehuis redelijk makkelijk te maken.

Het programma van eisen is goed doordacht. Een discussie over de vorm en inpassing van de restanten van het verbrande gemeentehuis moet nog gevoerd worden, maar dan kunnen we ook aan de slag.

Door alle veranderingen is echter een programma van eisen voor een MFC gecombineerd met een gemeentehuis bij lange na niet klaar. Dit MFC is bedoeld voor wijk overstijgende activiteiten, graag zou ik willen weten hoeveel dit er zijn? Ik kan ze op een hand tellen.
Onze partij maakt zich dan ook grote zorgen over de toekomst van ons verenigingsleven en de sociale cohesie tussen onze inwoners. Als de meeste activiteiten van ‘t Hazzo moeten verhuizen, omdat dit gesloopt wordt en het nieuwe MFC moeten vullen, welke activiteiten blijven dan wijk gebonden, waar vindt dit plaats en wat gaat dit kosten?
Men noemt dit wel in de raad, maar geeft geen oplossingen.
Wat zijn de gevolgen voor de verenigingen en de sociale cohesie tussen onze inwoners?

De grote zaal van Het Hazzo staat binnen en buiten Waalre bekend om zijn akoestiek, dat bijna 1 miljoen heeft gekost. Hebben wij dit ook over voor de nieuwe zaal in het MFC? Hoe groot wordt deze zaal?
Sloop van Het Hazzo is pure kapitaalvernietiging Het nieuwe MFC is als vervanging voor het Hazzo te decentraal, zoals door de hr. Van Stratum is aangetoond.

Tot 2019 blijft Het Klooster zeker op onze begroting drukken. Tot die tijd komt er niemand uit het kerkdorp Waalre naar het MFC. Tot 01-01-2016 bestaat de mogelijkheid, dat inwoners met plannen komen om Het Klooster open te houden. Stel dat dit lukt dan komt er ook na 2019 niemand uit het kerkdorp Waalre naar Het MFC. Indien Het Klooster op termijn dicht zou gaan, rijzen dezelfde vragen als bij ‘t Hazzo: Welke activiteiten blijven dan wijk gebonden, waar vindt dit plaats en wat gaat dit kosten? Wat zijn de gevolgen voor de verenigingen en de sociale cohesie tussen onze inwoners?
Er is geen businessplan en geen exploitatierekening voor het nieuwe MFC.

Dit alles leidt tot de volgende conclusies: Het is mogelijk om met de bouw van een gemeentehuis zonder MFC redelijk snel te starten. De combinatie met een MFC heeft nog veel open einden met grote financiële gevolgen.

Ook onze partij hecht aan een solide huishoudboekje. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar de uitkomsten waarmee de inwoners verenigd in “Houd Het Klooster Open” komen.
Is deze aanpak ook een mogelijkheid voor Het Hazzo? Hierbij zijn klanten van buiten Waalre net zo belangrijk. Alles wat geld binnen brengt is namelijk belangrijk. De inschatting van onze partij is, dat er op deze manier voldoende besparingen te vinden zijn.
Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook geluiden, die aangeven dat een centrale plek dus koppeling aan het gemeentehuis goedkoper is. Laten we dit dan ook zorgvuldig uitzoeken op een manier die recht doet aan de ideeën die leven in de raad en de werkgroep De kracht van Waalre en passen in het coalitieakkoord. Namelijk dit samen doen met de inwoners en de direct belanghebbenden. Ook zij begrijpen als geen ander, dat er bezuinigd moet worden. Er moet een antwoord komen op de vraag: Wel Het Hazzo en Het Klooster en geen MFC aan de Julianalaan, of wel een MFC aan de Julianalaan en geen Klooster en Hazzo.
De kosten moeten reëel ingeschat zijn en er moet een goed businessplan gemaakt worden.

Wij als raad moeten aangeven of wij dat er voor over hebben. Hiertoe dient alleen één eis aan het programma van eisen voor het gemeentehuis te worden toegevoegd namelijk dat er de mogelijkheid is om in een later stadium een MFC aan te bouwen.

In deze geest hebben wij, ondersteunt door Groen Links, een amendement opgesteld, dat u gisteren heeft toegezonden gekregen. Ik hoop dat we werkelijk laten zien, dat we onze inwoners voor vol aan zien.