Gebiedsvisie “T Hazzo”

Op 4 april ll. is in de gemeenteraad oordeelvormend gesproken over het voorstel van het college tot het vaststellen van de Gebiedsvisie ’t Hazzo. Bij de bespreking van het voorstel waren o.a. omwonenden en leden van de KBO in grote getale aanwezig. De gebiedsvisie beperkt zich niet alleen tot ’t Hazzo maar heeft betrekking op een groter gebied, dat wordt begrensd door de Akkerstraat, Gestelsestraat, Prunellalaan en Primulalaan.

De visie gaat uit van de sloop van gemeenschapshuis ’t Hazzo en de bouw van een nieuwe kantine/ontmoetingsruimte van tenminste 250-300 m2. Deze ruimte wordt in de visie tegen de sporthal, welke blijft gehandhaafd, gebouwd.

Daarnaast is voorzien in de bouw van woningen waaronder sociale woningbouw, in het bijzonder sociale huur en middel dure woningen. Namens de KBO uitte mevrouw Theuws haar bezorgdheid over het voortbestaan van de Aalster seniorenvereniging. Te meer omdat de wethouder ruimtelijke ordening had aangekondigd dat na het gereedkomen van het multifunctioneel gemeentehuis onmiddellijk zou worden gestart met de sloop van ’t Hazzo.

Mevrouw Theuws pleitte o.a. voor het behoud van een ontmoetingsruimte voor wijk gebonden activiteiten die de leden op eigen kracht kunnen bereiken. De heren Kuperus en Van den Tillaart vroegen o.a. aandacht voor de verkeerscirculatie en voor de leefbaarheid en het woongenot van de bewoners van direct aangrenzende straten.

Aalst Waalre Belang mist in de visie een alternatief waarbij niet wordt uitgegaan van sloop maar van hergebruik van ’t Hazzo alsmede een duurzaamheids- en verkeersparagraaf. Ook vroeg AWB zich af waarom het college dit voorstel aan de raad voorlegt als het nu al sterke twijfels heeft over de financiële haalbaarheid i.v.m. met de hoge sloopkosten van ’t Hazzo. Ook het parkeren in zijn algemeenheid en in het bijzonder in de Gestelsestraat was een punt van aandacht. AWB alsmede ZW14 en NEW achtten het voorstel niet rijp voor beraadslaging in de gemeenteraad op 18 april a.s. De overige fracties waren in meerderheid die mening niet toegedaan, zodat de gebiedsvisie op 18 april op de agenda staat.

Jo Claessen, raadslid Aalst Waalre Belang.