Jong & oud

AWB: Jong en oud horen erbij in Waalre.

Fractievoorzitter Jo Claessen

“We moeten het onze inwoners niet moeilijker maar makkelijker maken. Want de maatschappij wordt alleen maar complexer,” zegt Jo Claessen, fractievoorzitter van AWB, de grootste partij in de Waalrese coalitie. Zijn partij draagt graag bij aan geborgenheid en stabiliteit. Voor jongeren bijvoorbeeld: “De druk op de jeugd wordt steeds hoger.” Maar ook voor de ouderen zet AWB zich in: “Dat verpleeghuis moet eindelijk eens van de grond komen.”

Volgend jaar ziet er goed uit, vindt Jo Claessen: “AWB kijkt uit naar de besluitvorming  over de grote projecten herinrichting Traverse Waalre-dorp, Eindhovenseweg en Den Hof. Ook komt de ontmoetingsruimte bij het Hazzo in de uitvoerende fase. Eindelijk gaat het écht gebeuren!”

De jeugd heeft de toekomst.

Er zijn ook zorgen. De kosten voor de jeugdzorg stijgen nog steeds. “Kinderen en jongeren die zorg nodig hebben, moeten die kunnen krijgen.” Voor de jongeren van nu vindt AWB gemeenschapszin belangrijk: op school, bij verenigingen, sport, cultuur, kunst, samen actief zijn en elkaar ontmoeten. “Maar de jeugdzorg kost erg veel geld. Als de Rijksoverheid financieel niet bijspringt, wordt de jeugdzorg onbetaalbaar.

Bouwen voor ouderen.

“De plannen voor een modern verpleeghuis komen al jaren niet van de grond. Hoewel de gemeente hier formeel geen zeggenschap over heeft kan het college daar wel meer druk op zetten. Ook bepleit AWB de realisering van nieuwe CPO-projecten voor ouderen: “Mensen die nu in een groot huis wonen, willen vaak graag zelf kleiner bouwen. Het is voor AWB belangrijk dat ook ouderen in onze gemeente kunnen blijven wonen.”

Geen extra bakjes en zakjes.

In de zoektocht naar een alternatieve vorm van afvalinzameling heeft het terugdringen van het restafval prioriteit. “Uit onderzoek blijkt dat er teveel GFT in de grijze kliko zit. Hoe komt dat? Is de groene bak te klein? Als je dit probleem oplost, heb je al veel winst behaald en kan wellicht met het huidige systeem worden volstaan. Wij houden eraan vast dat de afvalinzameling voor de burgers gemakkelijk moet zijn, zonder extra bakjes of zakjes en niet kostenverhogend”.

Keuzes maken.

In de begroting zijn nog keuzes te maken. Het college stelt namelijk, naast een verhoging van de tarieven afvalstoffenheffing, een verhoging van de OZB voor. “We houden de lasten van inwoners liefst zo laag mogelijk. Wij vinden de voorgestelde beleidstoevoegingen waardevol maar willen nog bezien hoe deze betaald moeten worden”.

 

 

 

 

 

Ouderen

Geachte dames en heren,

Ik ben Jo Claessen, fractievoorzitter en lijsttrekker van Aalst Waalre Belang.

Wat AWB voor de ouderen wil, willen u en ik ook.

Wij willen gezond oud worden. Helaas is dat niet voor iedereen weggelegd. De ouderdom komt maar al te vaak met gebreken. En we worden steeds ouder.

Eerlijk gezegd wordt ik, gelet op de verhalen over de zorg, wel eens bang om ouder te worden. Van ouderen wordt verwacht dat zij, zo nodig met de inzet van thuiszorg en mantelzorg zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Voor diegenen die dat willen en kunnen dient er nabij de voorzieningen passende woonruimte beschikbaar te zijn met ondersteuning van domotica. Ouderen die niet meer zelfstandig kunnen of willen wonen willen wij een waardige oude dag garanderen. Wij zetten in op het behoud van verpleeghuizen in de kernen Aalst en Waalre met voldoende capaciteit en wij willen vroegtijdig hulp en ondersteuning bieden in die situaties waarin mantelzorg leidt tot overbelasting. De inzet van het eigen netwerk bij de vraag om hulp en ondersteuning, staat bij AWB niet voorop. Wij willen zorg op maat, waarbij  de mens voorop dient te staan en niet de regels. Bij het voldoen aan de zorgvraag zullen we dan ook, om ouderen die hulp te kunnen bieden die ze werkelijk nodig hebben, buiten de lijntjes moeten durven kleuren. Concreet.

Eerder hebben de seniorenverenigingen en de seniorenraad bij ons gepleit voor een actief seniorenbeleid en een lijst van speerpunten overhandigd. Die lijst gaat bij AWB als checklist dienen bij het opstellen en de behandeling van alle raadsvoorstellen die een raakvlak hebben met het seniorenbeleid. AWB wenst mij en u een fijne oude dag toe.

Moge het u allen bijzonder goed gaan.

Jo Claessen

Secretaris en fractievoorzitter Aalst-Waalre Belang

 

 

Ratten in Waalre

Het is al jaren een structureel probleem de zwarte rat in Zuid-Nederland. De zwarte rat is een uitstekende klimmer en springer. Tevens leeft de zwarte rat graag hoog en droog zoals onder het dakbeschot of in isolatieplaten. Maar ook in muren en kruipruimtes. Ook is de zwarte rat zeer intelligent en argwanend en is hij vooral ’s-nachts actief. Dit maakt het bestrijden van de zwarte rat erg moeilijk en het risico groot.

Meer lezen

Duurzaam door Waalre

Op 11 april ll. zijn in het kader van het project “Duurzaam door Waalre” aan de raad de plannen voor de herinrichting van Den Hof, van de Eindhovenseweg (N69) en van de Traverse (Heikantstraat/Wollenbergstraat/Bergstraat/Onze Lieve Vrouwe Dijk) gepresenteerd. In de huidige situatie bedragen de verkeersintensiteiten op de Eindhovenseweg ten zuiden van de Lissevenlaan 21.000 motorvoertuigen per etmaal en op de Heikantstraat ten zuiden van de Burgemeester Uijenstraat 12.100 motorvoertuigen per etmaal.

Meer lezen

Herindeling ?

De Burgemeester van Eindhoven, de heer J. Jorritsma heeft tijdens zijn nieuwjaarstoespraak heel wat stof doen opwaaien door opnieuw aan te sturen op een forse regionale herindelingwaarbij Waalre bij Eindhoven zou gaan behoren. Zoals gewoonlijk zijn er voors en tegens. Is het AWB voor of tegen die voorgestelde mogelijke herindeling?

Meer lezen

Gebiedsvisie “T Hazzo”

Op 4 april ll. is in de gemeenteraad oordeelvormend gesproken over het voorstel van het college tot het vaststellen van de Gebiedsvisie ’t Hazzo. Bij de bespreking van het voorstel waren o.a. omwonenden en leden van de KBO in grote getale aanwezig. De gebiedsvisie beperkt zich niet alleen tot ’t Hazzo maar heeft betrekking op een groter gebied, dat wordt begrensd door de Akkerstraat, Gestelsestraat, Prunellalaan en Primulalaan.

Meer lezen

Één grote regiogemeente

In het ED van maandag 5 december kregen we het zoveelste plan voorgeschoteld om een vorm van fusie na te streven in zuid oost Brabant waarbij de gemeenten tezamen een soort regiogemeente zouden moeten vormen. De reden: “De huidige samenwerking tussen de 21 gemeenten helpt de regio niet verder”.

Meer lezen

Onze mening over het nieuwe gemeentehuis

Bij de behandeling van de aanvraag voor en budget voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis hieronder de eerste termijn. Voorzitter; Voor ons ligt het voorstel om de locatie voor de bouw van een gemeentehuis met MFC op de plek van het oude gemeentehuis vast te stellen. Een voorstel dat vanuit ons gezichtspunt niet rijp is voor besluitvorming. Vragen van onze partij zijn ondanks in het presidium gedane beloften geen van allen beantwoord. Dit maakt een goed onderbouwd voorstel van onze kant onmogelijk.

Meer lezen